Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2020 / iulie /

Arhitectura complexurilor vitivinicole din Republica Moldova


Autor: Trifan Aurelia
Gradul:doctor în arhitectură
Specialitatea: 18.00.01 - Teoria şi istoria arhitecturii
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Tamara Nesterov
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural
Instituţia: Institutul Patrimoniului Cultural

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 iulie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 octombrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română

Teza

CZU 725.42:663.2(478)(043.3)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
276 pagini


Cuvinte Cheie

construcții vit ivinicole vernaculare, cramă gravitațională, pivnițe de vinuri, galerii subterane, podgorii terasate, complex vitivinicol modern, săli de degustare, vinoteci, spații de primire și cazare, centre SPA, zone de agrement, conversie, stilizare, integrare în relief, spațialitate publică, turism vitivinicol

Adnotare

Susţinerea va avea loc la 01 iulie 2020, ora 10.00 în regim online Linkul la care poate fi urmărită susținerea publică a teze https://us02web.zoom.us/j/82220795997

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, 146 de pagini text de bază, bibliografie din 273 de tit luri, 4 anexe.

Domeniul de studiu: 651.02. Teoria și istoria arhitecturii.

Scopul tezei: evaluarea ident ității arhitecturale a complexurilor vit ivinicole din Republica Moldova raportată la conţ inutul lor tehno logic şi de deschidere a spațiilor întreprinderilor către public prin prisma tradiţ iilor naţ ionale şi a implementării practicii universale privind no ile strategii sociale în arhitectură.

Obiectivele: evidențierea diacronică și sincronică a particularităților arhitecturii construcțiilor vit ivinicole, care au contribuit la crearea imaginii specifice a cramelor; abordarea conceptuală a arhitecturii complexurilor vit ivinicole contemporane; cercetarea celor mai reprezentative complexuri caracterizate prin conformarea cerințelor actuale de dezvoltare ident itară a arhitecturii; stabilirea part icularităţ ilor de formare a arhitecturii acestora cu evidenţ ierea etapelor de evoluţ ie în zone funcţ ional diferite: tehno logice și de agrement ; definirea caracterist icilor principale ale binomului: mediu ambiental–complex vit ivinicol; determinarea principiilor specifice de constituire a imaginii arhitecturale a complexului vitivinicol modern.

Noutatea şi originalitatea ştiinţificăa demersului constă în invest igarea complexă a specificului construcțiilor vitivinicole pe teritoriul actual al Republicii Moldova, cu prognosticul modelului optim de evo luţ ie industrială şi al aspectului arhitectural al întreprinderilor vit ivinico le din țară.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în determinarea impactului mediului social, economic și cultural asupra arhitecturii co mplexurilor vit ivinico le pe parcursul evo luției lor, care a condus la elaborarea conceptului unei no i arhitecturi și a stabilirii so luţiilor privind dezvo ltarea lor actuală.

Importanța teoretică a studiului constă în stabilirea raportului dintre componentele organizării mediului industrial cu cel public (expoziţional, de cazare, de alimentare, agrement, tratament), în scopul modelării unor structuri optime, rezistente la evoluţia iminentă a arhitecturii, tehnicii şi tehnologiilor de producţie.

Valoarea aplicativă reiese din formularea propunerilor de ut ilizare a rezultatelor studiului în elaborarea strategiilor arhitecturale eficiente privind dezvoltarea durabilă a complexurilor vitivinicole. Studiul va fi util și ca suport didactic pentru cursurile universitare la disciplinele: Proiectarea de arhitectură, Istoria arhitecturii Moldovei, Tipologia clădirilor și în calitate de material informativ cu caracter turistic. .