Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularitațile metodologice ale reglementarii relațiilor funciare agrare în Republica Moldova


Autor: Zubco Efim
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.24.04 - Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Ivan Botnarenco
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 iulie 2020 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.69 Mb / în română

Teza

CZU 332.334.4:63.1.1(478)

Adobe PDF document 2.54 Mb / în română
176 pagini


Cuvinte Cheie

cadastru, metodologie, relaţii funciare, spațiu rural, subvenționare, piață funciară, consolidare, fragmentare, reglementare, drept funciar

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 139 surse, 12 anexe, 135 pagini text de bază, 46 figuri, 6 tabele. Rezultatele cercetării sunt publicate în 31 de lucrări științifice, cu un volum de 13.5 c.a. Scopul lucrării: analiza, elaborarea și perfecționarea metodologiei de reglementare a relațiilor funciare de piață la etapa actuală în agricultura Republicii Moldova.

Obiectivele lucrării:
- Abordarea teoretico-metodologică a dezvoltării procesului de reglementare a relațiilor funciare în condițiile de trecere de la monopolul statului asupra proprietății funciare la proprietatea preponderent privată asupra pământului.
- Descrierea situației actuale a relațiilor funciare, a dezvoltării lor istorice, atât în spațiul Republicii Moldova, cât și în alte țări, în scopul elaborării și implementării unui Sistem de reglementare a relațiilor funciare.
- Elaborarea principiilor, criteriilor, categoriilor care vor sta la baza instrucțiunilor, regulamentelor, cadrului legislativ, metodico-metodologic de reglementare a relațiilor funciare.

Noutatea şi originalitatea științifică:
- Identificarea factorilor ce influenţează asupra formării, dezvoltării şi perfecţionării relaţiilor funciare agricole din Republicii Moldova.
- Formularea principiilor de bază ale formării şi dezvoltării relaţiilor funciare în spațiul rural.
- Elaborarea recomandărilor de modernizare (reformare) în continuare a bazei metodologice privind dezvoltarea relaţiilor funciare autohtone.
- Evaluarea aspectului ecologic al utilizării fondului funciar din Republica Moldova în condițiile economiei de piață și elaborarea măsurilor de reglementare.
- Abordarea sistemică și elaborarea măsurilor de reglementare a relațiilor funciare în condițiile economiei de piață.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în analiza situaţiei în domeniu, elaborarea bazei teoretice, metodologice în scopul implementării metodelor de reglementare a relaţiilor funciare agrare, a Sistemului de reglementare a relaţiilor funciare agrare în Republica Moldova.

Semnificaţia teoretică a lucrării rezidă în analiza, actualizarea, elaborarea și/sau modificarea normelor juridice, economice, ecologice, metodico-metodologice etc. din domeniul relațiilor funciare, precum și în aplicarea mecanismelor noi de reglementare a lor, reieșind din contextul socio-economic de dezvoltare a economiei naționale.

Valoarea aplicativă a lucrării o constituie rolul ei în: elaborarea, consecutiv, modificarea cadrului legislativ (Codul Funciar, alte acte legislative), implementarea metodelor economice, organizatorice și ecologice de reglementare funciară la etapa de postprivatizare a terenurilor agricole în Republica Moldova.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor științifice au fost implementate în cadrul Agenției Relații Funciare și Cadastru (ARFC), Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și sunt confirmate prin certificatele respective.

Cuprins


1 BAZELE TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND RELAŢII FUNCIARE
 • 1.1 Diagnosticul retrospectiv al procesului de formare a relaţiilor funciare contemporane
 • 1.2 Obiectul şi subiectul relaţiilor funciare
 • 1.3 Importanţa şi rolul cadastrului în condiţiile restabilirii dreptului de proprietate privată asupra pământului
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2 SISTEMUL DE REGLEMENTARE A RELAŢIILOR FUNCIARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1 Necesitatea obiectivă a sistemului de reglementare
 • 2.2 Factorii principali de reglementare a relaţiilor funciare
 • 2.3 Abordarea și analiza sistemică a procesului de reglementare a relațiilor funciare la etapa inițială de post-privatizare..
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3 ASPECTELE METODOLOGICE PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA REGLEMENTĂRII RELAŢIILOR FUNCIARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1 Utilizarea terenurilor prin libera manifestare a subiecţilor: aspectul metodic şi metodologic
 • 3.2 Metode de reglementare a relaţiilor funciare prin aplicarea dreptului patrimonial
 • 3.3 Metode combinate de reglementare a relaţiilor funciare
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE