Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / martie /

Proiectarea curriculumului în instituţiile de învăţământ tip colegiu pentru formarea tehnicianului - constructor


Autor: Mihail Bencheci
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.08 - Teoria şi metodologia instruirii profesionale
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Dumitru Patraşcu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 martie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Teza

CZU 62:372.862 (046. 16)

Adobe PDF document 2.53 Mb / în română
161 pagini


Cuvinte Cheie

Curriculum, proces instructiv-educativ, obiective pedagogice, sistem gnoselogic, standard educaţional, standard profesional, cadru didactic tehnic, domeniile (cognitiv, psihomotor, afectiv), profesiogramă, gândire tehnică, limbaj tehnic, tehnologii didactice, formare profesională iniţială, formare profesională continuă, instruire poblematizată, expertizare, evaluare, integrare socio-profesională

Adnotare

Teza de doctorat este consacrată proiectării Curriculumului în institiuţiile de învăţământ tip Colegiu în vederea formării tehnicianului-constructor.

Formarea tehnicianului-constructor se impune a fi reconceptualizată în contextul schimbărilor inovatoare, cerinţelor înaintate de învăţământul tehnic pentru devenirea lui ca personalitate.

Cu acest scop trebuie determinate fundamentele teoretice ale Curriculumului pornind de la evaluarea stării iniţiale a procesului instructiv-educativ, stabilirea reperelor psihopedagogice în proiectarea şi funcţionarea acestuia.

Activitatea de proiectare a Curriculumului a direcţionat cercetarea la elaborarea modelelor de tehnologie didactică şi de formare profesională a tehnicianului-constructor.

În contextul Curriculumului proiectat s-au abordat exigenţele faţă de procesul formării profesionale în evoluţia „candidat în student-student – absolvent” cu structurile, componentele, cerinţele corespunzătoare. Etapa de proiectare prevede un algoritm de acţiuni a căror consecutivitate rezultă una din alta. Elaborarea tehnologiei de proiectare se realizează prin: evaluarea nevoilor de instruire, proiectarea pripriu-zisă, implementarea, evaluarea şi revizuirea.

Tehnologia didactică prin implementarea componentelor curriculare este orientată spre formarea la student a sistemului de valori gnoseologice, abilităţi praxiologice şi axiologice.

Modelul de tehnologie didactică conduce la coerenţa obiectivelor operaţionale „a şti”, „a şti să faci”, „a şti să fii” în cadrul procesului instructiv-educativ în ansamblu cu valenţă formativă, realizând componentele curriculare în cheie problematizată.

Contextul experimental confirmă subpoziţiile ipotezei prin elaborarea proiectului-model de curriculum şi pregătirea suportului pentru cadrele didactice, studenţi, partenerii sociali şi alţi beneficiari.

Proiectanţilor de Curriculum se recomandă respectarea consecutivităţii: evaluarea nevoilor de instruire – proiectarea - expertizarea – implementarea – evaluarea şi revizuirea printr-o coerenţă funcţională şi metodologică, centrarea pe subiectul instruirii, asigurarea unui nivel mediu de complexitate prin obiective şi standarde de instruire, selectarea adecvată a conţinuturilor etc.

Cadrele didactice şi partenerii sociali în baza criteriului ENI vor putea să proiecteze/elaboreze standardul profesional iniţial şi de perspectivă al specialistului din domeniul alimentării cu căldură şi gaze, ventilaţie.

Eficacitatea Curriculumului proiectat va facilita activitatea profesională a cadrelor didactice privind pivind proiectarea: standarde – obiective – conţinut – proiectarea activităţilor didactice – elaborarea materialelor instructive; privind predarea: centrarea pe subiectul instruirii, formarea sistemului gnoseologic, praxiologic şi axiologic; privind învăţarea: abordări inovaţionale, implementarea tehnologiilor didactice în context curricular; privind evaluarea: utilizarea tehnicilor formative pe întreg itinerarul cercetării.

Activitatea de învăţare a studenţilor va fi asigurată de produsele curriculare corespunzătoare.

Cercetarea în ansamblu a relevat valori teoretice şi praxiologice privind proiectarea, implementarea Curriculumului în instituţiile de profil pentru formarea tehnicianului-constructor şi integrarea socio-profesională optimă.

CuprinsCAPITOLUL I. Studiul componentelor procesului de formare profesională a tehnicianului-constructor din învăţământul tehnic
 • I.1. Aspectul iniţial şi componentele procesului instructiv–educativ în instituţiile
 • de învăţământ de tip Colegiu cu profil tehnic
 • I.2. Analiza profesiogramei actuale a cadrului didactic tehnic din perspectiva
 • implementării curriculumului în instituţiile de învăţământ de tip Colegiu
 • 1.3. Formarea gândirii şi limbajului tehnic a tehnicianului–constructor
 • sub aspect cognitiv
 • I.4. Modelul formării profesionale a tehnicianului-constructor
 • din contextul curriculumului proiectat
 • Concluzii la capitolul I

CAPITOLUL II. Proiectarea curriculumului pentru formarea tehnicianului-constructor în contextul tehnologiilor didactice moderne
 • II.1. Epistemologia: abordări teoretice ale conceptului de curriculum
 • II.2. Proiectarea curriculumului pentru instituţiile de învăţământ de tip Colegiu
 • II.2.1. Exemplificări privind structura modelelor de proiectare curriculară existentă
 • II.2.2. Tehnologia proiectării curriculumului pentru formarea tehnicianului- constructor în instituţiile de învăţământ de tip Colegiu
 • II.3. Tehnologii didactice de formare a tehnicianului-constructor din perspectiva curriculumului proiectat
 • II.3.1. Delimitări conceptuale în evoluţia tehnologiilor didactice
 • II.3.2. Realizarea tehnologiilor didactice de formare a tehnicianului-constructor în context curricular
 • Concluzii la capitolul II

CAPITOLUL III. Abordarea praxiologică şi evaluarea experimentală a curriculumului proiectat
 • III.1. Programul experimental de cercetare
 • III.2. Evaluarea curriculumului proiectat
 • III.3. Analiză şi caracteristici ale rezultatelor experimentului de formare
 • Concluzii la capitolul III

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI