Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tautologie și pleonasm: semantică, structură, funcționare (pe baza materialului excerptat din discursurile publicistice și artistice)


Autor: Parahonco Liudmila
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Elena Sirota
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi
Instituţia: Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 ianuarie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.96 Mb / în română
Adobe PDF document1.17 Mb / în engleză
Adobe PDF document1.31 Mb / în rusă

Teza

CZU 811.161.1´1 (043.2)

Adobe PDF document 2.27 Mb / în rusă
173 pagini


Cuvinte Cheie

tautologie, pleonasm, redundanță semantică, macrologie, perisologie, trăsături intralingvistice, trăsături extralingvistice, caracter polisistem, antropocentrism, știință cognitivă, concept, conceptosferă, psihologism, logică formalizată, fenomen de limbaj, fenomen de vorbire, amfibolie, interpretare largă, sintagme, context, pragmatică, stilistică, funcționalitate, discurs publicistic, discurs artistic, desemantizare, codificare, act ilocuționar, act perlocuționar

Adnotare

Teză de doctorîn filologie la specialitatea 621.01 – Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică aplicată (limba rusă), Bălți, 2022

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 317 de surse, 142 de pagini de text de bază, declaraţia privind asumarea răspunderii, CV-ul autoarei.

Rezultatele tezei sunt reflectate în 23 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul cercetării: lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică aplicată (limba rusă).

Scopul cercetării: identificarea posibilităților cognitive ale unităților tautologice și pleonastice, motivate de intenționalitatea utilizării de către vorbitorii nativi.

Obiectivele cercetării: analizarea istoriei problemei unităților tautologice și pleonastice; studierea acestor tipuri de redundanță semantică în lucrările lingviștilor secolelor XX−XXI; detectarea semnelor intralingvistice și extralingvistice comune și diferite de tautologie și pleonasm; aplicarea analizei polisistemice la redundanță; studierea proprietăților metacognitive ale tautologiei și pleonasmului, precum și potențialului pragmatic și stilistic al acestora în texte publicistice și artistice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în implementarea distincţiei între două tipuri de increment semantic, interpretarea tautologiei în sens larg; descrierea aspectului structural al tautologiei și pleonasmului, în urma căruia se argumentează „evoluția” derivativă a formațiunilor tautologice și codificarea acestora în comparație cu reprezentanții pleonasmului; considerarea tautologiei şi pleonasmului obiecte ale lingvisticii cognitive.

Rezultatele ştiinţifice principale obţinute constă în diferențierea tautologiei si pleonasmului; în raportul cvasisinonimelor la tautologie, întrucât ele se bazează pe același sem care le permite să funcționeze după principiul logicii binare; în descrierea enunţurilor tautologice şi pleonastice ca fenomene atât ale limbajului, cât şi ale vorbirii; în descoperirea antropocentrismului în explicarea tipurilor de redundanță studiate, din care rezultă înțelegerea lor ca semn cognitiv și pragmatic.

Semnificaţia teoretică și valoarea aplicativă constă în anumită contribuție la teoria tautologiei și pleonasmului. Concepția dezvoltată în această cercetare face posibilă diferențierea conceptelor înrudite, ceea ce, desigur, este valoros în analiza altor unități ale limbajului care trebuie revizuite datorită caracterului discutabil al interpretărilor lor și modificării contextelor de utilizare. Mai mult, rezultatele studiului pot fi utilizate la cursurile de lingvistică generală și relația dintre limbaj și gândire.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Ideile de bază ale acestui studiu au fost prezentate la conferințe din Republica Moldova și alte țări, rezultatele cercetării au fost reflectate în 23 de articole apărute în ediţiile periodice de profil naţionale şi internaţionale.