Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iulie /

Evaluarea potențialului hidrologic al Republicii Moldova în condițiile modificărilor de mediu


Autor: Gherman Bejenaru
Gradul:doctor în geografie
Specialitatea: 11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Orest Melniciuc
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Instituţia: Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 iulie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.84 Mb / în română
Adobe PDF document2.03 Mb / în rusă

Teza

CZU 556.1+504.4(043.2)

Adobe PDF document 9.19 Mb / în rusă
192 pagini


Cuvinte Cheie

bilanț hidrotermic al uscatului, componentele genetice ale scurgerii anuale, ciclicitate, erori de fază, modificări antropice a resurselor de apă.

Adnotare

Domeniul de studiu – 166.02 – protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale

Scopul lucrării: evaluarea resurselor de apă de suprafață și subterane în baza modelelor stohastico-genetice de formare a componentelor bilanțului hidrotermic al uscatului în condițiile modificărilor antropice și încălzirii globale a climei.

Obiectivele cercetării: elaborarea și aplicarea principiilor genetice în evaluarea resurselor de apă a Republicii Moldova în baza generalizării datelor monitoringului hidrometeorologic multianual a țării și ariilor aferente; analiza și evaluarea legităților spațial-temporare a resurselor hidrotermice ale climatului; aprecierea normei climatice și zonale anuale a scurgerii sub influența componentelor naturale și antropice a peisajelor țării, în condițiile încălzirii globale a climei.

Metodologia cercetării științifice. În lucrare este aplicată metoda genetică în studiul interacțiunii alimentării de suprafață și subterană a râurilor prin aplicarea evaluării diferențiate a influenței factorilor zonali, azonali și intrazonali ai scurgerii, cu folosirea metodelor statistice, analizei factologice și sistemice, precum și tehnologiilor SIG.

Noutatea și originalitatea științifică: pentru prima dată se propune aplicarea concepției genetice în studierea normelor componentelor de suprafață și subterană a scurgerii anuale pentru regiunile peisagistice, bazinele de recepție și altor arii din țară. Sunt elaborate principiile metodologice de apreciere a schimbărilor în bilanțul hidrotermic al regiunilor peisagistice din Republica Moldova în condițiile modificărilor antropice și încălzirii globale a climei.

Problema științifică importantă soluționatăconstă în elaborarea principiilor noi de apreciere a resurselor de apă naturale și modificate antropic a țării în condițiile posibilelor schimbări climatice.

Semnificația teoretică. Pentru prima dată în baza teoriei genetice de formare a scurgerii anuale, elaborată de profesorul A. N. Befani, sunt realizate principiile cercetării componentelor bilanțului hidrotermic pe teritoriul Republicii Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obținute adițional la Normativele în Construcții CP D.01.05-2012, sporesc siguranța și eficiența determinării caracteristicilor hidrologice principale a scurgerii anuale la elaborarea proiectelor în construcțiile hidrotehnice, protecția mediului și utilizarea rațională a resurselor de apă din Republica Moldova.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice sunt implementate în proiectul internațional – Schimbările climatice și securitatea în Europa de Est, Asia centrală și Caucazul de Sud, în programele cursurilor universitare la disciplinele – Hidrologie, Modelarea în hidrologie și climatologie, Aplicarea SIG în protecția mediului.

Cuprins


INTRODUCERE

1. ESTIMAREA STUDIILOR MODIFICĂRII BILANȚULUI HIDROTERMIC ÎN CONDIȚIILE TRANSFORMĂRILOR DE MEDIU

 • 1.1. Evoluția conceptuală a studiului modificării bilanțului hidrotermic al peisajelor Republicii Moldova sub influența activității antropice și a încălzirii globale a climei
 • 1.2. Principiile de estimare a modificărilor bilanțului hidrotermic sub influența factorilor antropici
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE

 • 2.1. Sistemul de monitoring în studiul bilanțului hidrotermic și a resurselor de apă
 • 2.2. Principiile metodice de apreciere a scurgerii climatice
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. IMPACTUL MODIFICĂRILOR DE MEDIU ASUPRA RESURSELOR DE APĂ PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA

 • 3.1. Estimarea resurselor de apă în baza componentelor genetice ale scurgerii anuale
 • 3.2. Evaluarea resurselor de apă sub influența factorilor naturali și antropici ai mediului
 • 3.3. Aprecierea posibilelor modificări a bilanțului hidrotermic sub influența încălzirii globale a climei
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. MODELAREA MODIFICĂRILOR RESURSELOR DE APĂ DIN DEPUBLICA MOLDOVA

 • 4.1. Aprecierea resurselor de apă și principiile modificării lor
 • 4.2. Estimarea componentei de suprafață a normei scurgerii anuale
 • 4.3. Principiile contemporane de evidență a influenței antropice de gospodărire a apelor asupra resurselor naturale de apă
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI