Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

10.02.05 – Programa examenului de doctorat : Limba franceza si compartimentele ei


Limba franceză şi compartimentele ei

Fonetica

Teoria fonemului. Fonemul şi alofonii lui.

Teoriile silabei. Structura silabică a cuvintelor în limba franceză

Modificările alofonice. Procesele de asimilare, disimilare, de acomodare etc. în actul de vorbire.

Grupul ritmic. Particularităţile grupului ritmic. Fenomenele fonetice ce au loc în interiorul grupului ritmic.

Prozodia limbii franceze: accentul tonic, accentul logic şi accentul afectiv. Prozodia frazelor enunţiative, exclamative şi interogative.

Bibliografie

 1. Chigarevskaïa N. Traité de phonétique française. – Moscou, 1966.
 2. Fouché P. Études de phonétique générale. – Paris, 1927.
 3. Fouché P., Dauzat A. Phonétique et orthographe. Où en sont les études de français. – Paris, 1935.
 4. Fouché P. Traité de prononciation française. – Paris, 1959.
 5. Gougenheim G. Éléments de phonologie française. – Paris, 1935.
 6. Grammont M. Traité pratique de prononciation française. – Paris, 1954.
 7. Martinet A. Économie des changements phonétiques. – Berne, 1956.
 8. Pinaéva V. Aperçu de l’intonation française. – Moscou, 1965.
 9. Rosetti A. Curs de fonetică generală. - Bucureşti, 1930.
 10. Rosetti A. Introducere în fonetică. – Bucureşti, 1967.
 11. Sten A. Manuel de phonétique française. – Kobenhavn, 1956.
 12. Реформатский А. А. Фонологические этюды. – Москва, 1975.

Teoria traducerii

Teoria traducerii şi procesul bilingvismului.

Structura informativă a cuvântului: informaţia denotativă, conotativă, sociolocală, cronologică, socioculturală, asociativă, neologică, aluzivă, funcţională şi procesul de traducere.

Tipurile de corespondenţe lexicale în procesul traducerii: echivalentele, corespondenţele, variabilele, substitutele adecvate.

Tipurile de corespondenţe lexicale interlingvistice.

Acomodarea pragmatică a traducerii în limba de sosire.

Contrastivitatea şi procesul de traducere.

Bibliografie

 1. Bell Roger T. Teoria şi practica traducerii. – Iaşi : Polirom, 2000. – 312 p.
 2. Cristea T. Contrastivité et traduction. – Bucureşti, 1982.
 3. Cristea T. Éléments de grammaire contrastive. Domaine français - roumain. – Bucureşti, 1977.
 4. Mounin G. Les problèmes théoriques de la traduction. – Paris, 1963.
 5. Бархударов Л. С. Язык и перевод. – Москва, 1957.
 6. Верещагин Е. М. Психологическая и методическая характеристика двуязычия. – Москва, 1969.
 7. Комиссаров В. Н. Слово о переводе. – Москва, 1973.
 8. Федоров А. В. Введение в теорию перевода. – Москва, 1953.
 9. Федоров А. В. Основы общей теории перевода. – Москва, 1968.
 10. Чуковский К. И. Высокое искуствою. О принципах художественного перевода. – Москва, 1968.
 11. Чередниченко А. И. Лексико-семантические и прагматические вопросы перевода с французского языка. – Киев, 1978.

Gramatica: Morfologia şi sintaxa

Caracteristicile gramaticale, semantice şi pragmatice ale articolului. Teoria lui G. Guillaume privitor la evoluţia şi funcţiile de bază ale articolului.

Categoria genului în sistemul nominal francez. Mijloacele lingvistice de realizare a categoriei genului.

Categoria caracterizării în sistemul adjectival şi adverbial al limbii franceze. Mijloacele lingvistice de realizare a categoriei caracterizării.

Problema substitutelor în limba franceză. Natura lor morfologică, semantică, pragmatică şi deictică.

Teoria lui G. Guillaume privitor la evoluţia mintală a noţiunii de imagine-tip. Semnificaţiile paradigmatice şi sintagmatice ale formelor temporale în franceza modernă.

Câmpul conceptual al modalităţii. Corelaţia dintre categoriile modului, timpului şi diatezei în actul de comunicare. Teoria lui G. Guillaume privitor la categoria modului.

Funcţiile (deictică, substituţională, informativă, jonctivă, pragmatică) macrosistemului pronominal şi adjectival.

Caracterul relaţional şi subordonator al prepoziţiilor şi locuţiunilor prepoziţionale. Prepoziţii cu sens lexical şi prepoziţii cu sens gramatical.

Cuvintele polivalente şi polifuncţionale în limba franceză. Natura lor morfologică şi funcţia lor sintactică.

Sintagma şi tipurile ei. Corelaţia dintre sintagme şi părţile de propoziţie. Corelaţia dintre sintagme şi subordonate.

Ordinea cuvintelor în propoziţie şi importanţa ei în generarea şi interpretarea superfrazelor şi ale blocurilor semantico-sintactice.

Clasificarea propoziţiilor după criteriile structural, semantic şi intenţional.

Funcţia subordonatelor introduse prin „que” şi sinonimele lor funcţionale.

Funcţiile combinatorice, modale, pragmatice şi discursive ale infinitivului în limba franceză.

Bibliografie

 1. Arrivé M., Chevalier J.-C. La grammaire. – Paris, 1971.
 2. Banaru V., Ioniţă M. Syntaxe française. – Chişinău: Ştiinţa, 1983.
 3. Blinkenberg A. L’ordre des mots en français moderne. – Kopenhavn, 1960.
 4. Blinkenberg A. Le problème de la transitivité en français moderne. – Kopenhavn, 1960.
 5. Brondal V. Théorie des prépositions, introduction à une sémantique relationnelle. – Paris, 1950.
 6. Brunot F. La pensée et la langue. – Paris, 1966.
 7. Chevalier J.-C., Arrivé M., Blanche-Benveniste Cl., Peytard J. Grammaire Larousse du français contemporain. – Paris, 1964.
 8. Cohen M. Grammaire et style. – Paris, 1954.
 9. Constantinovici E. Timpul. Valori şi expresie. – Chişinău, 1982.
 10. Constantinovici E. Prezentul indicativ în limba moldovenească literară contemporană. – Chişinău, 1980.
 11. Damourette J., Pichon E. Essai de grammaire française. Dès mots à la pensée. Vol. VII. – Paris, 1969.
 12. Donzé R. La grammaire générale et raisonnée de Port-Royal. Contribution à l’histoire des idées grammaticales en France. – Berne, 1967.
 13. Dubois J. Grammaire structurale du français. 3 vol. – Paris, 1969.
 14. Dubois J., Dubois-Charbier Fr. Éléments de linguistique française : Syntaxe. – Paris, 1970.
 15. Gougenheim G. Système grammatical de la langue française. – Paris, 1960.
 16. Gross M. Grammaire transformationnelle du français. Syntaxe du verbe. – Paris, 1968.
 17. Guillaume G. Temps et verbes. – Paris, 1964.
 18. Guillaume G. Le problème de l’article et sa solution dans la langue française. – Paris, 1958.
 19. Guiraud P. La grammaire. – Paris, 1970.
 20. Hyelmslev L. Principes de grammaire générale. – Paris, 1959.
 21. Imbs P. L’emploi des temps verbaux en français moderne. Etude de grammaire descriptive. – Paris, 1960.
 22. Ioniţă M., Banaru V., Lenţa A., Crivceanschi N., Rusu A. Le verbe français. Grammaire et exercices de grammaire. – Chişinău: Ştiinţa. 1990.
 23. Jacob A. Temps et langage. – Paris, 1967.
 24. Jespersen O. La philosophie de la grammaire. – Paris, 1971.
 25. Klum A. Verbe et adverbe. – Uppsala, 1961.
 26. Le Bidois J. et R. Syntaxe du français moderne. – Paris, 1971.
 27. Martin R. Temps et aspect. – Paris, 1971.
 28. Martinet A. Grammaire fonctionnelle du français. – Paris, 1989.
 29. Moignet G. Études de psychosystématique française. – Paris, 1974.
 30. Pottier B. Systématique des éléments de relation. Etude de morpfosyntaxe structurale romane. – Paris, 1962.
 31. Référovskaïa E. A., Vasiliéva A. K. Essai de grammaire française. Cours théorique. – Leningrad, 1973.
 32. Ruwet N. Introduction à la grammaire générative. – Paris, 1967.
 33. Ruwet N. Théorie syntaxique et syntaxe du français. – Paris, 1972.
 34. Sandfeld K. Syntaxe du français contemporain. – Paris, 1969.
 35. Stati S. Teorie şi metodă în sintaxă. – Bucureşti, 1967.
 36. Stéfanini J. La voix pronominale en ancien et moyen français. – Ophrys, 1962.
 37. Sten H. Les temps du verbe fini (indicatif) en français moderne.
 38. Tesnière L. Éléments de syntaxe structurale. – Paris, 1959.
 39. Wagner R.-L., Pinchon J. Grammaire du français classique et moderne. – Paris, 1962.
 40. Weinrich H. Le temps. – Kohlhammer, 1973.
 41. Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. – Москва, 1976.
 42. Банару В. И., Алексеев А. Я. Функциональная кореляция глагол – имя во французском языке. – Кишинэу, 1975.
 43. Банару В. И., Некоторые вопросы функциональной перспективы предложения. – Кишинэу, 1975.
 44. Банару В. И., Типы предикации во французском языке. – Кишинэу, 1984.
 45. Булыгина Г. В. Проблемы теории морфологических моделейю – Москва, 1977ю
 46. Гаврилова Л. И., Шигаревская Н. А. Сочетательные связи французских глаголов. – Москва, 1978.
 47. Гак Г. В. Теоретическая грамматика французского языка. Морфология. Синтаксис. – Москва, 1987.
 48. Долгова О. В. Синтаксис как наука о пострении речи. – Москва, 1980.
 49. Долинина И. Б. Системный анализ предложения. – Москва, 1977.
 50. Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. – Москва, 1982.
 51. Илия Л. И. Синтаксис современного французского языка. – Москва, 1969.
 52. Ионицэ М. П., Потапова М. Д. Проблемы логико-синтаксической организации предложения. – Кишинэу, 1982.
 53. Ленца А. Л. Широкозначность глагола и контекст. – Кишинэу, 1987.
 54. Лещенко М. И. Виртуальный и актуальный аспекты предложения. – Минск, 1988.
 55. Мешников И. И. Проблемы развития языка. – Москва, 1975.
 56. Москальская О. И. Проблемы системного описания синтаксиса. – Москва, 1974.
 57. Петров Н. Е. О содержании и объеме языковой модвльности. – Новосибирск, 1982.
 58. Пркопович Н. Н. Вопросы синтаксиса русского языка. – Москва, 1974.
 59. Степанова М. Л., Хельбиг Г. Части речи и проблема валентности в современном немецком языке. – Москва, 1978.
 60. Тер-Минасова С. Г. Словосочетание в нучно-лингвистическом и дидактическом аспектах. – Москва, 1981.
 61. Тураева З. Я. Категория времени. Время грамматическое и время художественное. – Москва, 1979.
 62. Шевякова В. Е. Актуальное членение предложения. – Москва, 1976.
 63. Шереметева Н. В. Межуровневые структуры глагольного класса. – Москва, 1988.
 64. Чобану А. Н. Опыт семантико-дистрибутивного анализа полусвязочных глаголов в млдавском языке. - – Кишинэу, 1973.

