Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Femeile după vârsta de 60 de ani: aspecte demografice, sociale şi medicale


Autor: Boris Gîlca
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Dumitru Tintiuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 octombrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română

Teza

CZU 616-055.2-053.9:314:316.6

Adobe PDF document 1.00 Mb / în română
117 pagini


Cuvinte Cheie

demografie, femeile vârstnice, factori socio-economici, morbiditate

Adnotare

Unul din atributele esenţiale ale epocii pe care o parcurgem îl constituie creşterea continuă, absolută şi procentuală a persoanelor vârstnice în componenţa populaţiei. Acest important fenomen – fenomenul tranziţiei demografice se datorează modificărilor înregistrate de evoluţia indicatorilor de bază ai mişcării naturale a populaţiei – natalitatea şi mortalitatea – caracterizaţi printr-o tendinţă constantă de scădere. Fenomenul se caracterizează îndeosebi prin scăderea natalităţii şi fertilităţii – îmbătrânirea „de bază”, şi mai puţin prin creşterea duratei medii de viaţă – îmbătrânirea „de vârf”.

Numărul persoanelor în vârstă de peste 60 de ani pe întreg globul pământesc a crescut de la 200 de mln. în 1950 la circa 650 mln. persoane în 2005. În Republica Moldova, cota lor în 2002 constituia 21,6%, iar în 2050, conform prognozei, indicele va alcătui 28,3%. Femeile în structura populaţiei în etate reprezintă 63%. De remarcat că şi pe viitor această disproporţie dintre numărul bărbaţilor şi cel al femeilor se va menţine.

Pentru optimizarea proceselor ce ţin de organizarea asistenţei medico-sociale a persoanelor vârstnice, în special a femeilor în etate, este necesar de a efectua investigaţii speciale orientate spre descrierea tendinţelor demografice, determinarea factorilor social-igienici, economici şi medicali care influenţează sănătatea şi bunăstarea femeilor, a nivelului şi structurii morbidităţii, volumului serviciilor medico-sociale necesare, precum şi elaborarea măsurilor, argumentate ştiinţific, de realizare a principiilor de organizare a asistenţei persoanei vârstnice.

Scopul lucrării date este evaluarea aspectelor demografice, sociale şi medicale ale femeilor vârstnice (după vârsta de 60 de ani) în Republica Moldova.

Pentru atingerea scopului studiului au fost efectuate studii speciale privind determinarea tendinţelor şi particularităţilor demografice, a factorilor socio-economici ce influenţează sănătatea şi bunăstarea femeilor vârstnice, s-a studiat nivelul şi structura morbidităţii femeilor vârstnice, retrospectiv s-a cercetat sănătatea reproductivă cu o evaluare ulterioară a perioadei climacterice.

Rezultatele cercetării au permis evidenţierea particularităţi semnificative în ceea ce priveşte mediul de reşedinţă al femeilor, iar aprecierea sănătăţii femeilor este influenţată prioritar de vârstă, nivelul de asigurare materială, venitul lunar, angajarea în câmpul muncii, locul de trai şi gradul de informatizare, prezenţa maladiilor cronice, invaliditatea şi gradul de dependenţă faţă de alte persoane. Sănătatea femeilor vârstnice este influenţată de relaţiile cu copiii. În localităţile rurale, precum şi în cele urbane acest indice se caracterizează prin valori bune şi satisfăcătoare şi constituie respectiv 96,0% şi 88,2%.

Studierea nivelului şi structurii morbidităţii femeilor în vârstă de 60 de ani şi peste arată că starea sănătăţii lor se află într-o corelaţie directă cu vârsta şi se observă o predominanţă a maladiilor cronice şi degenerative. Această tendinţă conduce la concluzia că femeile în etate necesită o atenţie deosebită şi sub aspectul asistenţei medicale.

Cercetarea retrospectivă a sănătăţii reproductive a femeilor vârstnice a evidenţiat un nivel scăzut al cunoaşterii şi aplicării metodelor de planificare familială şi un procent mic de încheiere a primei gravidităţi cu naştere. Aceste date se pot răsfrânge negativ asupra sănătăţii reproductive a tinerei generaţii, copiilor femeilor studiate, care, în mare parte, se bazează pe experienţa de viaţă a părinţilor.

Concluziile cercetării pot fi apreciate drept un element fundamental pentru o strategie de politică sanitară, socială şi demografică, iar ameliorarea factorilor descrişi, în mare parte, este determinată de posibilităţile de a influenţa nivelul şi structura maladiilor şi îmbunătăţirea indicilor ce caracterizează nivelul bunăstarea femeii vârstnice.

Cuprins


CAPITOLUL I. Caracteristicile şi tendinţele demografice globale şi factorii ce le influenţează (revista literaturii)
  • 1.1 Procesele demografice mondiale şi ale Republicii Moldova şi factorii
  • determinanţi ai schimbărilor structurii de vârstă a populaţiei
  • 1.2 Îmbătrânirea populaţiei şi problemele medico-sociale ale femeilor
  • vârstnice

CAPITOLUL II. Grupul ţintă cercetat şi metode de studiu
CAPITOLUL III. Problemele medico-sociale ale sănătăţii femeilor vârstnice şi factorii ce o determină
  • 3.1 Caracteristicile generale ale factorilor ce influenţează bunăstarea femeilor
  • vârstnice
  • 3.2 Rezultatele analizei factorilor medicali şi socio-economici în menţinerea
  • sănătăţii femeilor vârstnice

CAPITOLUL IV. Evaluarea stării sănătăţii femeilor vârstnice
CAPITOLUL V. Menţinerea sănătăţii generaţiei în vârstă