Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Viziune ontică şi artă poetică în proza românească – M. Sadoveanu


Autor: Dragoş Vicol
Gradul:doctor habilitat în filologie
Specialitatea: 10.01.01 - Literatura română
Anul:2006
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 decembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 ianuarie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Cuvinte Cheie

model literar, comparatism literar, imagine critică, motiv biblic, suport mitologic, imagine arhetipală, simbol literar, cultul originilor, concepţie scriitoricească, artă poetică, dacism, viziune ontică, specific naţional, epocă literară, sacru şi profan, mit personal, intertextualitate, tehnici narative, critică completă, limbaj parabolic, discurs dialogic, limbaj poetic

Adnotare

Teza de doctorat „Viziune ontică şi artă poetică în proza românească - Mihail Sadoveanu” (teză de doctor habilitat în filologie) se prezintă ca o lucrare cu o concepţie critică personală asupra operei sadoveniene. Consideraţiunile estetice vaste sunt făcute de critica literară încă de la începutul secolului XX. Opiniile, ideile exprimate asupra operei marelui prozator au condus la conturarea unui portret-cadru general, adecvat, bine nuanţat, în contextul literaturii române.

Autorul menţionează faptul că Mihail Sadoveanu este un scriitor exponenţial al literaturii române şi al literaturii universale, în această ordine de idei fiind apreciate, comentate şi dezbătute opinii critice mai vechi (G.Ibrăileanu, G.Călinescu., T.Vianu, Perpessicius, P.Constantinescu, Vl.Streinu), mai noi (D.Micu, C.Ciopraga, I.Vlad, N.Manolescu, M.Spiridon, F.Băileşteanu, Z.Sângeorzan) şi cele mai inedite (D.Florea, N.Frigoiu, C.M.Popa).

Este relevată viziunea unică asupra lumii în opera lui Mihail Sadoveanu, viziune regăsită în procesul critic de „percepere” a acestei creaţii privită în ansamblu şi raportată la capodoperele scriitorilor naţionali. Teza este compartimentată după cum urmează: introducere, şapte capitole distincte („Itinerarul vieţii şi al creaţiei lui Mihail Sadoveanu”; „Mihail Sadoveanu şi unitatea spirituală a principatelor istorice”; „Hanul – simbolul arhetipal predilect al romancierului”; „Principiul istoricităţii în evocarea trecutului”; „Valorificarea şi reinterpretarea miturilor naţionale din perspectiva onticului”; „Sacrul şi profanul în creaţia lui Mihail Sadoveanu”; „Aspecte ale poetici operei sadoveniene: între harul de a istorisi şi lirismul magic al rostirii”), concluzii, adnotare (în limbile română, engleză, rusă), bibliografie selectivă, cuvintele cheie.

Examenul critic a cuprins un vast registru al scrierilor sadoveniene. Centrul de greutate îl constituie, însă, operele referenţiale, fără ca autorul să subscrie demersului unor exegeţi prea puţin avizaţi, conform cărora opera de început a prozatorului ar sta totalmente sub semnul nerealizării, fiind, ca atare, nesemnificativă. Cercetătorul şi-a propus să identifice componentele – cheie ale universului spiritual autohton, creat artistic de către Mihail Sadoveanu.

„Viziune ontică şi artă poetică în proza românească” conturează o imagine critică de sinteză asupra operei sadoveniene, evidenţiind importanţa acestei opere prin aplicarea comparatismului. Autorul identifică suportul mitologic şi biblic al creaţiei sadoveniene, vorbeşte despre rolul simbolului şi al imaginilor arhetipale, al „dacismul”, cultului originilor şi al trecutului în opera lui M.Sadoveanu, al dimensiunii filosofice.

Prezenta teză de doctor habilitat în filologie conturează universul artistic sadovenian din perspectiva celor mai reprezentative elemente ale acestuia: viziunea ontică şi arta poetică, elemente definitorii nu doar pentru receptarea operei sadoveniene, ci şi pentru „identificarea” modelului narativ şi a virtuţilor lui estetice în cadrul literaturii române şi universale.

Cuprins


CAPITOLUL I. Itinerarul vieţii şi al creaţiei lui Mihail Sadoveanu
 • 1. De la biografia scriitorului la biografia neamului
 • 2. Repere artistice şi critice

CAPITOLUL II. Mihail Sadoveanu şi unitatea spirituală a principatelor istorice

CAPITOLUL III. Hanul – simbolul arhetipal predilect al romancierului

CAPITOLUL IV. Principiul istoricităţii în evocarea trecutului
 • 1. Veridicitatea faptului istoric şi ficţiunea artistică
 • 2. Virtuţile etice şi estetice ale romanului istoric
 • 3. Parametrii spirituali ai universului ştefanian

CAPITOLUL V. Valorificarea şi reinterpretarea miturilor naţionale din perspectiva onticului
 • 1. Romanul Baltagul: între mitul popular şi mitul personal al scriitorului
 • 2. Imaginea păstorului la M. Sadoveanu şi I. Druţă: afinităţi şi delimitări

CAPITOLUL VI. Sacru şi profan în creaţia lui Mihail Sadoveanu
 • 1. Romanul Creanga de aur: avatarurile existenţiale şi metafizico-filosofice ale sufletului dac
 • 2. Sincretismul sacrului şi al profanului – o dominantă spiritual-artistică a lui Mihail Sadoveanu

CAPITOLUL VII. Aspecte ale poeticii operei sadoveniene: între harul de a istorisi şi lirismul magic al rostirii
 • 1. Statutul artistico-filosofic al romancierului total
 • 2. Poezia naturii şi a sufletului românesc
 • 3. Între fascinaţia motivelor biblice şi clasicismul poeziei populare