Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cimitirele ortodoxe din Republica Moldova: aspecte istorico-arhitecturale și artistice (secolul al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea)


Autor: Brihuneţ Manole
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 18.00.01 - Teoria şi istoria arhitecturii
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Mariana Şlapac
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural
Instituţia: Institutul Patrimoniului Cultural

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 octombrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română

Teza

CZU 726.8(478) 17/18(043.3)

Adobe PDF document 1.50 Mb / în română
192 pagini


Cuvinte Cheie

cimitir ortodox, tipologia cimitirelor, necropolă, arhitectură ecleziastică, biserică, plan, secţiune, repertoriu, tipologia bisericilor, monumente funerare

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări. Volumul tezei – 150 de pagini text de bază, bibliografie din 291 de titluri, 2 anexe. Conţinutul de esenţă al tezei este reflectat în 35 de publicații științifice, inclusiv două monografii.

Domeniul de cercetare: studiul artelor vizuale, istoria şi teoria arhitecturii.

Scopul investigaţiei constă în prezentarea complexă a spaţiului cultural al cimitirului ortodox din Republica Moldova în secolul al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea sub aspect istoric, arhitectural şi artistic.

Obiectivele tezei: valorificarea particularităţilor arhitectural-istorice şi artistice ale cimitirelor; repertorierea, descrierea, sistematizarea şi includerea în circuitul ştiinţific a celor mai reprezentative cimitire, biserici din cimitir și construcții arhitecturale funerare.

Noutatea şi originalitatea lucrării rezidă din specificul tezei, care prezintă o primă investigaţie în istoriografia naţională, elaborată prin valorificarea ştiinţifică a materialului arhivistic, istoric, cartografic, epigrafic, iconografic și documentarea pe teren. În premieră este prezentat un tablou complex al evoluției cimitirului ortodox și al construcțiilor funerare arhitecturale.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în identificarea și elucidarea particularităților specifice ale evoluției arhitecturale, istorice și artistice a cimitirelor ortodoxe din Republica Moldova. Ca rezultat va fi conturat un compartiment prețios al culturii materiale și spirituale în vederea completării bazei de date a patrimoniului cultural național, racordării la politicile culturale europene privind valorificarea științifică şi salvgardarea monumentelor istorico-arhitecturale.

Valoarea aplicativă și semnificaţia teoretică a tezei se exprimă în argumentarea ştiinţifică a rezultatelor prin diversificarea ştiinţifică a studiului artelor vizuale; tipologiile prezentate pot servi ca suport metodologic pentru viitoarele lucrări de sinteză în domeniul arhitecturii de cult şi funerare. Conţinutul teoretic şi practic al tezei constituie o sursă de informare în repertorierea cimitirelor ortodoxe, bisericilor și monumentelor funerare. Rezultatele științifice pot fi folosite ca suport didactic în instituţiile de învăţământ la specialităţile Istoria arhitecturii, Teologie, Istorie, Educaţie Civică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor, constatările teoretice şi recomandările contribuie la diversificarea unor lucrări de sinteză, a unor cursuri de specialitate privind arhitectura de cult. Rezultatele ştiinţifice au fost implementate prin publicarea a 35 de articole științifice cu un volum total de cca 40.0 c.a. și 20 de rapoarte susținute la conferinţe naţionale şi internaţionale pe problematica respectivă, de asemenea, prin utilizarea informaţiilor la pregătirea emisiunilor TV despre spațiul cimitirului, pietrele funerare, bisericile din cimitir. 6

Cuprins


1. CIMITIRUL ORTODOX CA OBIECT DE STUDIU SUB ASPECT ISTORIC, ARHITECTURAL ŞI ARTISTIC
 • 1.1. Istoricul cimitirelor ortodoxe din spațiul actual al Republicii Moldova
 • 1.2. Reflectarea problemei cimitirelor ortodoxe în istoriografie
 • 1.2.1. Mesajul ideatic al publicațiilor din perioada țaristă
 • 1.2.2. Repere privind istoriografia din perioada interbelică
 • 1.2.3. Tezele istoriografiei sovietice
 • 1.2.4. Situaţia actuală în domeniu. Concepţii istoriografice după 1991
 • 1.3. Surse de documentare
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. FENOMENUL CIMITIRULUI ORTODOX DIN SPAȚIUL PRUTO-NISTREAN PÂNĂ ÎN SECOLUL AL XIX-LEA
 • 2.1. Specificul local și politica autorităților privind amenajarea spațiilor funerare
 • și construcția bisericilor în secolul al XVIII-lea
 • 2.2. Semnificația și tipologia cimitirelor ortodoxe din spațiul pruto-nistrean
 • 2.3. Locașele de cult din cimitirele ortodoxe: aspecte istorice și arhitecturale
 • 2.4. Construcții arhitecturale şi monumente funerare
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. SPAȚIUL CULTURAL AL CIMITIRULUI ORTODOX DIN BASARABIA ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA
 • 3.1. Cadrul legislativ în domeniul amenajării spațiilor funerare și edificarea obiectivelor ecleziastice în prima jumătate a secolului al XIX-lea
 • 3.2. Bisericile din cimitirele ortodoxe din perspectivă istorico-arhitecturală
 • 3.3. Construcții arhitecturale şi monumente funerare
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI