Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Diversitatea structurală şi funcţională la Origanum vulgare L.


Autor: Mutu Ana
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.12 - Fiziologie vegetală
Anul:2020
Conducători ştiinţifici: Maria Duca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
GILLE Elvira
doctor în științe biologice, profesor universitar, România
Instituţia: Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 ianuarie 2020 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.06 Mb / în română

Teza

CZU 581.1:635.714(043.2)

Adobe PDF document 5.39 Mb / în română
176 pagini


Cuvinte Cheie

Origanum vulgare ssp. vulgare L., diversitate inter- şi intrapopulaţională, markeri moleculari, chemovarietate, terpen-sintetază, metabolism secundar

Adnotare

Structura tezei: teza include introducere, 7 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 291 de titluri, 9 anexe, 136 de pagini text de bază, 45 de figuri, 25 de tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării constă în studiul diversității structural-funcţionale a plantelor speciei Origanum vulgare ssp. vulgare din flora spontană a Republicii Moldova (rezervația Orheiul Vechi) prin prisma unor indici corelativi de creștere și dezvoltare, precum și aspecte ale activității de transcripție a terpensintetazelor și de acumulare a metaboliților secundari.

Obiectivele cercetării: evidențierea particularităților morfologice și fiziologice ale plantelor de O. vulgare ssp. vulgare; evaluarea polimorfismului molecular intraspecific prin genotipare RAPD și EST-SSR; studiul variabilității compușilor metabolismului secundar și stabilirea profilului chimic al uleiului volatil; estimarea activității transcripţionale a unor gene ce codifică terpen-sintetazele implicate în biosinteza produşilor metabolismului secundar; identificarea particularităților corelative ale diversității morfologice, molecular-genetice, biochimice și fiziologice ale plantelor speciei O. vulgare ssp. vulgare din flora spontană.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. S-au efectuat cercetări complexe molecular-genetice asupra biosintezei compuşilor biochimici principali ai uleiului esenţial de O. vulgare ssp. vulgare. Studiile au pus în evidenţă nivelul de expresie al genelor implicate în căile de sinteză a terpenelor și evaluarea morfologică, moleculară și fiziologică a subpopulaţiilor speciei O. vulgare ssp. vulgare din flora spontană a Republicii Moldova. Astfel, abordarea analitică, în aspectul integrării informaţiilor biologice (date morfologice, biochimice și molecular-genetice), devine esenţială pentru studierea speciei şi oferă amelioratorilor o perspectivă deosebită, cu referire la elucidarea mecanismelor ce stau la baza caracterelor cu relevanţă economică.

Rezultatele obținute care contribuie la soluţionarea unei probleme ştiinţifice importante constă în fundamentarea cunoștințelor privind studiul diversității structural-funcţionale a plantelor de O. vulgare din flora spontană autohtonă, pe baze ştiinţifice temeinice, care a permis identificarea nivelului ridicat al variabilității morfologice, molecular-genetice și fiziologice în cadrul populației indigene, indicând asupra unei capacități sporite de adaptare la condițiile de mediu și valorificării potenţialului biologic pentru conservarea resursei vegetale de O. vulgare ssp. vulgare.

Semnificaţia teoretică. Investigațiile realizate au adus un plus substanţial de informaţie ştiinţifică privind variabilitatea morfologică, molecular-genetică și biochimică a speciei spontane O. vulgare ssp. vulgare dintr-un areal geografic anterior neexplorat. De asemenea, constatările concluzive cu referire la profilul de expresie a șapte terpen-sintetaze în frunze și flori, asocierile corelative cu conținutul în terpene și derivații acestora prezintă contribuții teoretice în elucidarea proceselor de biosinteză și interconexiune biochimică a metaboliților secundari.

Valoarea aplicativă. Informațiile obținute prin asocierea corelativă a parametrilor morfologici, biochimici și fiziologici asigură suportul științific primar al unor investigaţii ulterioare cu potențial de transfer tehnologic. Au fost identificați compuși (terpene), particularități morfologice și moleculare (amprente RAPD, SSR) cu potențial de discriminare și autentificare a plantelor, elemente esențiale în selecția asistată de markeri. Genotipurile cu o largă diversitate genetică și conținut înalt în metaboliți secundari, relevate în flora spontană pot fi în programe de valorificare eficientă a resursei vegetale de O. vulgare ssp. vulgare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Markerii RAPD, EST-SSR și primerii elaborați pentru determinarea nivelului de expresie a genelor terpen-sintetaze sunt utilizați în studiul speciei O. vulgare. în cadrul Centrului Genetică Funcțională şi sunt recomandaţi pentru studii molecular-genetice și fiziologice ulterioare. Rezultatele expuse în lucrare pot fi folosite ca suport de referinţă în programele de ameliorare și strategiile de conservare ale speciei. Totodată, acestea reprezintă material ştiinţificodidactic pentru cursurile de fiziologie a plantelor, biochimie, biologie moleculară și biostatistică.