Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Analiza şi evaluarea gazelor cu efect de seră, provenite din depozitele de deşeuri menajere


Autor: Ţugui Tatiana
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Gheorghe Duca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 februarie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în română

Teza

CZU 54:574 (478) (043.3)628.47 (478) (043.3)

Adobe PDF document 2.67 Mb / în română
165 pagini


Cuvinte Cheie

deşeuri menajere solide, depozite de deşeuri, managementul deşeurilor, biogaz, emisii de CH4

Adnotare

Teza cuprinde analiza situaţiei în domeniul gestionării managementului deşeurilor, vizînd cadrul legal, instituţional şi normativ, inclusiv practica internaţională din domeniul menţionat. În lucrare este reflectat chimismul proceselor de biodegradare a DMS în depozite, inclusiv impactul acestora asupra fenomenelor globale de schimbare a climei. În mod deosebit sînt elucidate rezultatele analizei caracteristicilor depozitelor de deşeuri menajere, inclusiv modalitatea de operare a acestora şi analiza volumului deşeurilor acumulate în scopul aprecierii factorului de corecţie a metanului. Au fost aplicate metode fizico-chimice de cercetare a compoziţiei morfologice a deşeurilor menajere solide în oraşele Chişinău şi Bălţi. S-a cercetat dinamica compoziţiei biogazului generat pe parcursul unui an în depozitele de DMS din s.Creţoaia (r. Anenii Noi), or. Bălţi şi or. Străşeni. Utilizarea sistemelor reale pentru cercetarea chimismului procesului de descompunere a deşeurilor biodegradabile a permis să apreciem valorile carbonului organic degradabil, a fracţie carbonului organic degradabil şi a fracţiei CH4 în biogaz necunoscute anterior.

Rezultatele obţinute au contribuit la stabilirea coeficienţilor naţionali de emisie, care ulterior au fost utilizaţi în estimarea emisiilor gazelor cu efect de seră provenite din depozite de DMS şi întocmirea cadastrului naţional al emisiilor GES. De asemenea s-a propus completarea metodologiei IPCC 2006 (Intergovernmental Panel for Climate Change) cu coeficienţii naţionali de emisie şi anume: valoarea Carbonului organic degradabil (DOC=0, 216 – 0, 146), fracţia Carbonului organic degradabil disimilat (DOCF = 0, 518 – 0, 585) şi Fracţia CH4 în biogaz (F=0, 6). Aceşti factori de emisie pot fi utilizaţi şi de alte ţări ex-URSS şi din ECE cu condiţii de viaţă şi standarde economice similare.

Ţinînd cont de rezultatele cercetărilor efectuate în domeniul adminstrării deşeurilor şi de necesitatea stringentă de a reduce impactul cauzat mediului de gestionarea neadecavată a DMS se recomandă închiderea şi recultivarea depozite de DMS existente în centrelele raionale şi construcţia unor noi ( pînă la 8-12 depozite), conform Directivei 99/31/EC privind stocarea controlată a deşeurilor.

Cuprins


CAPITOLUL I. Managementul deşeurilor (analiza situaţiei actuale)
 • I.1. Gestionarea deşeurilor în Republica Moldova
 • I.2. Managementul deşeurilor la nivel internaţional
 • I.3. Clasificarea deşeurilor
 • I.4. Proprietăţile deşeurilor menajere solide (DMS)
 • I.5. Cadrul instituţional
 • I.6. Cadrul legislativ şi normativ al gestionării deşeurilor
 • I.7. Legislaţia UE privind managementul deşeurilor
 • I.8. Concepţia înhumării sanitare a DMS
 • I.9. Impactul global al deşeurilor asupra schimbărilor climaterice
 • I.10. Procesele microbiologice şi chimice desfăşurate în corpul depozitelor de DMS

CAPITOLUL II. Metode de cercetare şi reactive
 • II.1. Metodologia IPCC privind estimarea emisiilor de CH4 de la depozitele de DMS
 • II.1.1. Metoda IPCC utilizată în mod implicit (Default method – Tier 1)
 • II.1.2. Metoda IPCC de descompunere de ordinul întîi, (First Order Decay Method)
 • II.2. Metodologia efectuării studiului compoziţiei morfologice a DMS
 • II.2.1. Metoda de analiză a compoziţiei morfologice a DMS
 • II.2.2. Clasificarea componentelor DMS
 • II.3. Estimarea compoziţiei chimice a deşeurilor menajere solide
 • II.4. Echipamentele şi reactivele utilizate la prelevarea şi analiza probelor de biogaz
 • II.4.1. Gazoanalizatorul portativ „GIAM – 305”
 • II.4.2. Cromatograful „GAZHROM-3101” 62
 • II.4.3. Analizatorul „GAZOTEST” TU 4215-001-17763771-95
 • II.4.4. Cuptorul microbiologic BINDER GmbH, Seria BD/FD (E2)
 • II.4.5. Reactivele utilizate la analiza probelor de biogaz
 • II.4.6. Executarea sondelor de prelevare a probelor
 • II.5. Procedura de calculare a emisiilor de CH4

CAPITOLUL III. Partea experimentală
 • III.1. Determinarea volumelor de DMS
 • III.2. Evaluarea caracteristicilor depozitelor de deşeuri menajere solide
 • III.3. Caracteristica depozitelor de DMS selectate pentru analiza componenţilor biogazului
 • III.4. Analiza compoziţiei morfologice a DMS
 • III.5. Estimarea compoziţiei chimice a DMS
 • III.6. Analiza componenţilor biogazului, provenit din depozitele de DMS

CAPITOLUL IV. Determinarea datelor de activitate şi a coeficienţilor de emisie naţionali
 • IV.1. Determinarea datelor de activitate
 • IV.1.1. MSWT – cantitatea totală de DMS generate
 • IV.1.2. MSWF –fracţia de DMS eliminate la depozite
 • IV.2. Determinarea coeficienţilor naţionali de emisie
 • IV.2.1. Factorul de corecţie a metanului (MCF)
 • IV.2.2. Carbonul Organic Degradabil (DOC)
 • IV.2.3. Fracţia DOC disimilat (DOCF)
 • IV.2.4. Fracţia CH4 în biogaz (F)
 • IV.3. Estimarea emisiilor de CH4 provenite din depozite de DMS
 • IV.4 Prognozarea emisiilor de CH4 şi propunerea scenariilor de reducere a emisilor GES
 • IV.5 Propuneri privind aplicarea rezultatelor obţinute
 • IV.4.1. Extragerea biogazului şi arderea lui directă în torţe
 • IV.4.2. Extragerea biogazului şi utilizarea lui în scopul asigurării independenţei electrice şi termice a depozitului
 • IV.4.3. Extragerea biogazului şi convertirea lui în energie termică şi electrică în motoare cu ardere internă sau motoare cu turbină
 • IV.4.4. Extragerea biogazului şi utilizarea lui ca sursă de combustibil pentru transport sau pomparea acestuia direct în reţeaua de gaze naturale
 • IV.4.5. Recuperarea biogazului de la depozitul de DMS din s. Creţoaia