Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Selectarea unor tulpini de micromicete producătoare de enzime pectolitice şi optimizarea condiţiilor de dezvoltare şi biosinteză


Autor: Steliana Clapco
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.07 - Microbiologie
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Alexandra Deseatnic-Ciloci
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Instituţia: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 octombrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Cuvinte Cheie

penicillium viride, micromicetă, enzime pectolitice, activitate pectolitică, medii nutritive, compuşi coordinativi, unde milimetrice

Adnotare

În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor ştiinţifice în domeniul selectării şi caracterizării a noi tulpini de micromicete producătoare de pectinaze, stabilirii condiţiilor optime de biosinteză, evidenţierii unor metode econome şi eficiente pentru ameliorarea potenţialului biosintetic în scopul obţinerii preparatelor enzimatice pectolitice cu multiple implicaţii practice în diverse domenii ale economiei naţionale.

Ca rezultat al cercetărilor de triere a fost selectată o tulpină nouă de fungi filamentoşi Penicillium viride CNMN FD 04 P, izolată din solurile Moldovei, care se caracterizează prin capacitate înaltă de sinteză a enzimelor pectolitice extracelulare. Au fost studiate particularităţile fiziologo-biochimice şi morfologo-culturale ale tulpinii, precum şi exigenţele nutritive, condiţiile optime de biosinteză a pectinazelor.

S-a determinat efectul stimulator şi stabilizator semnificativ al compuşilor coordinativi cu ioni centrali ai nichelului şi cuprului în combinaţie cu tiosemicarbazone asupra activităţii pectolitice a tulpinii producătoare. A fost demonstrată corelaţia dintre tipul metalocomplexului adiţionat la mediul de cultivare, activitatea pectolitică şi fazele de creştere şi dezvoltare ale micromicetei Penicillium viride CNMN FD 04 P. S-a constatat că componenţa calitativă şi cantitativă a complexului enzimatic pectolitic variază în dependenţă de originea biostimulatorului chimic ceea ce permite obţinerea unor complexe enzimatice pectolitice cu conţinut prognozat. În baza rezultatelor experimentale au fost elaborate reţete noi de medii nutritive cu conţinut de compuşi coordinativi ce asigură sporirea considerabilă a activităţii pectinazelor exocelulare, precum şi reducerea duratei de cultivare.

A fost stabilită influenţa benefică a undelor milimetrice de intensitate joasă asupra activităţii pectolitice a tulpinii Penicillium viride CNMN FD 04 P. S-a constatat varierea efectului exercitat de undele milimetrice în funcţie de durata de expoziţie la iradiere, tipul materialului semincer tratat, faza de dezvoltare a culturii. Datele obţinute au fost folosite pentru elaborarea a două procedee originale de sporire a activităţii pectolitice la tulpina în studiu.

Au fost stabiliţi parametrii optimi de recuperare a complexului enzimatic pectolitic din lichidul cultural al Penicillium viride CNMN FD 04 P şi determinate condiţiile optime de acţiune al acestuia necesare pentru recomandarea aplicării în practică a preparatului pectolitic.

Cuprins


CAPITOLUL I. Enzime pectolitice de origine microbiană
 • I.1. Enzimele pectolitice. Domeniile de aplicare
 • I.2. Microorganisme – surse de enzime pectolitice
 • I.3. Influenţa condiţiilor de cultivare asupra activităţii biosintetice a producătorilor de enzime pectolitice.
 • I.4. Rolul metalelor în metabolismul microbian 5
 • I.5. Influenţa undelor milimetrice de intensitate joasă asupra microorganismelor de însemnătate biotehnologică

CAPITOLUL II. Materiale şi metode de cercetare
 • II.1. Obiecte de cercetare
 • II.2. Metode de cercetare
 • II.2.1. Condiţiile de păstrare şi multiplicare a culturii
 • II.2.2. Studierea particularităţilor morfologo-culturale şi fiziologo-biochimice
 • II.2.3. Condiţiile de cultivare a micromicetelor
 • II.2.4. Metode de sporire a capacităţii biosintetice a producătorului
 • II.2.5. Separarea şi studiul proprietăţilor fizico-chimice ale complexului enzimatic pectolitic
 • II.2.6. Metode de determinare a activităţii enzimatice
 • II.2.7. Prelucrarea statistică a datelor

CAPITOLUL III. Selectarea unor micromicete producătoare de enzime pectolitice, stabilirea particularităţilor morfologo-culturale şi fiziologo-biochimice
 • III.1. Screening-ul tulpinilor de micromicete producătoare de pectinaze
 • III.2. Particularităţile morfologo-culturale şi fiziologo-biochimice ale tulpinii Penicillium viride CNMN FD 04 P
 • III.3. Selectarea coloniilor de Penicillium viride CNMN FD 04 cu potenţial sporit şi stabil de biosinteză a pectinazelor
 • III.4. Influenţa calităţii şi cantităţii de inocul asupra procesului de biosinteză a pectinazelor de către tulpina Penicillium viride CNMN FD 04

CAPITOLUL IV. Selectarea componentelor mediului nutritiv şi a condiţiilor optime de cultivare a tulpinii de Penicillium viride CNMN FD 04 P
 • IV.1. Selectarea mediilor cu compoziţie optimă pentru sinteza pectinazelor de către tulpina Penicillium viride CNMN FD 04 P
 • IV.2. Influenţa condiţiilor de cultivare asupra biosintezei enzimelor pectolitice de către micromiceta Penicillium viride CNMN FD 04 P

CAPITOLUL V. Studii privind căile de sporire a capacităţii biosintetice a tulpinii Penicillium viride CNMN FD 04 P – producătoare de enzime pectolitice
 • V.1. Influenţa compuşilor coordinativi ai metalelor de tranziţie asupra activităţii pectolitice a tulpinii Penicillium viride CNMN FD 04 P
 • V.1.1. Procedee de sinteză orientată a enzimelor pectolitice la cultivarea submersă a tulpinii Penicillium viride CNMN FD 04 P în prezenţa biostimulatorilor
 • V.2. Studiul influenţei undelor milimetrice de intensitate joasă asupra activităţii pectolitice a tulpinii Penicillium viride CNMN FD 04 P
 • V.2.1. Procedee de sinteză orientată a enzimelor pectolitice de către tulpina Penicillium viride CNMN FD 04 P cu aplicarea undelor milimetrice de intensitate joasă ca factor stimulator

CAPITOLUL VI. Stabilirea parametrilor optimi de recuperare a complexului enzimatic pectolitic din lichidul cultural al tulpinii Penicillium viride CNMN FD 04 şi a unor proprietăţi ale acestuia
 • VI.1. Condiţiile de separare a complexului enzimatic pectolitic din lichidul cultural al tulpinii Penicillium viride CNMN FD 04 P
 • VI.2. Proprietăţile fizico-chimice ale preparatului enzimatic pectolitic