Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul clinic și social al artritei psoriazice


Autor: Rotaru Tatiana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Minodora Mazur
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Mihai Popovici
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
Instituţia: Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 martie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.68 Mb / în română

Teza

CZU 616.72-002:616.517+316.6 (043.2)

Adobe PDF document 2.72 Mb / în română
183 pagini


Cuvinte Cheie

artrita psoriazică, instrumente clinice, activitate, DAPSA, PsAID, dizabilitate, WPAI, costuri directe, costuri indirecte

Adnotare

Structura tezei: lucrarea este expusă pe 183 pagini de text electronic, 120 pagini de text de bază și include: introducerea, 4 capitole, concluzii și recomandări practice, bibliografia cu 172 surse literare. Teza este ilustrată cu 20 tabele, 28 figuri și 18 anexe. Rezultatele obținute au fost redate în 14 publicații științifice, 2 acte despre implementarea rezultatelor, 2 certificate de inovator.

Scopul lucrării: a fost studierea domeniilor de impact şi a conceptelor importante pentru abordarea artritei psoriazice din perspectiva pacientului.

Obiectivele cercetării: 1. Analiza influenței factorilor demografici și factorilor socio-economici asupra pacienților cu artrită psoriazică și rolul lor în dezvoltarea maladiei. 2. Aprecierea informativității instrumentelor clinice specifice pentru APs și valorificarea lor clinică și diagnostică. 3. Estimarea complianței la tratament din perspectiva pacientului. 4. Determinarea costurilor de management al pacienților cu artrită psoriazică și a factorilor predictivi pentru diminuarea acestor cheltuielilor. 5. Elaborarea unui model de abordare individualizată a pacienților, care va contribui la optimizarea conduitei pacienților cu artrită psoriazică.

Noutatea și originalitatea științifică: Din perspectiva studiului transversal, realizat pentru aprecierea domeniilor de impact, a fost evaluat un lot de pacienți cu artrită psoriazică confirmată. În premieră au fost calculate indicele productivității muncii WPAI și costurile directe și indirecte suportate de pacienții examinați și a fost conturată calitatea actului medical.

Problema științifică importantă soluționată în teză a constat în elaborarea unui algoritm de abordare personalizată a pacientului cu artrită psoriazică, care a contribuit la optimizarea conduitei curative și a permis diminuarea impactului bolii asupra pacientului cu artrită psoriazică.

Rezultatele obținute au contribuit la elaborarea conduitei de abordare a pacientului cu artrită psoriazică, optimizarea ei și diminuarea impactului bolii asupra pacientului cu APs.

Semnificația teoretică a lucrării: Rezultatele obținute au stabilit factorilor ce induc povara bolii și au adus contribuții la literatura de specialitate referitor la impactul bolii asupra pacienților cu APs.

Valoarea aplicativă: Rezultatele studiului realizat va facilita abordarea pacienților cu APs.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele studiului au fost incluse în activitatea clinică a secțiilor de reumatologie și în activitatea didactică a Departamentului Medicină internă

Cuprins


1. INCURSIUNE ÎN PROBLEMATICA LEGATĂ DE IMPACTUL MEDICAL ȘI SOCIAL AL ARTRITEI PSORIAZICE (Revista literaturii)
 • 1.1. Sinteza datelor și evoluția cercetărilor asupra artritei psoriazice
 • 1.2. Considerațiuni etiopatogenetice și fiziopatologice pentru artrita psoriazică
 • 1.3. Estimarea activității bolii, implicării cutanate, a entezitelor și a satisfacției
 • 1.4. Abordarea terapeutică și complianța la tratament a pacienților cu artrită psoriazică
 • 1.5. Productivitatea muncii, costurile și impactul bolii asupra pacienților cu artrită psoriazică

2. MATERIALUL ȘI METODELE DE INVESTIGARE
 • 2.1. Caracteristicele clinico-statutare ale lotului de studiu
 • 2.2. Metode generale și speciale de examinare a pacienților cu artrita psoriazică
 • 2.3. Metodele de procesare statistică și analiză a informațiilor acumulate

3. FIABILITATEA INSTRUMENTELOR CLINICE PENTRU EVALUAREA MANIFESTĂRILOR ARTRITEI PSORIAZICE
 • 3.1. Caracteristica parametrilor clinico-demografici ai pacienților cu artrită psoriazică
 • 3.2. Aprecierea indicilor paraclinici la pacienții cu APs incluși în cercetare
 • 3.3. Evaluarea paciențior cu artrită psoriazică prin instrumente clinice
 • 3.4. Atitudini terapeutice adoptate la pacienții din studiu

4. DIMENSIONAREA IMPACTULUI SOCIAL ȘI ECONOMIC AL BOLII ASUPRA PACIENȚILOR CU APs
 • lll
 • 4.1. Estimarea bunăstării pacientului cu artrită psoriazică
 • 4.2. Satisfacția pacientului cu artrită psoriazică de îngrijirile în cadrul asistenței medicale
 • 4.3.Costurile bolii în artrita psoriazică și predictorii majorării acestora
 • 4.4. Povara socială și economică suportată de pacientul cu artrită psoriazică
 • 4.5. Atitudini terapeutice adoptate pentru managementul artritei psoriazice și efectul acestora

CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
INDICELE BIBLIOGRAFIC
ANEXAE
INFORMAȚII PRIVIND VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE