Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Inadaptatul în proza românească interbelică structura tipologică şi valoarea lui estetică


Autor: Galina Ionesi-Aniţoi
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.01 - Literatura română
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Anatol Gavrilov
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC
Instituţia: Institutul de Literatură şi Folclor al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 septembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 821.135.1.09“20”(043.3)

Adobe PDF document 0.91 Mb / în română
165 pagini


Cuvinte Cheie

tranziţie, societate tradiţională, societate modernă, civilizaţie industrială/postindustrială, burghezie, inadaptare, inadaptabil/inadaptat, conflict, mediu social, ierarhie de valori, tipologie a personajului, ipostaze tipologice, boier inadaptat, ţăran inadaptat, intelectual inadaptat, dezrădăcinat, copil/adolescent inadaptat, femeia inadaptată, abulic, suprasensibil, resemnat, dedublat

Adnotare

Lucrarea de faţă constituie un studiu despre tipologia inadaptatului în proza românească interbelică, în care acest tip de personaj este cercetat anume ca unul reprezentativ pentru epocile de tranziţie civilizaţională, de criză culturală şi de valori morale şi spirituale.

Inadaptatul a constituit o permanenţă în preocupările creatoare ale prozatorilor români, răspunzând la necesitatea unui personaj care să întruchipeze o viziune problematizatoare asupra vieţii, iar variabilitatea lui tipologică a fost condiţionată de contextul problematic nou al fiecărei epoci literare, dar şi de faptul că modernizarea structurii romanului în ansamblu implică şi noi structuri estetico-artistice ale personajului literar.

În teză e dezvăluită descendenţa romantică a tipului inadaptatului şi sunt urmărite avatarurile lui în proza lui Mihai Eminescu, Barbu Delavrancea, Alexandru Vlahuţă, Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti, Mihail Sadoveanu, Cezar Petrescu, Camil Petrescu, Dominte Timonu, Nicolae Gh. Spătaru, Ioan Sulacov, fiind evidenţiată contribuţia fiecărui scriitor.

În lucrarea sa autoarea încearcă să degajeze şi să definească anumite trăsături tipologice comune ale personajului inadaptat în literatura română. Se propune un nou model de studiere tipologică a personajului literar inadaptat şi se realizează prima clasificare tipologică generală a tipului inadaptatului din proza românească din perioada studiată. La baza acestei clasificări sunt plasate diverse criterii: social, al sexelor, psihologic.

Investigaţia se impune atenţiei şi prin faptul că pentru prima dată se aplică o concepţie tranzitologică privind tipologia socială şi estetico-artistică a inadaptatului în proza română. Aplicarea acestei concepţii i-a permis cercetătoarei să schimbe optica interpretativă asupra valorii cognitive şi tematice a acestui tip de personaj, care a fost adeseori interpretat unilateral, ca un rechizitoriu împotriva capitalismului, în consens cu ideologia comunistă.

Lucrarea are un caracter interdisciplinar, ea prezentând un discurs ştiinţific întemeiat pe concepţii şi metode din istorie şi teorie literară, imagologie, istoria mentalităţilor, culturologie şi teoria tranziţiilor intercivilizaţionale (tranzitologie) şi propunând o abordare complexă, multiaspectuală a personajului literar inadaptat.

Cuprins


CAPITOLUL 1.Inadaptatul - personaj al tranziţiei
 • 1.1. Fenomenul inadaptării: caracteristici sociale şi psihologice
 • 1.2. Inadaptatul în literatura română: evoluţia formelor de manifestare
 • 1.2.1. Originile romantice
 • 1.2.2. Etapa naturalistă
 • 1.2.3. Inadaptatul presămănătorist
 • 1.2.4. Epoca interbelică
 • 1.2.4.1. Personajul inadaptat în proza din Basarabia

Capitolul 2 Structura tipologică a personajului inadaptat

 • 2.1. Preliminarii
 • 2.2. Ipostaze tipologice ale inadaptatului: criteriul social
 • 2.2.1. Boierul inadaptat
 • 2.2.2. Ţăranul inadaptat
 • 2.2.3. Intelectualul inadaptat
 • 2.2.3.1. Dezrădăcinatul
 • 2.2.3.2. Intelectualul neaoş
 • 2.3. Ipostaze tipologice ale inadaptatului: criteriul vârstelor
 • 2.3.1. Copilul/adolescentul inadaptat
 • 2.4. Ipostaze tipologice ale inadaptatului: criteriul sexelor
 • 2.4.1. Condiţia femeii inadaptate
 • 2.5. Ipostaze tipologice ale inadaptatului: criteriul psihologic
 • 2.5.1. Inadaptatul abulic (infirm)
 • 2.5.1.1. Suprasensibilul
 • 2.5.2. Inadaptatul superior
 • 2.5.2.1. Dedublatul