Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte medico-sociale şi psihologice ale sănătăţii copiilor de vîrstă preşcolară din familiile monoparentale în mediul rural


Autor: Diana Corcodel
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Dumitru Tintiuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Centrul de Cercetări Medicale si Socio-Demografice ale Familiei al AŞM
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 februarie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Teza

CZU 616-058-053.4(043.3)

Adobe PDF document 0.91 Mb / în română
135 pagini


Cuvinte Cheie

familie monoparentală, model alternativ, mediu rural, medic de familie, copii preşcolari, sănătatea copiilor, dezvoltare fizică, morbiditatea prin adresabilitate, grupe de sănătate

Adnotare

Teza de doctor în medicină, Chişinău, 2007, tab 15, figuri 19, anexe 23, bibliografie - 166 referinţe.

Teza conţine o trecere în revistă a situaţiei familiei monoparentale din ţară şi de peste hotarele ei, relevarea factorilor de risc ce menţin aceste tendinţe în evoluţia institutului familiei.

Studiul a avut drept scop evaluarea aspectelor medico-sociale şi psihologice ale sănătăţii copiilor de vîrstă preşcolară din familii monoparentale în mediul rural, propunîndu-şi următoarele obiective: relevarea tendinţelor procesului de formare a acestui tip de familie, obţinerea datelor ce ar caracteriza familia monoparentală din Republica Moldova; studierea sănătăţii preşcolarilor prin evaluarea indicilor dezvoltării fizice, estimarea nivelului şi structurii morbidităţii copiilor din familiile monoparentale, studiul comparat a acestora cu datele morbidităţii copiilor din familia completă; estimarea morbidităţii copiilor organizaţi în instituţiile preşcolare rurale; determinarea nivelului de pregătire pentru şcoală a copiilor din ambele loturi.

După caracter studiul este de tip descriptiv, conform genului investigaţiei – parţială. În efectuarea studiului s-au utilizat următoarele metode: metoda istorică, metoda epidemiologică, metoda sociologică (chestonare şi interviu), metoda statistică, metoda antropometrică şi metoda matematică

Pentru realizarea scopului s-a efectuat analiza datelor morbidităţii prin adresabilitate la medicul da familie, pentru o perioadă de trei ani, s-au evaluat indicii dezvoltării fizice după metoda de centile şi metoda scărilor de regresie, s-a efectuat testarea copiilor (modul de aplicare - individual şi verbal). Datele sunt prezentate în dependenţă de tipul familiei, astfel a fost stabilită relaţia între modul de viaţă, tipul familiei şi sănătatea membrilor ei.

Argumentarea ştiinţifică a datelor prezentate reprezintă un studiu orientat spre elaborarea măsurilor de profilaxie a maladiilor, îmbunătăţirea pregătirii pentru şcoală şi adaptarea copiilor la condiţiile colectivelor de copii în instituţiile şcolare. Analiza datelor privitor la studiul morbidităţii copiilor au servit ca baza optimizării serviciilor medicale acordate de către medicul de familie, cu scopul elaborării de recomandări pentru protejarea acestei categorii de copii întru depăşirea sau minimalizarea problemelor existente.

Cuprins


CAPITOLUL I. Tendinţele şi particularităţile familiilor monoparentale (Revista literaturii)
 • 1.1. Abordarea teoretică a problemelor medico-sociale şi psihologice ale copiilor de vîrstă preşcolară din mediul rural
 • 1.2. Oportunităţile de sănătate şi dezvoltare a copiilor în mediul rural
 • 1.3. Portretul social al familiei monoparentale

CAPITOLUL II. Materiale, metode şi tehnici de cercetare
 • 2.1. Identificarea principiilor în analiza sănătăţii preşcolarilor
 • 2.2. Eşantionajul, reprezentativitatea localităţilor şi a loturilor de copii

CAPITOLUL III. Caracteristicile familiilor monoparentale
 • 3.1. Structura socio-demografică a familiei monoparentale
 • 3.2. Specificul Modului de viaţă al familiei
 • 3.3. Manifestarea funcţiei medicale în familia monoparentală
 • 3.4. Aspectul material

CAPITOLUL IV. Evaluarea stării de sănătate a copiilor de vîrstă preşcolară
 • 4.1. Evaluarea indicilor dezvoltării fizice a preşcolarilor
 • 4.2. Morbiditatea preşcolarilor din cadrul instituţiilor raionale
 • 4.3. Particularităţile morbidităţii preşcolarilor din componenţa familiei monoparentale şi a celei complete

CAPITOLUL V. Dezvoltarea copiilor în cadrul preşcolarizării
 • 5.1. Esenţa parteneriatului educaţional
 • 5.2. Căile de pregătire şi adaptare a copiilor în cadrul preşcolarizării