Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iunie /

Combinaţii complexe ale unor metale 3d cu baze Schiff, utilizând ca precursori compuşi carbonilici aromatici şi hidrazide ale acizilor carboxilici. Sinteză, structură, proprietăţi


Autor: Danilescu Olga
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.01 - Chimie anorganică
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Ion Bulhac
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Chimie
Instituţia: Institutul de Chimie

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 iunie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.47 Mb / în română

Teza

CZU 546.6:547.57(043.2)

Adobe PDF document 6.26 Mb / în română
160 pagini


Cuvinte Cheie

compuși coordinativi, metale 3d, baze Schiff, difracție a razelor X, spectroscopie IR, activitate biologică, adsorbție

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 157 de titluri, 4 anexe, 132 de pagini de text de bază, 66 figuri și 14 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 33 lucrări științifice.

Scopul lucrării: sinteza și caracterizarea compușilor coordinativi noi cu proprietăți utile pentru știință și tehnică, precum și studiul influenței naturii ionului de metal și a liganzilor asupra compoziției, structurii și proprietăților acestora.

Obiectivele cercetării: perfecționarea strategiei de sinteză a complecșilor în baza hidrazonelor aromatice cu unele metale 3d; stabilirea compoziției chimice, structurii moleculare și cristaline; caracterizarea complecșilor obținuți, utilizând metode de cercetare contemporane; testarea proprietăților aplicative ale compușilor sintetizați, utile pentru biologie și tehnică.

Noutatea și originalitatea științifică constă în sinteza a 53 de compuși coordinativi noi structura cărora a fost confirmată cu metodele difracției razelor X și spectroscopiei IR.

Problema științifică soluționată: au fost sintetizați complecși cu structură originală (bipiramidă pentagonală, macrociclică) și proprietăți (biostimulatoare, inhibitoare, antioxidante, adsorbtive, luminescente) utile la cultivarea unor microorganisme și în tehnică.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante în teză constau în elaborarea procedeelor de sinteză și cercetare a combinațiilor complexe noi, ceea ce a generat complecși cu arhitectură originală, în vederea aplicării ulterioare în biologie și tehnică.

Semnificația teoretică: au fost obținuți compuși cu design original (bipiramidă pentagonală, macrocicli, polimeri) ai Co(II), Fe(III), V(II), V(IV), Cu(II) și Zn(II).

Valoarea aplicativă: complecșii se manifestă ca biostimulatori, inhibitori și antioxidanți la cultivarea microorganismelor Aspergillus niger, Nostoc linckia şi Porphyridium cruentum.

Implementarea rezultatelor științifice: activitatea biologică a agenților de coordinare și a unor complecși, protejată cu brevete de invenție din R. Moldova, sugerează posibilitatea utilizării acestora ca agenți de protecție a plantelor.

Cuprins


1. COMPUŞI COORDINATIVI AI METALELOR TRANZIŢIONALE DE TIP 3d CU BAZE SCHIFF AROMATICE
 • 1.1. Metode de sinteză, caracteristica spectrală şi structurală ale bazelor Schiff
 • 1.2. Compuşi coordinativi ai vanadiului, cromului şi manganului cu baze Schiff aromatice, în calitate de liganzi polidentaţi
 • 1.3. Fierul, cobaltul, nichelul, cuprul şi zincul - generatori de combinații complexe cu baze Schiff aromatice
 • 1.4. Valoarea teoretică şi aplicativă a bazelor Schiff şi a complecşilor acestora cu unele metale tranziționale
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. METODE DE SINTEZĂ, ANALIZĂ ŞI CERCETARE
 • 2.1. Sinteza compușilor coordinativi ai unor metale de tip 3d cu hidrazone în baza 2,6-diacetilpiridinei (dap) și 2,6-diformil-4-metilfenolului (dfp)
 • 2.2. Metode de analiză și cercetare a complecșilor investigați
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. COMPLECȘI MONONUCLEARI AI V(II), V(IV), Fe(III) ȘI Co(II) CU 2,6-DIACETILPIRIDIN¸ BIS((IZO)NICOTINOILHIDRAZONE) ȘI 2,6- DIFORMIL-4-METILFENOL BIS((IZO)NICOTINOIL HIDRAZONE).
 • 3.1. Combinații complexe mononucleare ale V(II), V(IV) și Fe(III) cu baze Schiff 2,6-diacetilpiridină bis((izo)nicotinoilhidrazone)
 • 3.2. Cobaltul(II) - generator de compuși coordinativi mononucleari cu 2,6-diacetilpiridină bis((izo)nicotinoilhidrazone) și 2,6-diformil-4-metilfenol bis((izo)nicotinoilhidrazone)
 • 3.3. Proprietăți fizico-chimice ale bazelor Schiff 2,6-diacetilpiridină bis((izo)nicotinoilhidrazone) și ale unor compuși coordinativi ai fierului(III)
 • 3.4. Testări microbiologice ale bazelor Schiff 2,6-diacetilpiridină bis((izo) nicotinoilhidrazone) și ale complecșilor acestora cu Fe(III) și Co(II)
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. COMPUȘI COORDINATIVI AI V(II), Co(II), Cu(II) ȘI Zn(II) CU STRUCTUR¸ POLINUCLEAR¸ ȘI POLIMERIC¸ ÎN BAZA 2,6-DIACETILPIRIDIN¸ BIS((IZO)NICOTINOILHIDRAZONE)-LOR
 • 4.1. Combinații complexe ale vanadiului(II), cobaltului(II), cuprului(II) și zincului(II) cu 2,6-diacetilpiridină bis((izo)nicotinoilhidrazone)
 • 4.2. Proprietăți fizico-chimice ale complecșilor în baza Co(II), Cu(II) și Zn(II)
 • 4.3. Complecși macrociclici ai Co(II) în baza 2,6-diacetilpiridinei și a unor dihidrazide ale acizilor carboxilici
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMAND