Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Citogenetica procesului de patogeneză virală la plantele de cultură


Autor: Andronic Larisa
Gradul:doctor habilitat în biologie
Specialitatea: 03.00.15 - Genetică
Anul:2021
Consultant ştiinţific: Maria Duca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 ianuarie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document2.15 Mb / în română

Teza

CZU 575:578.76:631.526

Adobe PDF document 10.37 Mb / în română
284 pagini


Cuvinte Cheie

citogenetică, plante de cultură, virusuri, recombinare meiotică, recombinare somatică,marcheri proteici, microsporogeneză, patogeneză virală, ultrastructură, variabilitate genetică

Adnotare

Structura tezei: introducere, 6 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie (490 titluri), 8 anexe, 209 pagini conținut de bază, 45 tabele, 54 figuri. Rezultatele au fost publicate în 74 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Genetică vegetală.

Scopul cercetărilor: elucidarea impactului agenților virali în inducerea variabilităţii genetice și stabilirea efectelor citogenetice ale patogenezei virale la plantele de cultură în baza identificării particularităților proliferărilor mitotice şi meiotice în sisteme compatibile gazdă-patogen.

Obiectivele studiului: identificarea modificărilor induse de infecţiile virale în sisteme celulare diferențiate și în diviziune activă la plantele de cultură (orz, tomate, varză) infectate cu virusuri ARN sau ADN; stabilirea particularităţilor diviziunilor meiotice și mitotice în diverse sisteme gazdă-patogen; evaluarea impactului infecţilor virale asupra procesului de recombinare meiotică și somatică în dependență de particularitățile sistemului gazdă-patogen; determinarea specificului proceselor de diviziune celulară la descendenții obținuți în condiții de patogeneză virală; estimarea variabilităţii genetice la plantele infectate și descendenții acestora; aprecierea genotoxicităţii agenților virali la plantele gazdă; identificarea mecanismelor implicate în procesul de generare a variabilităţii genetice induse de infecțiile virale; elaborarea procedeelor de inducere și apreciere a variabilităţii genetice, precum și de selectare a genotipurilor recombinante în baza aplicării infecţiei virale.

Noutatea și originalitatea științifică: argumentarea conceptului privitor la efectele genetice produse de infecțiile virale la gazdele susceptibile, rezultate care confirmă posibilitatea utilizării fitovirusurilor în calitate de inductori ai variabilităţii, care prin modul lor de interacţiune cu planta-gazdă modifică structura internă, reorientează procesele de transcripţie şi translaţie din celulă, afectând procesele proliferative, expresia genelor şi variația caracterelor. Dovedită posibilitatea aplicării virusurilor, comparabil factorilor fizici (razelor gama), în modificarea expresiei genelor, mărirea spectrului de recombinaţii şi extinderea variabilității genetice, reconformări ce pot fi transmise la descendenții plantelor infectate.

Rezultate principial noi obținute: Virozele cauzate de VAT, VXC, VMT, VMDO și VMCo condiționează modificări macro- și microstructurale în celulele infectate (țesuturi asimilatoare, de protecție), precum și lipsite de germeni virali (țesuturi arhesporale, meristematice), exprimând reacții specifice și stereotipice. La nivelul țesuturilor compatibile procesului infecțios (organe vegetative și reproductive) și necompatibile pentru germenii virali (microspori) se expune sensibilitate celulară diferențiată. Demonstrat impactul virusurilor în conjugarea cromozomilor, distribuirea materialului genetic între celulele fiice, comparabil razelor gama; stabilite efecte destabilizatoare ale microsporogenezei la genotipurile de tomate și orz infectate cu virusuri ce condiționează sporirea asincronismului și accelerarea promovării etapelor meiozei; stabilite însușirile genotoxice și mitogene ale virusurilor ARN la gazde și descendenții plantelor infectate ce includ modificări ale recombinării somatice; perturbarea diviziunilor mitotice, modificări ale expresiei genelor implicate în metabolismul antioxidant (APX și SOD) și proteinelor asociate patogenezei (PR-3, PR-5 și PR-10); dovedit efectul nucleopatic exprimat prin reconformări ale cromatinei pentru virusul ADN.

Semnificația teoretică: Răspunsul plantelor la infecțiile virale la nivel ultrastructural se exprimă prin reorganizări cu caracter specific care pot servi criteriu pentru detectarea patogenului, și nespecific, manifestat în baza principiilor restructurărilor tipice, ce reflectă patogenitatea agentului viral. Impactul virusurilor la gazdele sensibile condiționează reacții care accentuează asincronismul diviziunilor celulare, eterogenitatea modificărilor morfofuncționale și genetice. Stabilite abateri ale expresiei genelor implicate în metabolismul antioxidant (APX și SOD), proteinelor asociate patogenezei, dependente de specificitatea patosistemelor, care pot fi utilizate în identificarea genotipurilor cu diferită sensibilitate la agentul viral.

Valoarea aplicativă: Elaborate procedee de inducere a variabilităţii genetice la plantele de cultură (tomate, orz, varză) cu aplicarea infecţiei virale ca factor recombinogen și apreciere a diversității în baza marcherilor proteici (hordeinelor), enzimatici (peroxidazelor, esterazelor), moleculari (PR-5).

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: procedeele elaborate au fost aplicate în diversificarea spectrului de forme ce îmbină caractere cantitative agronomic valoroase și obținerea soiurilor noi de tomate; rezultatele științifice au servit ca suport metodologic pentru asigurarea cursurilor Biologia celulară, Histologie vegetală și lucrărilor practice Metode citologice de examinare a celulelor şi ţesuturilor (ciclul I și II), USM.

Cuprins


CITOGENETICA PATOGENEZEI VIRALE
 • 1.1. Organizarea moleculară a fitovirusurilor și strategiile de expresie a genelor virale
 • 1.2. Mecanisme de reacție a plantelor la infectare cu virusuri
 • 1.3. Citopatologia celulelor vegetale infectate cu virusuri
 • 1.4. Proliferarea celulară și factorii inductori ai diversității genetice
 • Concluzii la Capitolul 1

2. CARACTERISTICA MATERIALULUI BIOLOGIC ŞI METODELOR DE CERCETARE
 • 2.1. Materialul și metodologia cercetării
 • 2.2. Metode virusologice de diagnostic și studiu al agenților virali
 • 2.3. Metode de inducere și studiu a variabilității genetice
 • 2.4. Metode citogenetice de studiu
 • 2.5. Metode biochimice de studiu
 • 2.6. Analiza expresiei genelor prin Real-Time PCR (qPCR)
 • 2.7. Evaluarea caracterelor cantitative …
 • 2.8. Analiza statistică a datelor experimentale
 • Concluzii la Capitolul 2

3. EXPRESII CITOPATOLOGICE ALE VIROZELOR LA PLANTELE DE CULTURA
 • 3.1. Reacții citopatice induse de viroze la tomate
 • 3.2. Aspecte ultrastructurale ale celulelor mezofilului la orzul infectat cu virusul mozaicului dungat al orzului
 • 3.3. Citopatologia celulelor mezofilului la plantele de varză infectate cu virusul mozaicului conopidei
 • Concluzii la Capitolul 3

4. MICROSPOROGENEZA LA TOMATE ȘI ORZ ÎN CONDIŢIILE PATOGENEZEI VIRALE
 • 4.1. Studiul procesului de meioză la tomate în condiţii de patogeneză virală
 • 4.2. Evaluarea procesului de meioză la orzul de primăvară în condiţii de patogeneză virală
 • 4.3. Estimarea citogenetică a microsporogenezei la plantele de tomate și orz în condiții de patogeneză virală
 • 4.4. Regularitatea diviziunilor meiotice la tomate și orz în condiţii de patogeneză virală
 • Concluzii la Capitolul 4

5. EVALUĂRI CITOGENETICE ALE PATOGENEZEI VIRALE LA PLANTELE INFECTATE ȘI LA DESCENDENȚII ACESTORA
 • 5.1. Reacții defensive specifice și nespecifice ale tomatelor infectate cu virusuri și a descendenților acestora
 • 5.2. Efectul mitogen și aneugen indus de virusul dungat al orzului la plantele gazdă
 • 5.3. Efectul clastogen cauzat de virusul mozaicului dungat al orzului la plantele gazdă
 • 5.4. Expresia unor gene asociate stresului la orz și descendenții obținuți de la plante infectate cu virusul mozaicului dungat al orzului
 • 5.5. Efectul nucleopatic al virusului mozaicului conopidei în sisteme citopatice la nivelul structurilor calusale ale diferitelor soiuri de varză
 • Concluzii la Capitolul 5

6. MANIFESTAREA CARACTERELOR CANTITATIVE ȘI CALITATIVE LA PLANTELE INFECTATE CU VIRUSURI ȘI LA DESCENDENȚII ACESTORA
 • 6.1. Variabilitatea caracterelor cantitative la tomate și descendenții plantelor infectate cu virusuri
 • 6.2. Variabilitatea caracterelor cantitative la orz și descendenții plantelor supuse acţiunii infecţiei virale
 • 6.3. Impactul virusului mozaicului conopidei în inducerea variabilităţii somaclonale la plantele gazdă
 • Concluzii la Capitolul 6

7. SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI