Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


11.00.11 – Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific:
Geografie, biologie, agricultura, chimie, tehnica

Formula specialităţii:
«Protecţia mediului înconjurător şi folosirea raţională a resurselor naturale» este o disciplină geografică de sinteză care trătînd geosistemul (mediul geografic) are drept scop evidenţierea modificărilor (naturale, antropice) ale acestuia în aspect regional şi global, situaţiilor geoecologice încordate, elaborarea recomandărilor privind protecţia mediului înconjurător, folosirea raţională a resurselor de mediu, organizarea optimă a spaţiului geografic.

Sferele de cercetare.


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente.
Atingerea obiectivelor prevăzute de investigaţiile la specialitatea 11.00.11 necesită utilizarea unor metode caracteristice specialiştilor adiacente şi complementare. Metodele acestor specialităţi sînt mai oficiente la evaluarea stării actuale a fiecărui componental mediului aparte şi a landşafturilor în ansamblu, la evidenţierea factorilor şi tendinţelor de modificare a acestora, particularităţilor de răspîndire a fenomenelor şi proceselor de degradare a mediului, a situaţiilor geoecologice nefavorabile etc.

Cercetările specialităţii 11.00.11, spre deosebire de cele ale specialităţii «Geografia fizică, geofizica şi geochimia landşafturilor», au ca scop principal evidenţierea modificărilor, tendinţelor de dezvoltare a componentelor de bază şi a structurii landşafturilor, conservarea şi restabilirea diversităţii landşaftice, protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a condiţiilor şi resurselor naturale.

Specialitatea «Geografia economică, socială şi politică» se ocupă cu precădere cu studiul părţii social-economice a mediului înconjurător – de distribuţia teritorială a industriei, de activităţile umane în raport cu mediul geografic, de caracterizarea demografică a populaţiei, aşezărilor urbane şi rurale (originea, repartiţia, formele), etc.

Spre deosebire de «Geomorfologia şi geografia evolutivă» specialitatea 11.00.11 studiază relieful ca suport al landşafturilor şi în strînsă legătură şi dependenţă de celelalte componente ale complexelor teritoriale; determină rolul reliefului în asigurarea stabilităţi landşafturilor.

De «Biogeografia şi geografia solurilor» se delimitează prin tratarea veţuitoarelor şi a solurilor ca părţi componente ale mediului înconjurător şi în strînsă legătură şi interacţiune cu celelalte componente, prin ocrotirea şi utilizarea raţională a resurselor vegetale şi funciare.

Spre deosebire de «Hidrologia bazinelor continentale, resurse de apă, hidrochimia» specialitatea 11.00.11 se limiteazădoar cu evaluarea influenţei apelor de suprafaţă asupra dezvoltării celorlalte componente ale mediului, utilizării şi protecţiei lor ca resurse naturale.

Specialitatea 11.00.11 se deosebeşte de “Meteorologie, climatologie, agrometeorologie» prin evaluarea influenţei condiţiilor climatice asupra dezvoltării componentelor mediulşui înconjurător, inclusiv asupra manifestării proceselor de degradare a suportului pedolitologic al landşafturilor.

Specialitatea 11.00.11 foloseşte metodele şi procedeele elaborate de «Cartografia geografică şi geoinformatica» pentru prezentarea în mod evident şi analizarea rezultatelor investigaţiilor, pentru conturarea situaţiilor geoecologice nefavorabile, diferenţierea spaţială a măsurilor de protecţie a mediului înconjurător şi a resurselor naturale şi social-economice. În ultimul deceniu la întocmirea hărţilor geografice se folosesc pe larg tehnologiile geoinformaţionale.

De «Ecologia geografică» specialitatea 11.00.11 se deosebeşte prin evidenţierea situaţiilor geoecologice după un indice integral care reflectă contribuţia sumară a factorilor naturali şi antropici la formarea acestor situaţii, nefavorabile în primul rînd pentru viaţa şi activitatea omului


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Miţul Efrem, doctor în ştiinţe geologo-mineralogice, director-adjunct, Institutul de Geografie al A.Ş.M.

Recenzenţii:

  1. Sofroni Valentin, doctor habilitat în ştiinţe geografice, decan al Facultăţii de Geografie, Universitatea de Stat Tiraspol
  2. Codreanu Igor, lector superior, catedra Geografie fizică generală, Universitatea de Stat din Tiraspol