Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

12.00.01 – Programa examenului de doctorat : Istoria statului si dreptului


Întroducere

Obiectul de studiu al istoriei dreptului românesc.Obiectivul studierii istoriei dreptului românesc. Metodele cercetării ştiinţifice a istoriei dreptului românesc. Locul istoriei dreptului românesc în sistemul ştiinţelor juridice şi istorice.

Periodizarea cursului de istorie a dreptului românesc.

Analiza istoriografiei istoriei dreptului românesc.

Statul şi dreptul în perioada antică

Statul şi dreptul Geto-Dac /SEC. IV î.e.n. – 106 e.n.

Condiţiile de dezvoltare social-economică a geto-dacilor în sec. IV – II î.e.n.

Dezvoltarea politică . Uniunile de triburi şi democraţia militară la geto-daci.

Formarea statului geto-dac. Esenţa şi funcţiile lui. Regele. Organele centrale şi locale. Controverse privind tipul istoric al statului geto-dac, al formei de guvernămînt.

Dreptul geto-dac. Izvoarele de drept. Obiceiurile juridice ale geto-dacilor în domeniul relaţiilor de proprietate, de muncă, contractuale, de moştenire, de familie. Norme cu caracter penal şi înfăptuirea justiţiei.

Instituţiile juridice în provincia română Dacia /106-275 e.n./

Cucerirea romană şi consecinţele ei. Constituirea şi structura provinciei Dacia.

Organele centrale ale provinciei romane Dacia. Organele locale. Colonii, municipii.

Organizarea fiscală şi militară a provinciei romane Dacia.

Întrebarea despre aplicarea dreptului roman în provincia Dacia. Regimul juridic al persoanelor. Proprietatea provincială. Dreptul de moştenire, dreptul familiei. Tăbliţele cerate din Transilvania. Opinii privind caracterizarea lor după conţinut.

Statul şi dreptul în Evul Mediu.

Legea ţării. Ius Valachicum /sec. IV-XIII/

Realităţi demografice după evacuarea Daciei. Relaţiile cu lumea romană şi popoarele migratoare. Creştinismul şi etnogeneza. Întrebarea despre administraţia centrală şi locală după evacuarea Daciei. Obştea teritorială şi normele de conduită în cadrul obştii. Izvoare de informaţie asupra continuităţii daco-romane.

Romani şi vlahi. Formaţiunile politice româneşti – ţările. Aparatul politic al ţărilor.

Conceptul de “Lege a ţării”. Normele noi cu privire la instituţia cnezatului şi voievodatului. Unitatea legii ţării. Ius valahicum. Opinii privind originea dreptului vechi românesc /Legea ţării/

Dreptul de proprietate. Stăpînirea devălmaşă, personală. Munca în comun. Munca individuală. Obligaţiile membrilor obştii faţă de conducătorul obştii /jude/. Fondul de rezervă, de apărare. Succesiunea. Dreptul familial şi creştinismul. Dreptul obligaţional. Infracţiune şi pedeapsă. Scopul pedepsei şi felurile ei. Procedura de judecată. Instanţele, caracterizarea lor. Probele şi importanţa lor.

Instituţiile juridice româneşti medievale pînă la instaurarea dominaţiei Otomane /XIV-mijlocul sec. XVI/

Premisele întemeierii principatelor româneşti. Voievodatul lui Dragoş. Întemeierea statului Moldova. Dobîndirea independenţei .Voievodul Bogdan. Constituirea hotarelor Ţării Moldovei. Basarab şi întemeierea Ţării Româneşti. Teoriile despre întemeierea principatelor româneşti.

Organizarea socială a Moldovei şi Valahiei. Boieri, duhovnicime, ţărani, tîrgoveţi, holopi.

Organizarea de stat. Monarhia. Domnia. Principiul electiv ereditar. Legătura dintre legea ţării şi normele noi ale instituţiei domniei. Sfatul domnesc. Marea adunare a ţării, atribuţiile ei şi legătura ei cu instituţiile legii ţării. Ortganele centrale de conducere – dregătoriile. Organizarea militară şi bisericească. Împărţirea administrativ – teritorială. Conducerea ţinutului. Organele de administrare şi de conducere ale oraşului. Administrarea satului.

Izvoarele dreptului. Legea ţării. Gramotele de imunitate ale domnitorilor. Recepţia bizantină şi problema codului lui Alexandru cel Bun. Tratatele cu Ungaria, Polonia, Cnezatul Lituania. Articolele despre justiţie din 1540. Regulile, conform cărora trebuie să se înfăptuiască justiţia.

Principalele instituţii ale dreptului civil. Dreptul de protimisis. Prădalica. Noţiune de infracţiune şi scopul pedepsei. Categoriile de infracţiuni. Instanţele de judecată. Justiţia privată şi de stat. Jurisdicţia excepţională şi cea bisericească. Caracterul procesului judiciar. Probele. Ducerea urmei şi sodîşul. Norme de drept internaţional în tratatele Moldovei cu alte state. Voievodatul Transilvaniei. Statele ţării Făgăraşului. Tripartitul lui Werboczу .

Evoluţia instituţiilor juridice în timpul dominaţiei Otomane /mij. sec. XVI-XVIII/.

Instaurarea dominaţiei otomane în Ţările româneşti şi semnificaţia anilor 1512 şi 1538 în acest proces. Raporturile juridice cu Imperiul Otoman.

Schimbări în organizarea socială a Moldovei şi Valahiei. Intensificarea relaţiilor de proprietate de stat şi reflectarea acestui proces asupra regimului diferitor categorii sociale. Boieri, nemeşi, curteni, semeni, roşii, călăraşi. Dezvoltarea procesului de înşerbire. Vecini, rumâni, holopi. Orăşănimea.

Organizarea de stat. Puterea domnitorului. Tradiţii vechi şi realităţi noi. Deteriorarea sistemului electivo-ereditar. Sfatul domnesc. Divanul. Marea adunare a ţării.Organele locale de conducere. Raiale. Administrarea lor. Populaţia autohtonă în raiale. Permanenţa sistemului juridic autohton.

Izvoarele dreptului. Reforma juridică de 40 ani (1588-1628). Legea agrară bizantină. Pravila aleasă din 1632. Pravilele bisericeşti traduse în limba română. Cartea românească de învăţătură a lui Vasile Lupu /1646/. Îndreptarea legii /1652/.

Principalele instituţii ale dreptului civil (dreptul real, succesoral, familial, obligaţional). Dreptul penal. Categoriile de infracţiuni. Evoluţia scopului pedepsei. Procedura judiciară. Sistemul de probe. Executarea sentinţei. Instituţiile juridice ale Transilvaniei – principat dependent de Turcia. Compilatae şi Approbatae Constitutiones.

Instituţiile juridice ale moldovei şi valahiei în timpul regimului Turco-Fanariot /sec. XVIII – încep. sec. XIX/

Regimul turco-fanariot. Criza economică din I jumătate a sec. XVIII şi depăşirea ei. Dezvoltarea exploatării de stat şi reflectarea acestui proces asupra regimului juridic al categoriilor sociale. Consolidarea clasei dominante şi legile din 1734, 1741. Mazilii, ruptaşii. Abolirea rumâniei /1746 / şi a veciniei /1749/. Holopii.

Intensificarea dependenţei faţă de Poarta Otomană. Domnitorul, divanul, dregătorii. Reformele administrative şi fiscale ale lui Constantin Mavrocordat. Ispravnicii. Ocoale, plăşi. Organele autoadministrării orăşăneşti şi administrarea satelor.

Izvoarele dreptului. Tendinţa de modernizare. Legislaţia agrară. Sobornicescul Hrisov din 1785. Pravilniceasca Condică. Manualul M.Fotino. Manualul lui A. Donici.

Trăsăturile esenţiale ale dreptului civil şi penal. Caracterizarea procedurii de judecată. Probele. Transformări în organizarea judecătorească. Reformele judiciare ale lui C. Mavrocordat.

Instituţiile juridice în timpul tranziţiei de la perioada medievală la cea modernă. Organizarea socială. Dezrobirea ţiganilor. Lichidarea rangurilor boiereşti.

Organele centrale ale puterii. Domnul. Sfatul domnesc. Sfatul de obşte. Dregătoriile. Organele centrale în sistemul Regulamentelor organice.

Organizarea administrativă şi organele locale. Elemente noi în organizarea statală.

Izvoarele dreptului. Începutul modernizării dreptului. Codificarea. Codul Calimach. Legiuirea Caragea. Condica criminalicească. Codul Comercial. Instituţiile juridice ale Principatului Transilvaniei din cadrul Imperiului Habsburgic. Districtele grănicereşti.

Instituţiile juridice ale Basarabiei în I jumătate a sec. XIX.

Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus. Transformări în organizarea socială. Procesele de colonizare. Regulamentul cu privire la ţărani din 1834. Contractul normal din 1846.

Organizarea administrativă şi conducerea Basarabiei. Regulile temporare din 1813. Regulamentul pentru înfiinţarea regiunii Basarabia din 1818. Instituţie pentru conducerea Basarabiei din 1828.

Organele de justiţie. Izvoarele dreptului. Legile locale ale Basarabiei. Aplicarea dreptului penal al Imperiului Rus. Procedura de judecată.

Statul şi dreptul modern

Formarea statului naţional Român şi a sistemului de drept modern /1859-1917/.

Unirea principatelor Moldova şi Valahia într-un stat naţional România. Procesul transformării uniunii personale în uniune reală. Adoptarea statutului dezvoltător al Convenţiei de la Paris şi principalele lui dispoziţii. Reforma agrară şi cea electorală. Opera legislativă a lui Cuza şi importanţa sa . Codurile penal, civil, de procedură penală, de procedură civilă.

Constituţia României din 1866 şi organizarea de stat. Dobândirea independenţei. Evoluţia dreptului administrativ, civil, penal, de procedură. Instituţiile juridice în Transilvania în perioada dualismului austro-ungar.

Reformele din basarabia /a II jum. a sec. XIX – încep. sec. XX/

Organizarea de stat a Rusiei şi administrarea Basarabiei. Premisele reformelor. Pregătirea şi efectuarea reformelor. Particularităţile reformei ţărăneşti în Basarabia. Regulamentul din 14 iulie 1868. Organizarea funciară a ţăranilor statului, coloniştilor, cazacilor.

Efectuarea reformei de zemstvă. Reforma urbană, organele urbane şi activitatea lor în Basarabia. Statutele judiciare şi reforma judiciară. Contrareformele din anii 80-90 ai sec. XIX. Compararea reformelor din Basarabia cu reformele din România.

Evenimentele revoluţionare din 1917-1918 şi importanţa lor pentru Basarabia

Lupta de eliberare naţională şi importanţa ei pentru restabilirea statalităţii naţionale. Formarea Sfatului Ţării şi activitatea lui. Republica Populară Democrată Moldovenească şi unirea ei cu România /condiţionată şi necondiţionată/. Reforma agrară şi unificarea legislativă.

Dezvoltarea instituţiilor juridice în România interbelică /1918-1939/.

Realizarea statului naţional unitar. Viaţa economică şi socială. Partidele politice. Unificarea legislativă. Dreptul constituţional. Constituţia din 1923, premise şi principii de bază. Costituţia din 1938. Premise istorice şi conţinutul ei. Dreptul administrativ. Evoluţia dreptului civil. Legislaţia muncii. Codificări noi în domeniul dreptului penal şi de procedură . Procedura civilă.

Instituţiile juridice ale R.A.S.S.M. /1924 - 1940/

Activitatea grupului de iniţiativă şi formarea în Transilvania a R.A.S.S. Moldoveneşti. Hotărîrea sesiei III a C.E.C. din Ucraina.

Constituirea şi consolidarea aparatului de stat al R.A.S.S.M. pînă la adoptarea Constituţiei. Monopolizarea puterii de stat de P.C.

Legislaţia sovietică. Constituţia R.A.S.S.M. din 1925 şi Constituţia din 1938. Organizarea socială şi de stat conform Constituţiilor din 1925 şi 1938. Dreptul sovietic funciar şi colhoznic şi înfăptuirea colectivizării forţate. Aplicarea dreptului penal, de procedură penală şi politica de represii în R.A.S.S.M.

Instituţiile juridice în R.S.S.M. / 1940-1941/.

Pactul Molotov-Ribbentrop şi consecinţele lui asupra Basarabiei. Notele sovietice din 26-28 iunie 1940 înaintate Guvernului român. Înlăturarea maselor largi de la rezolvarea întrebării naţional-statale şi monopolul asupra ei a organelor de partid şi de stat ale U.R.S.S. şi ale Ucrainei . Hotărîrea din 2 august 1940 – act nelegitim al U.R.S.S. Întrebarea despre cetăţenia locuitorilor Basarabiei şi Bucovinei de Nord după 28 iunie 1940. Tragedia de la Fîntîna Albă. Constituirea sistemului totalitar în R.S.S.M. Naţionalizarea (exproprierea forţată) a mijloacelor de producţie şi a pământului. Reforma agrară şi organizarea colhozurilor. Deportări. Adoptarea Constituţiei din 1941 şi constituirea aparatului de stat. Conţinutul Constituţiei din 1941 şi particularităţile ei. Legislaţia agrară sovietică. Aplicarea temporară a codurilor R.S.S.U. pe teritoriul R.S.S.M.

Instituţii juridice pe teritoriul Basarabiei în timpul războiului /1941-1945/

Încetarea funcţionării organelor de stat sovietice şi ale Partidului Comunist, evacuarea lor şi activitatea în evacuaţie. Administrarea Basarabiei şi a Transnistriei. Reînceperea activităţii organelor sovietice /august 1944 – mai 1945/.

Dezvoltarea instituţiilor juridice în R.S.S.M. în anii postbelici /1946-1985/.

Foametea din 1946-1947, pricini şi consecinţe. Politica de genocid a lui Stalin. Forţarea procesului de colectivizare. Deportări, represii în 1949. Organele centrale şi locale ale puterii şi administraţiei. Reinstaurarea regimului totalitar. Modificări în Constituţia R.S.S.M. în 1952. Unele încercări de democratizare a sistemului sovietic şi eşecul lor. Codificarea. Formarea primelor coduri sovietice ale R.S.S.M. Elaborarea proiectului şi adoptarea Constituţiei R.S.S.M. din 1978. Trăsăturile esenţiale ale Constituţiei R.S.S.M. din 1978.

Instituţiile juridice în România postbelică

Situaţia politică spre sfîrşitul războiului. Formarea Frontului Naţional şi instaurarea guvernului P.Groza – instrument de comunizare a ţării. Lichidarea opoziţiei politice. Înlăturarea monarhiei de către comunişti. Întroducerea modelului sovietic al socialismului. Naţionalizarea principalelor mijloace de producţie, cooperativizarea agriculturii. Liberalizarea relativă a regimului comunist (1965-1974). Regimul neostalinist a lui Ceauşescu.

Constituţiile din 1948, 1952, 1965 – copii ale Constituţiilor sovietice. Izvoarele dreptului şi dezvoltarea principalelor ramuri ale dreptului.

Literatura de specialitate

Manuale
 1. Istoria dreptului românesc în 3 volume /coordonator prof. univ., dr. , docent I. Ceterchi/. Vol. I Bucureşti; 1980:
 2. E.Cernea; E. Molcuţ. Istoria statului şi dreptului românesc – Bucureşti; 1992.
 3. Grigore Ureche. Letopiseţul Ţării Moldovei. – Chişinău 1971
 4. Cantemir D. Descrierea Moldovei. Chişinău 1975,
 5. Moldova în epoca feudalismului. – vol. II 1977, № 8, 27,32, 39, 40, 45, 50, 53,55.
 6. Firoiu D. Istoria statului şi dreptului românesc – Bucureşti, 1976, Cartea III, Cap. I Titlul III; Cap. II – Titlul I-II.
 7. Firoiu D. Istoria statului şi dreptului românesc. Bucureşti, 1976, Cap. II; Titlul III.
 8. D. Firoiu. Istoria statului şi dreptului românesc. Iaşi, 1993.
 9. Liviu Marcu. Istoria dreptului românesc. Bucure;ti, 1997.
 10. Bejan, V. Popa. Instituţii politice şi juridice româneşti. Bucureşti, 1999.
 11. E. Aramă. Istoria dreptului românesc. Chişinău, 1998.

Monografii

 1. N. Costar, V. Leca. Societatea geto-dacă de la Burebista la Decebal. Bucureşti, 1984.
 2. N. Costar. Cetăţi dacice din Moldova – Bucureşti, 1969.
 3. Petrescu-Dîmboviţă M- Scurtă istorie a Daciei preromane. – Iaşi, 1978.
 4. Gonţa Al. Satul în Moldova medievală – 1986.
 5. Mototolescu D. Ius Valachicum în Polonia. – Bucureşti, 1916.
 6. Dragomir S. Vlahii din nordul Peninsulei Balcani în evul mediu – Bucureşti, 1959.
 7. I.D.Condurachi Formarea vechiului drept românesc nescris. 1935.
 8. Macurek J. Valaşi v Zapadnîh Karpatech v 15-18 stoleti. Ostrova, 1959.
 9. Krandjalov D. Valasi na Morave. Materialy, problemy, metody. Praga, 1963.
 10. Tudor D. Romanii în Dacia - Bucureşti, 1969, p. 30-48, 66-75.
 11. Şt. Pascu Voievodatul Transilvaniei. – Cluj, 1971, - vol. I.
 12. Valentin Al. Georgescu. Bizanţul şi instituţiile româneşti până la mijlocul sec. XVIII. Bucureşti, 1980.
 13. Арамэ Е.С. Общественно-политический сторй и право средневековой Молдовы /XV-XVIII/ Chişinău, 1991.
 14. Параска П.Ф. Внешнеполитическое условие образования Молдавского феудального государства – Chişinău, 1980.
 15. Арамэ Е.С. Государственный строй Молдавии в XVI-XVII в.в. – Кишинёв, 1983.
 16. Carte românească de învăţătură – Bucureşti, 1961.
 17. А. Галбен. “Обичеюл пэмынтулуй” Молдовей феудале (сек. XVIII– прима жум. а сек.XIX ) – Кишинэу, 1986.
 18. Sobornicescul Hrisov – Bucureşti, 1958.
 19. Codul Calimach – Bucureşti, 1958.
 20. Condica Criminalicească (1820-1826). Chişinău, Ed. Şt. “Berechet”, 1928.
 21. A.Donici Manual juridic. Bucureşti, 1959.
 22. Georgescu Val. Observaţii asupra structurii juridice a proprietăţii orăşăneşti în Ţara Românească şi în moldova (1711-1831)// Studii XXVI (1973) Nr. 2.
 23. Фёдоров Г.К. Государственно-административное устройство и местное право Бессарабии (1812-1917) - Кишинёв, 1974.
 24. Boldur Al. Istoria Basarabiei. Bucureşti, 1992.
 25. Boldur Al. Legile locale ale Basarabiei. Chişinău, 1928.
 26. Vîntu I., Florescu S. Unirea principatelor în lumina actelor fundamentale şi constituţionale – Bucureşti, 1965.
 27. Giurescu C. Viaţa şi opera lui Cuza Vodă. Bucureşti, 1966.
 28. Muraru I. Constituţiile României (culegere). Bucureşti, 1980.
 29. Adaniloae N., Berindei D., Reforma agrară din 1864. Bucureşti, 1967.
 30. Гросул Я.С., Будак И.Г., Крестьяская реформа 60-70х г. в Бессарабии. Кишинёв, 1956.
 31. Государственно-правовые акты МССР (1917-1941).Кишинёв, 1961.
 32. Будак И.Г. Буржуазные реформы 60-70-х годов в Бессарабии. Кишинёв, 1961.
 33. V. Erbiceanu. Naţionalizarea justiţiei şi unificarea legislativă în Basarabia. Bucureşti, 1934.
 34. Halipa P., Moraru A. Testament pentru urmaşi – Chişinău, 1991.
 35. Scurtu I. Viaţa politică din România (1918-1944). Bucureşti, 1982.
 36. Cурилов А.В. История государства и права МССР (1917-1958). Кишинёв, 1963.
 37. Государственно-правовые акты МССР – Кишинёв, 1961
 38. Пасат В.И. Трудные страницы истории Молдовы 1940-1950. Москва, 1994.
 39. Postica Elena. Rezistenţa antisovietică în Basarabia (1944-1950). Chişinău, 1997.
 40. Реабилитация. Политические процессы 30-50-х годов. Москва, 1991.
 41. Stati V., Istoria Moldovei în date. Chişinău. 1998
 42. Xenopol A.D. Istoria românilor din Dacia Traiană. Ediţia a IV-a, Bucureşti, 1993
 43. Frunză Iu., Organele judiciare şi extrajudiciare din Moldova sub regim totalitar bolşevic. Chişinău, 2001.
 44. Smochină A., Organele constituţionale ale Republicii Moldova în condiţiile regimului totalitar. Tipografia PRAG-3, Chişinău, 2001.
 45. Галбен А., Из истории феодального права Молдовы. XVII –начало XIX в. Кишинэу. 1998

