Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Combaterea eroziunii solurilor bazinului de recepţie ”Negrea” din zona colinară a Prutului de Mijloc


Autor: Cojocaru Olesea
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.27 - Pedologie
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Valerian Cerbari
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului “Nicolae Dimo”
Instituţia: Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului “Nicolae Dimo”

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 decembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 februarie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.91 Mb / în română

Teza

CZU 631.4:631.44

Adobe PDF document 8.41 Mb / în română
168 pagini


Cuvinte Cheie

cernoziom, eroziune, dehumificare, compactare, erodabilitate, desfundare

Adnotare

Lucrarea este alcătuită din introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări. Include bibliografia din 139 surse, 6 anexe (cu 15 tabele şi 7 figuri), 117 pagini de text de bază, 32 de figuri, 56 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: pedologie.

Scopul şi obiectivele cercetării. Scopul cercetărilor constă în evidenţierea particularităţilor genetice, evaluarea modificărilor însuşirilor şi aprecierea evoluţiei solurilor sub influenţa factorilor naturali şi antropici pentru elaborarea sistemului de măsuri privind protecţia, ameliorarea şi utilizarea durabilă a terenurilor pe teritoriul bazinului cadru de recepţie din zona colinară a Prutului de Mijloc. Pentru îndeplinirea acestui scop s-au realizat următoarele obiective: studierea detaliată a învelişului de sol la scara 1:5000; generalizarea şi prelucrarea statistică a rezultatelor; elaborarea hărţilor solului, a erodabilităţii şi pericolului erozional; aprecierea modificării însuşirilor solurilor sub influenţa sinergică a factorilor naturali şi antropici; recomandarea complexului de măsuri pentru diminuarea consecinţelor negative.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Cu prioritate ştiinţifică au fost evidenţiate particularităţile şi modificările însuşirilor solurilor care contribuie la aprecierea direcţiei evoluţiei contemporane a învelişului de sol sub influenţa sinergică a factorilor naturali şi antropici.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată. A fost stabilită particularitatea formării şi evoluţiei învelişului de sol din cadrul bazinului de recepţie tipic pentru zona colinară a Prutului de Mijloc şi determinaţi principalii indici pedoerozionali în baza cărora s-a elaborat complexul antierozional de măsuri care include: organizarea antierozională şi hidrologică a teritoriului; cultivarea culturilor agricole în fâşii alternative; implementarea asolamentelor antierozionale cu participarea preponderent a culturilor semănate des. Semnificaţia teoretică. S-a demonstrat legătura strânsă dintre însuşirile solurilor, erodabilitatea lor; intensitatea proceselor de eroziune şi acumularea în depresiuni a pedolitului spălat de pe versanţi.

Valoarea aplicativă a lucrării. Complexul de măsuri elaborat în baza materialelor cercetărilor pedologice detaliate asigură reducerea scurgerilor, pierderilor de sol şi diminuarea consecinţelor proceselor de eroziune.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Sistemul complex de măsuri pentru stoparea eroziunii şi remedierea însuşirilor solurilor se implementează pe terenurile cooperativei agricole de producere „ Mangservagro” din comuna Negrea, raionul Hânceşti.

Cuprins


1. STUDIUL PRIVIND STAREA SOLURILOR ÎN ZONA COLINARĂ A PRUTULUI DE MIJLOC
 • 1.1. Particularităţile bazinului cadru de recepţie „Negrea‖ şi influenţa texturii solurilor asupra proceselor de eroziune
 • 1.2. Eroziunea – factorul principal de degradare a solurilor, istoricul problemei…..
 • 1.3. Impactul antropic asupra învelişului de sol şi problema clasificării după gradul de eroziune a solurilor desfundate
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. OBIECT ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracterizarea obiectului de studiu
 • 38
 • 2.2. Metode de cercetare în teren şi în laborator
 • 2.3. Criterii de evaluare a rezultatelor cercetărilor
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. FACTORII DE PEDOGENEZĂ ŞI ÎNSUŞIRILE SOLURILOR BAZINULUI DE RECEPŢIE „NEGREA”
 • 3.1. Factorii de pedogeneză
 • 3.2. Particularităţile învelişului de sol şi caracteristica comparativă a însuşirilor fizice şi chimice
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. ERODABILITATEA SOLURILOR, PERICOLUL EROZIONAL ŞI MĂSURILE PENTRU COMBATEREA EROZIUNII
 • 4.1. Erodabilitatea solurilor arabile, noţiuni generale
 • 4.2. Influenţa gradului de eroziune a solurilor asupra scurgerii şi pierderii de sol…
 • 4.3. Pericolul de eroziune a teritoriului bazinului cadru de recepţie şi măsurile de diminuare a efectelor nefavorabile şi de remediere a stării de calitate a învelişului de sol
 • 4.4. Măsurile de protecţie antierozională a solurilor agricole
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI