Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Acetofenonele în sinteza compuşilor heterociclici


Autor: Serghei Pogrebnoi
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.03 - Chimie organică
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Fliur Macaev
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Chimie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 februarie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română
Adobe PDF document0.41 Mb / în rusă

Teza

CZU 547.572+547.78+547.792

Adobe PDF document 0.77 Mb / în rusă
91 pagini


Cuvinte Cheie

acetofenone, sinteză, compuşi heterociclici, 1,3-dioxolani, pirazoline, chalcone, oxindole, 2-mercapto-5-fenil-1,3,4-oxadiazoli, 2-amino-1-arilidenaminoimidazoli, 1-arilidenaminoimidazo[1,2α]imidazoli

Adnotare

Lucrarea descrie sinteză noilor combinaţii heterociclice cu potenţială activitate biologică. Pornind de la acetofenonă, acizii benzoic şi salicilic, au fost sintetizate heterocicluri pentaatomice, conţinând fragmente 1,2,4-triazolice, oxadiazolice, pirazolice, tiazolice şi 1,3-dioxolanice. Cu acest scop acetofenonele iniţiale au fost transformate în fenacilbromurile, 1,3-dioxolanii, 2-bromometil-2-fenil-1,3-dioxolanii şi chalconele respective. A fost demonstrat, că cetalizarea fenacilbromurilor oferă randamente mai înalte de obţinere a 2-bromometil-2-fenil-1,3-dioxolanilor, decât bromurarea 2-metil-2-fenil-1,3-dioxolanilor. A fost cercetată reacţia fenacilbromurilor cu benzalguanidina, stabilindu-se, că natura produselor reacţiei depinde de raportul reactivilor iniţiali: cu cantităţi echimolare se formează derivaţi ai 1,2-diamino-4-fenilimidazolului, iar un surplus dublu de fenacilbromură conduce la derivaţi ai imidazo-[1,2α]-imidazolului. A fost elaborată o metodă nouă preparativă de obţinere a principiului activ al fungicidului sistemic “TILT”, ce reprezintă un mijloc eficace de combatere a maladiilor fungice ale cerealelor.

Pentru prima dată a fost stabilită utilitatea sintezei-monoreactor pentru conversia avantajoasă a chalconelor disponibile în pirazoline stabile. A fost demonstrat, că derivaţilor acetofenonelor cu fragmente pirazolinice şi oxindolice le sunt caracteristice proprietăţi antidepresive. Pe baza hidrazidelor acizilor benzoic şi salicilic a fost înfăptuită sinteza 5-aril-2-tio-1,3,4-oxadiazolilor noi, unii dintre aceştia manifestând activitate antituberculoză accentuată.