Publicaţii periodice

 1. Iorga N. România dunăreană şi barbarii în sec. VI // Studii asupra evului mediu românesc. – 1984.
 2. Cernea E. Ius Valachicum // Recherches sur l histoire des institution et du droit. – Bucureşti, 1978 – II.
 3. Grigoraş N. Românii la est de Carpaţi şi organizarea lor până la întemeierea statului românesc al Moldovei // Cercetări istorice. – Iaşi, s.n. VIII, 1977.
 4. Параска П.Ф. Статья в журнале “Политика” - Кишинёв. 1991, № 1. Parasca P.// Pedagogul - № 7,8,10. Chişinău, 1990.
 5. Советов П.В. “Уложение” В.Лупу – памятник молдавского права и языка. // Октябрь – 1956, № 5.
 6. Berindei D. Lupta diplomatică a Principatelor unite pentru desăvîrşirea unirii (1859- 24-1-62) // Studii privind Unirea principatelor - Bucureşti, 1960.
 7. Certan E. Unirea principatelor // Revista de istorie a Moldovei – 1991, № 2.
 8. Ciobanu C. Constituirea statului feudal Moldovenesc şi lupta pentru relizarea independenţei lui. // Studii şi cercetări ştiinţifice. Istorie. - Iaşi, 1960.
 9. Советов П.В. К истории наследственного права феодальной Молдавии /до XIX в./ // Известия АН СССР. – 1959, № 2.
 10. Aramă Elena.Unele consideraţii privind dreptul penale moldovenesc (sec. XV – mij. sec. XVIII) // Cugetul 1991, № 2.
 11. Некоторые вопросы уголовно-правовой политики в Молдове XVI-XVII в.в. и османское господство // Revista de istorie a Moldovei № 4, 1991.
 12. Vl. Hanga. Formarea statului la daci // Studii de cercetări juridice; XXIV /1979/, № 3.
 13. L. Marcu. Caracterul şi structura primului stat dac centralizat şi independent // Revista română de drept; XXXVI /1980/. - № 7.
 14. Costar N. Ius italicum in Dacia. // Anuarul institutului de istorie şi arheologie. – Iaşi, 1969, vol. VI.
 15. Petolescu C. Contribuţii privind organizarea administrativă a Daciei romane // Revista de istorie, XXXII. – 1979, № 2.
 16. Ardeleanu I., Muşat M., Confirmarea internaţională a Marii Uniri din 1918. // Revista de istorie 1981, № 8 (XXXIV).
 17. Popovschi V. Tricolorul Basarabiei în 1917 // Vocea poporului – 1990 – 3 aprilie.
 18. Halipa P. Sfatul ţării nu-i altceva decît un soviet // Vocea poporului 1990, 6 martie.
 19. Procesul verbal al şedinţei Sfatului Ţării din 27. III. 1918. // Vocea poporului 1990, 27 martie.
 20. Cu privire la votarea din 27 martie 1981 // Moldova Socialistă, 1990, 25 martie.
 21. Cojocaru Gh. Cu privire la problema Adunării Constituante în Basarabia în anul 1917 /1/.
 22. // Revista de istorie a Moldovei, 1991, № 2.
 23. Черненко М.И. Политические партии Бессарабии (1918-1940) //Страницы истории советской Молдавии . Кишинёв, 1990.
 24. Scurtu I. Regim politic în România interbelică // Studiii şi articole de istorie XVI-XVII, 1980.
 25. Яценко Я. Один из моментов истории. Спорам о языке и шрифте - 66 лет. // Дайжест газеты “Молдова Суверанэ ” - 1990, 11 октября.
 26. Морару А. Неисследованная страница. К вопросу об образовании Молдавской АССР . // Страницы истории Советской Молдавии - Кишинёв, 1990, ч. 1.
 27. Мойсеев И.В. Осуществление политики индустриализации и колективизации сельского хозяйства МАССР // Cтраницы истории Советской Молдавии. Кишинёв, 1990, ч.
 28. Мовиляну Н.Ф. Репресии 30-40х годов в Молдавии . //Страницы истории Советской Молдавии. Кишинёв, 1990, ч.II.
 29. Морару А. Пакт Молотова-Риббентропа и Бессарабский вопрос – Страницы истории Советской Mолдавии – Кишинёв, 1990, ч.1.
 30. Moрару А. Образование МССР – //Страницы истории Советской Молдавии - Кишинёв, 1990, ч. 2.
 31. Morari A., Iaţco I. Aşa a fost // Comunistul Moldovei, 1990, № 9.
 32. Царан А.М. Послевоенный голод в Молдавии. //Страницы истории Советской Молдавии. Кишинёв, 1990, ч.II.
 33. Пасат В.И., Шишкану И.Г. Развитие промышленности и сельского хозяйства МССР середины 40-х до начала 50-х годов – //Страницы истории Советской Молдавии. Кишинёв, 1990, ч.II.