Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea fizică şi neurologică a copiilor cu retard de creştere intrauterină în primul an de viaţă


Autor: Jitarciuc Ala
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.09 - Pediatrie
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Petru Stratulat (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 februarie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 martie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.62 Mb / în română

Teza

CZU 616-053.31/32 : 616-007.12 : [616.8+616-056.2]

Adobe PDF document 6.99 Mb / în română
145 pagini


Cuvinte Cheie

retard de creştere intrauterină (RCIU), tip simetric, tip asimetric, copil mic pentru vârsta de gestaţie (MVG), dezvoltare fizică şi neurologică

Adnotare

Structura tezei: conţine introducere, revista literaturii, materiale şi metode de cercetare, 3 capitole cu rezultate, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii și recomandări practice. Bibliografia include 189 de titluri. Lucrarea este expusă pe 107 pagini, ilustrată cu 52 de tabele, 14 figuri şi conţine 9 anexe.

Domeniul de studiu: pediatrie, neonatologie.

Scopul studiului: Studiul particularităților dezvoltării fizice și neurologice a copiilor cu retard de creștere intrauterină în primul an de viață, pentru optimizarea conduitei medicale.

Obiectivele studiului: studierea factorilor de risc ai RCIU; estimarea particularităţilor adaptării clinice şi metabolice a copilului MVG în perioada neonatală; evaluarea particularităţilor dezvoltării fizice și neurologice și evidenţierea morbidității copiilor MVG în primul an de viaţă.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În premieră pentru cercetările autohtone a fost studiată contribuţia factorilor de risc socio-demografici, materni, placentari pentru RCIU, elucidate particularităţile adaptării clinice și metabolice a copilului MVG în perioada neonatală.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză. Au fost elucidați factorii de risc pentru RCIU, caracteristici pentru populația autohtonă, ceea ce permite delimitarea cazurilor de risc și întreprinderea oportună a măsurilor preventiv-curative la diferite etape de asistenţă medicală.

Importanţa teoretică a cercetării. Au fost aduse noi dovezi privind aportul factorilor de risc în mecanismul etiopatogenic al RCIU. Au fost acumulate rezultate ştiinţifice noi despre impactul tensionării proceselor de adaptare asupra sănătății copilului în perioada neonatală în cazul RCIU. Studiul a aprofundat cunoștințele în evaluarea diferitelor domenii ale dezvoltării fizice și neurologice ale copilului MVG. Pentru prima dată au fost propuși o serie de factori de predicție pentru reținerile de dezvoltare și pentru instalarea morbidității neurologice la copii MVG în primul an de viață.

Valoarea aplicativă: În baza studiului s-a elaborat un algoritm de conduită a copiilor sugari cu MVG şi protocolul de management al retardului de creştere intrauterină.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea practică a secţiilor de nou-născuţi ale IMSP IMC, a Centrului de diagnostic şi supraveghere neonatală a copiilor din grupurile de risc din cadrul secţiei de prematuri, fiind reflectate în 5 acte de implemenare şi 3 certificate cu drept de autor.

Cuprins


1. ROLUL RETARDULUI DE CREŞTERE INTRAUTERINĂ ÎN MORBIDITATEA INFANTILĂ. STRATEGIILE OPORTUNE DE PREVENIRE
 • 1.1. Factorii etiologici ai retardului de creştere intrauterină
 • 1.2. Fiziopatologia adaptării fătului cu retard de creştere intrauterină
 • 1.3. Impactul retardului de creştere intrauterină asupra stării de sănătate
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării (design, eşantionare, caracteristica loturilor)
 • 2.2. Metode de investigaţie
 • 2.3. Metodele statistice de analiză a rezultatelor obţinute
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. FACTORII DE RISC PENTRU DEZVOLTAREA RETARDULUI DE CREȘTERE INTRAUTERINĂ
 • 3.1. Aspectul medico-social, factorii de risc materni și placentari în apariția retardului de creștere intrauterină
 • 3.2. Factorii de risc ce determină tipul retardului de creștere intrauterină
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

4. PARTICULARITĂŢILE NAŞTERII ŞI MECANISMELE DE ADAPTARE A NOU-NĂSCUTULUI MIC PENTRU VÂRSTA DE GESTAŢIE ÎN PERIOADA NEONATALĂ
 • 4.1. Particularităţile evoluției nașterii în cazul retardului de creștere intrauterină
 • 4.2. Caracteristici clinice ale nou-născutului mic pentru vârsta de gestație în perioada neonatală
 • 4.3. Estimarea markerului fermentativ succinatdehidrogenaza în zilele 1, 3, 15 de viaţă ale copilului mic pentru vârsta de gestație
 • 4.4. Concluzii la Capitolul 4

5. PARTICULARITĂȚILE DEZVOLTĂRII ȘI STĂRII DE SĂNĂTATE A COPIILOR MICI PENTRU VÂRSTA DE GESTAŢIE PE PARCURSUL PRIMULUI AN DE VIAŢĂ
 • 5.1. Dezvoltarea fizică postnatală a copiilor mici pentru vârsta de gestaţie: evoluţia parametrilor antropometrici de bază în primul an de viaţă.
 • 5.2. Nivelul dezvoltării neurologice (domeniile cognitiv, limbaj și motor) a copiilor mici pentru vârsta de gestație, la vârsta de un an
 • 5.3. Morbiditatea somatică şi neurologică a copiilor MVG, în primul an de viaţă
 • 5.4. Concluzii la Capitolul 5

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE