Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / iunie /

Sinteza și caracterizarea polimerilor coordinativi ai Zn(II) și Cd(II) în baza liganzilor punte azinici și azometinicii


Autor: Lozovan Vasile
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.01 - Chimie anorganică
Anul:2021
Conducători ştiinţifici: Marina Fonari
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Fizică Aplicată
Eduard Coropceanu
doctor, profesor universitar, Institutul de Chimie
Instituţia: Institutul de Chimie

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 iunie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document3.46 Mb / în română
Adobe PDF document3.52 Mb / în engleză

Teza

CZU 544.23/.25.057:546.4(043.2)

Adobe PDF document 14.31 Mb / în română
190 pagini


Adnotare

Structura tezei: Teza a fost realizată în cadrul Institutului de Chimie, laboratorul Chimie Coordinativă. Lucrarea este scrisă în limba română și constă din introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 264 de titluri, 126 pagini text de bază, 103 figuri și 4 tabele. Rezultatele obținute au fost publicate în 27 lucrări științifice, inclusiv: o cerere de brevet de invenție; 6 articole recenzate în reviste cotate în baza de date ISI și SCOPUS; 20 rezumate prezentate și publicate la Conferințe Naționale și Internaționale.

Scopul lucrării constă în sinteza și caracterizarea polimerilor coordinativi în baza cationilor Zn(II)/Cd(II) și liganzilor punte azinici și azometinici de tipul N,N'-donori în comun cu diferiți liganzi anorganici și organici, studierea proprietăților fotoluminescente și de sorbție. Obiectivele cercetării: sinteza polimerilor coordinativi în baza cationilor Zn(II)/Cd(II) utilizând liganzi punte azinici/azometinici de tipul N,N'-donori și diferiți anioni anorganici sau organici; studierea structurii cristaline și analiza rolului ligandului anionic și solventului în extinderea și modelarea structurii polimerice; funcționalizarea compușilor sintetizați prin procedee de eliminare sau substituire a moleculelor oaspete; investigarea stabilității termice și chimice; investigarea corelației structură-proprietate în funcție de liganzii componenți, în special în cazul manifestării proprietăților fotoluminescente și de sorbție.

Noutatea și originalitatea științifică: utilizând săruri anorganice de Zn(II)/Cd(II), liganzi punte azinici/azometinici și liganzi de tip carboxilat au fost obținuți, prin metoda difuziei lente a soluțiilor reactante sau evaporării lente a solventului, 42 compuși coordinativi dintre care 39 sunt cu structură polimerică uni-, bi- și tridimensională.

Problema științifică soluționată constă în identificarea materialelor cu structură poroasă, cu capacitate de sorbție a moleculelor mici și cu proprietăți fotoluminescente.

Semnificația teoretică constă în elucidarea modalității de autoasamblare a polimerilor coordinativi și stabilirea rolului ligandului anionic și solventului în extinderea și modelarea polimerilor coordinativi. De asemenea, a fost elucidată corelația structură-proprietate în compușii sintetizați și posibilitățile de ajustare a dimensiunii porilor în funcție de liganzii utilizați.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în extinderea gamei de compuși cu structură poroasă în bază de polimeri coordinativi ai cadmiului(II) și zincului(II) cu proprietăți fotoluminescente și capacitate de sorbție și schimb a moleculelor de dimensiuni mici.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele științifice au fost utilizate parțial în procesul instructiv-educativ desfășurat în cadrul UST. Activitatea fotoluminescentă și capacitatea de sorbție și schimb ale moleculelor oaspete sugerează posibilitatea utilizării compușilor coordinativi cu structură poroasă în domeniul senzorilor pentru detectarea moleculelor de dimensiuni mici.

Cuprins


1.1. Terminologia, clasificarea, structura și dimensionalitatea polimerilor coordinativi .........14 1.2. Sinteza și modificarea post-sinteză a polimerilor coordinativi..........................................18 1.3. Polimorfism și alte fenomene de izomerie în polimerii coordinativi ................................22 1.4. Rețele metal-organice rigide și flexibile............................................................................23 1.5. Proprietăți și aplicații ale polimerilor coordinativi............................................................25 1.6. Azometinele și azinele aciclice în calitate de liganzi în sinteza polimerilor coordinativi ........................................................................................................................28 1.7. Anionii carboxilat și sulfat în calitate de liganzi în sinteza polimerilor coordinativi........31 1.8. Utilizarea liganzilor azinici de tipul bis-monodentați N,N'–donori și dicarboxilați în obținerea polimerilor coordinativi cu ionii Zn(II) și Cd(II)...............................................33 1.9. Concluzii la capitolul 1......................................................................................................37 2. METODE DE SINTEZĂ, ANALIZĂ ȘI CERCETARE ....................................................38 2.1. Sinteza agenților de coordinare azinici și azometinici ......................................................38 2.2. Sinteza compușilor coordinativi ........................................................................................39 2.3. Metode de analiză și dispozitive utilizate la caracterizarea compușilor............................49 2.4. Concluzii la capitolul 2......................................................................................................51 3. POLIMERI COORDINATIVI AI Zn(II) ȘI Cd(II) CONSTRUIȚI DIN LIGANZI PUNTE AZINICI/AZOMETINICI N,N'-DONORI ȘI ANIONI ANORGANICI.............52 3.1. Polimeri coordinativi 1D derivați din iodura de Zn(II)/Cd(II) și liganzi azinici...............53 3.1.1. Analiza și descrierea structurilor cristaline ale compușilor 1-6..................................54 3.1.2. Caracterizarea spectroscopică (IR, UV-Vis), analiza termică și proprietățile fotoluminescente.........................................................................................................56 3.2. Polimeri coordinativi 1D și 2D derivați din azotații de Zn(II)/Cd(II) și liganzi azinici....60 3.2.1. Analiza și descrierea structurilor cristaline ale compușilor 7-11................................61 3.2.2. Caracterizarea spectroscopică (IR, UV-Vis), analiza termică și proprietățile fotoluminescente.........................................................................................................65 4 3.3. Izomeria conformațională a liganzilor azinici și efectele asupra culorii cristalelor ..........67 3.4. Stabilitatea termocromă și investigația spectroscopică în funcție de temperatură ............68 3.5. Anionul sulfat – generator de arhitecturi polimerice coordinative pentru ionii Zn(II)/Cd(II) cu liganzi azinici ..........................................................................................70 3.5.1. Analiza și descrierea structurilor cristaline ale compușilor 12-19..............................71 3.5.2. Caracterizarea spectroscopică IR și analiza termică a compușilor.............................79 3.5.3. Desolvatarea și proprietățile fotoluminescente ale compușilor sintetizați și ale formelor activate.........................................................................................................81 3.6. Compuși coordinativi binucleari și polimerici ai Zn(II) și Cd(II) în baza ligandului N- ((piridin-4-il)metilen)benzen-1,4-diamină obținuți in situ ................................................84 3.6.1. Analiza și descrierea structurilor cristaline ale compușilor 20-23..............................85 3.6.2. Caracterizarea spectroscopică IR, analiza termică și proprietățile fotoluminescente.........................................................................................................88 3.6.3. Caracterizarea spectroscopică UV-Vis și investigarea stabilității solvolitice ale liganzilor azometinici .................................................................................................89 3.7. Concluzii la capitolul 3......................................................................................................91 4. POLIMERI COORDINATIVI AI Zn(II) ȘI Cd(II) CONSTRUIȚI DIN LIGANZI AZINICI/AZOMETINICI N,N'-DONORI ȘI CARBOXILAȚI.........................................93 4.1. Lanțuri polimerice ce conțin ligandul 2-tiofencarboxilat ..................................................93 4.1.1. Analiza și descrierea structurilor cristaline ale compușilor 24-30..............................94 4.1.2. Caracterizarea spectroscopică IR și proprietățile fotoluminescente ...........................98 4.1.3. Proprietăți de sorbție și capacitatea de schimb cationic ale compusului 29 investigate prin metode spectroscopice ....................................................................100 4.2. Polimeri coordinativi ce conțin liganzi mono- și dicarboxilat.........................................104 4.2.1. Analiza și descrierea structurilor cristaline ale compușilor 31-38............................105 4.2.2. Caracterizarea spectroscopică IR..............................................................................112 4.2.3. Desolvatarea, proprietățile de adsorbție, capacitatea de schimb ale moleculelor oaspete și proprietățile fotoluminescente..................................................................113 4.3. Polimeri coordinativi ce conțin ligandul 4,4'-bifenildicarboxilat....................................118 4.3.1. Analiza și descrierea structurilor cristaline ale compușilor 39-42............................119 4.3.2. Caracterizarea spectroscopică IR și proprietățile fotoluminescente .........................122 4.4. Concluzii la capitolul 4....................................................................................................124 CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 5 ANEXE.......................................................................................................................................154 Anexa 1. Datele cristalografice și parametrii de structură pentru compușii 1-42....................154 Anexa 2. Materiale suplimentare la capitolul 2 .................................................................160 Anexa 3. Materiale suplimentare la capitolul 3 .................................................................162 Anexa 4. Materiale suplimentare la capitolul 4 .......................................................................176 Anexa 5. Diplome de participare la conferințe ........................................................................182 MULȚUMIRI ............................................................................................................................183 DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII ...................................................184 CURRICULUM VITAE ...........................................................................................................185 LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE