Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Сonceptul lingvocultural «юродивый» în imaginea lingvală a lumii din limba rusă


Autor: Dolgov Veaceslav
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.03 - Limbi slave (cu indicarea limbii concrete)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Larisa Borta
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi
Instituţia: Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 ianuarie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.56 Mb / în rusă
Adobe PDF document0.57 Mb / în română

Teza

CZU 811.161.1'1(043.3)

Adobe PDF document 2.05 Mb / în rusă
136 pagini


Cuvinte Cheie

conceptul iurodivîi; imaginea lingvistică rusă a lumii; tipul lingvocultural; aspectul etnologic al conceptului; aspectul istorico-etimologic al conceptului; aspectul noțional al conceptului; aspectul axiologic al conceptului; aspectul perceptiv-imagistic; sincronie; diacronie; discurs

Adnotare

Domeniul de studiu: știinţe umanistice (limba rusă); studiu conceptologic lingvoculturologic.

Publicații la tema tezei: 22 lucrări ştiinţifice.

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, 191 de surse bibliografice, 121 de pagini text de bază.

Scopul cercetării: precizarea conceptului iurodivîi și reliefarea specificităţii lui funcționale în imaginea lingvistică rusă a lumii, determinată de factori lingvistici și extralingvistici.

Оbiectivele: descrierea factorilor extralingvistici care au contribuit la apariția și evoluția acestui fenomen; evidențierea indiciilor motivaționali și conceptuali care constituie zona nucleară a conceptului iurodivîi; studierea componentei lui axiologice; analiza aspectului perceptiv-imagistic al realizării tipului cultural iurodivîi în baza materialului furnizat de discursul hagiografic, etc.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea cercetării este determinată de încercarea de a analiza, sub mai multe aspecte, dar și de a descrie specificul național al manifestărilor conceptuale, valorice și perceptiv-imagistice ale noțiunii iurodivîi, particularitățile realizării sale lingvistice în discursuri diferite.

Problema științifică pe care am soluționat-o în teză constă în: generalizarea și sistematizarea notelor conceptuale prin analiza multiaspectuală a fenomenului și prin descrierea conceptului lingvocultural iurodivîi; precizarea conținutului conceptului cercetat; relevarea realizării sale specifice în discursuri ce aparțin unor stiluri funcționale și modalități de comunicare literar-artistice (genuri) diferite.

Semnificaţia teoretică a lucrării rezidă în posibilitatea de a aplica rezultatele cercetării în descrierea altor concepte, integrate hiperconceptului sfînt.

Valoarea aplicativă rezidă în posibilitatea de a utiliza datele prezentate în lucrare în procesul de elaborare a unor cursuri.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat în cadrul unor cursuri obligatorii şi opţionale; rezultatele cercetării au fost aprobate la conferințe științifice internaționale și naționale.

Cuprins


1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЮРОДСТВА
 • 1.1. Выводы по 1 главе

2. ГЕНЕЗИС И РАЗВИТИЕ ЮРОДСТВА В РОССИИ
 • 2.1. Выводы по 2 главе

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ
 • 3.1. Содержание понятия «языковая картина мира»
 • 3.2. Понятие «концепт» в современной лингвистике
 • 3.3. Выводы по 3 главе

4. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА ЮРОДИВЫЙ В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
 • 4.1. Этнолингвистический аспект анализа
 • 4.2. Историко-этимологический аспект анализа
 • 4.3. Понятийный аспект анализа
 • 4.4. Ценностный аспект анализа
 • 4.5. Перцептивно-образный аспект анализа
  • 4.5.1. Понятие «лингвокультурный типаж» в лингвистической персонологии
  • 4.5.2. Лингвокультурный типаж юродивый в перцептивно-образном аспекте
 • 4.6. Выводы по 4 главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