Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Procese termocinetice la electrodepunerea cromului şi aliajelor Co-W


Autor: Natalia Ţînţaru
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.05 - Electrochimie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Alexandru Dicusar
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 februarie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.64 Mb / în română
Adobe PDF document0.67 Mb / în rusă

Teza

CZU 541.13 + 621.35

Adobe PDF document 4.45 Mb / în rusă
137 pagini


Cuvinte Cheie

procese termocinetice, degajarea căldurii de suprafaţă, electrodepunerea cromului, codepunerea aliajelor de Co-W, capacitate de dispersie, electrodepunere prin impulsuri

Adnotare

Influenţa degajării căldurii de suprafaţă asupra: vitezei de electrodepunere, depen-denţelor densitatea curentului – viteza de depunere, parametrilor tehnologici (pentru cazul de-punerii cromului), incluzând capacitatea de dispersie a electrolitului şi structura straturilor de-pozitate erau investigate pe exemplul electrodepunerii cromului din electrolitul standard de cromare şi aliajelor de Co-W din electrolitul citric, la diferite temperaturi de volum ale elec-trolitului şi densităţi ale curentului constant şi cu impulsuri.

S-a constatat, că degajarea căldurii de suprafaţă observată (în procesul electrodepunerii cromului din electrolitul standard de cromare la curent continuu în intervalul densităţilor de curent 0,5 - 6,25 А/сm2) este funcţie de densităţile curentului şi duce la micşo-rarea randamentului în funcţie de curent a cromului în regiunea densităţilor de curent înalte.

S-a constatat, că în cazul curentului unipolar cu impulsuri, randamentul în funcţie de curent a cromului esenţial depinde de durata impulsului, crescând (la acelaş raport a duratei întregii perioade pe durata impulsului – q) cu mărirea ei. În regiunea curentului cu impulsuri de milisecunde (sau mai mică) randamentul în funcţie de curent a cromului se apropie de zero, iar când durata impulsului devine mai mare de 0,1 s – randamentul în funcţie de curent a cro-mului este mai mare decât observat la curentul continuu (pentru densităţile curentului ce sunt utilizate de obicei).

S-a stabilit dependenţa temperaturii de suprafaţă (şi, ca consecinţa, vitezei de depune-re şi randamentului în funcţie de curent) de parametrii curentului cu impulsuri. S-a consta-tat,că la densităţile curentului constant medii şi aceeaşi temperatura în volum are loc descreş-terea temperaturii de suprafaţa cu mărirea duratei impulsului. S-a demonstrat, că utilizarea cu-rentului cu impulsuri în intervalul duratei de impulsuri 0,1 s  р  20 s duce la descreşterea raportului p /d (randamentul în funcţie de curent cu impulsuri la randamentul în funcţie de curent continuu a cromului) de densitatea curentului mediu. Acest efect stă la baza majorării capacităţii de dispersie a electrolitului (CP), care se schimbă de la valori negative la curent continuu până la CP ~ 90 % pentru curent cu impulsuri (iavg = 0,5А/сm2, q = 4, р =2 s).

A fost studiată influenţa degajarea căldurii de suprafaţă asupra structurii cromului depus electric şi s-a demonstrat, că există anumite valori ale densităţilor de curent (curent li-mită) mai sus de care sunt obţinute rezultatele contradictorii în condiţii identice de electrodepunere.

S-a constat, că incrementul temperaturii de suprafaţă este neglijabil la electrodepunerea aliajelor de Co-W; şi valoarea incrementului practic nu depinde de densita-tea curentului. S-a demonstrat, că absenţa influenţei curentului asupra incrementului tempera-turii de suprafaţă este legată de schimbarea structurii stratului depus la creşterea densităţii cu-rentului. Această schimbare a structurii stratului duce la deplasamentul „fazei organice” din strat şi aşadar cu creşterea densităţii curentului stratul depus devine mai „metalic”, ceea ce du-ce la reducerea rezistenţei stratului şi, prin urmare, la descreşterea degajării căldurii în el.