Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iunie /

Evaluarea impactului antropic asupra viiturilor pluviale de pe râurile Republicii Moldova


Autor: Jeleapov Ana
Gradul:doctor în Ştiinţe geonomice
Specialitatea: 11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Orest Melniciuc
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Consultant ştiinţific: FINK Manfred
doctor în geografie (rerum naturalium), cercetător științific, lector, Universitatea Friedrich-Schiller din Jena, Inst itutul de Geografie, Germania
Instituţia: Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 iunie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 septembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document3.01 Mb / în română
Adobe PDF document2.95 Mb / în română

Teza

CZU 556.166 (478)(043.2)

Adobe PDF document 14.33 Mb / în română
241 pagini


Cuvinte Cheie

viituri pluviale, modelare hi drologi că și hidraulică, impact antropic, acoperirea terenului, lacuri de acumulare, SIG

Adnotare

Teza constă din introducere, patru capitole, concl uzii generale și recomandări, 264 surse bibliografice, 150 pagini de text de bază, 165 fi guri, 17 tabele, 191 anexe.

Rezultatele obţinute sunt publicate în 23 lucrări științifice..

Domeniul de studiu: geografie, hidrologie Scopul studiului: evaluarea modificărilor caracteristicilor viiturilor pluviale în condițiile impactului antropic

Obiectivele cercetării: identificarea și aprecierea modificărilor regimului scurgerii de viitură sub acțiunea activității antropice î n baza metodelor statice; simularea impactului antropic asupra proceselor de formare și propagare a undelor de viitură de pe râurile pilot utilizând modele hidrologice și hidrodinamice; aprecierea modificărilor zonelor riscului la inundaţii în condițiile schimbărilor de mediu.

Metodologia cercetării ştiinţifice. Pentru realizarea scopului și obiectivelor studiul ui au fost utilizate următoarele met ode: metoda comparativă, abordarea Indicatorii Modificărilor Hidrologice, Componentele Scurgerii de Mediu, metoda genetică, metoda volumetrică, metoda Numărul de Curbă (SCS-CN), modelul hidrologic JAMS/J2000, modelul hidrodinamic HEC-RAS. De asemenea, în lucrare se aplică analiza factorială, SIG și metode statistice.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată pentru teritoriul Republicii Moldova, au fost estimate caracteristicile scurgerii de viitură în condiții staționare și nestaționare precum și a fost determinată dinamica temporală a viiturilor pluviale sub acțiunea modificărilor în acoperirea terenului și funcționării lacurilor de acumulare. A fost apreciat și cartografiat pot ențialul de formare, acumulare și propagare a viiturilor pluvi al e pentru t eritoriul țării. Utilizând metoda Numărul de Curbă, metoda volumetrică și modelul hidrologic fizic distributiv JAMS/J2000 a fost demonstrat impactul utilizării terenului și activității agricole asupra caracteristicilor viiturilor pluviale. În baza utilizării SIG și modelului HEC-RAS a fost estimat impactul schimbărilor climatice și a construcțiilor hidrotehnice: lacurilor de acumulare și a digurilor de protecție asupra propagării undei de viitură prin albie și luncă și a distribuției spațiale a riscului la inundații. Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în evaluarea modificărilor caracteristicilor temporale și spațiale ale scurgerii de viitură de pe râurile Republicii Moldova determinate de activitatea antropică.

Semnificaţia teoretică. Au fost identificați și analizați comparativ Indicatorii Modificărilor Hidrologice și Componentele Scurgerii de Mediu și evaluat impactul utilizării terenului și a lacurilor de acumulare asupra caracteristicilor scurgerii de viitură. A fost modelată repartiția spațială a indicilor potențialului viiturilor rapide, inundării și propagării undei de viitură pe teritoriul Republicii Moldova. A fost estimat aportul categoriilor acoperirii terenurilor și activităților agricole în formarea viiturilor pluviale și apreciate modificările proceselor de formare și propagare a undei de viitură sub acțiunea construcțiilor hidrotehnice, schimbărilor climatice și managementului terenurilor.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obținute pot fi utilizate pentru elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului în vederea diminuării scurgerii maxime, optimizarea managementului viiturilor pluviale, implementarea măsurilor structurale și nonstructurale de protecție contra inundațiilor. De asemenea, rezultatele pot servi drept bază metodologică pentru perfecționarea documentelor normativelor naționale pentru determinarea caracteristicilor hidrologice de calcul.

Implementarea rezultatelor științifice. Hărțile digitale privind scurgerea de viitură au fost implementate de Consiliile Raionale Glodeni și Fălești pentru elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului și gestionarea bazinului hidrografic Camenca. Unele rezultate obținute au fost utilizate pentru managementul durabil al resurselor de apă și a situațiilor de risc hidrologic, optimizarea funcționării lacurilor de acumulare de către Direcția bazinieră de Gospodărire a Apelor, Agenția ”Apele Moldovei”.