Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / mai /

Analiza statistico-economică a procesului investiţional şi a riscului investiţional în Republica Moldova


Autor: Marcel Bradu
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.11 - Statistică economică
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Ion Pârţachi
doctor, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 mai 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Teza

CZU 311.3:330.322:330.131.7(478)(043) 330.222:330.131.7:311.3(478)(043)

Adobe PDF document 0.97 Mb / în română
126 pagini


Cuvinte Cheie

investiţii, proces investiţional, sistem statistic de indicatori, investiţii străine directe, climat investiţional, fluxuri de investiţii, ţări receptoare, politică investiţională, risc investiţional

Adnotare

Teza de doctor este dedicată studierii aspectelor teoretice ale statisticii activităţii investiţionale şi analizei riscului investiţional în condiţiile tranziţiei Republicii Moldova la relaţiile de piaţă.

În lucrare, pe lângă, definirea conceptului de investiţie este argumentată necesitatea şi descrise principalele criterii de clasificare a investiţiilor în corespundere cu normele europene cu scopul efectuării comparaţiilor internaţionale.

Pornind de la clasificarea investiţiilor, este definit sistemul de indicatori statistici al activităţii investiţionale, este descris conţinutul şi metodologia de calcul a acestora.

În lucrare este efectuată o analiză complexa a investiţiilor în fonduri fixe, sunt precăutate principalele probleme şi neajunsuri, sunt formulate cerinţe concrete de consolidare şi dezvoltare a metodelor de evidenţă statistică. Autorul argumentează necesitatea îmbunătăţirii metodelor se evidenţă, prelucrare şi analiză a datelor statistice.

În baza datelor centralizate este descrisă situaţia reală ce domină pe piaţa investiţiilor străine. Sunt evidenţiate tendinţele de bază ale dezvoltării investiţiilor străine pe plan mondial şi regional. În lucrare sunt expuse şi analizate punctele slabe ale politicii investiţionale a statului, sunt propuse măsuri de îmbunătăţire a climatului investiţional menit să asigure creşterea activităţii investiţionale şi atragerii investiţiilor străine, şi în particular a celor directe.

O atenţie deosebită este atrasă tipologiei riscurilor investiţionale, sunt descrişi factorii de influenţă, precum şi metode de evaluare şi estimare a acestor riscuri.

Pentru tratarea procesului investiţional în corespundere cu standardele ştiinţifice, autorul a ales varianta de prezentare a lucrării ce asigură înţelegerea clară a aspectelor şi metodelor de bază şi în acest scop a utilizat în mod corespunzător prezentarea prin tabele, diagrame, formule.

Argumentele teoretice şi recomandările practice ai o însemnată valoare ştiinţifico-practică şi pot fi utilizate în scopul îmbunătăţirii metodelor de evidenţă şi analiză statistică a investiţiilor, precum şi îndreptate spre ridicarea eficienţei, economice şi sociale a politicii investiţionale în Republica Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL I. Probleme teoretice ale investiţiilor în contextul integrării în sistemul statistic internaţional
 • 1.1. Conceptul de investiţie, de la teorie la consecinţe practice
 • 1.2. Criterii şi modalităţi de clasificare a investiţiilor.
 • 1.3. Sistemul de indicatori statistici ai activităţii investiţionale
 • 1.4. Analiza statistică a activităţii investiţionale în capital fix în economia naţională.

CAPITOLUL II. Investiţiile străine în Republica Moldova în perioada tranziţiei la economia de piaţă
 • 2.1. Aspecte teoretico-metodologice privind investiţia străină. Tendinţe şi modificări esenţiale în evoluţia investiţiilor străine directe pe plan mondial.
 • 2.2. Locul şi rolul Republicii Moldova în context regional
 • 2.2.1. Analiza statistică comparativă a dinamicii investiţiilor străine în economiile Europei Centrale şi de Est.
 • 2.2.2. Piaţa investiţiilor străine în Republica Moldova în contextul reformelor economice
 • 2.3. Impactul investiţiilor străine directe asupra performanţelor economice a ţărilor receptoare.
 • 2.4. Strategii şi politici investiţionale ale statului privind atragerea fluxurilor de capital străin.

CAPITOLUL III. Riscul investiţional – factor complex în activitatea investiţională
 • 3.1. Tipologia riscurilor asociate investiţiilor
 • 3.2. Modelul econometric - metoda de analiza statistică a corelaţiilor economico – sociale.