Istoria limbii

Preistoria limbii franceze: perioada latină (sec. I-IV), perioada gală-romană (sec. V-VIII). Caracteristicile lingvistice ale acestei perioade: structura fonetică, structura gramaticală, vocabularul.

Particularităţile fonetice, gramaticale şi lexicale ale vechii franceze. Primele monumente scrise în limba franceză „Jurământul de la Strasburg”. Analiza fonetică, gramaticală şi lexicală a acestuia.

Condiţiile istorice de formare a limbii franceze – limbă naţională. Fr. Rabelais „Gargantua şi Pantagruel”. Particularităţile lingvistice (fonetică, gramatică, lexic) ale acestei opere.

Franceza modernă şi contemporană (sec. XVII-XX). Fonetica, ortografia, gramatica, lexicul.

Bibliografie

 1. Allendorf K. A. Histoire de la langue française. – Moscou, 1955.
 2. Borodina M. A. La morphologie historique de la langue française. – Moscou-Leningrad, 1965.
 3. Borodina M. A. La phonétique historique de la langue française. – Leningrad, 1966.
 4. Bloch O., Wartbourg W. V. Dictionnaire étymologique de la langue française. – Paris.
 5. Bruneau Ch. Petite histoire de la langue française. – Paris, 1958.
 6. Brenot F. Histoire de la langue française. – Paris, 1953.
 7. Cohen M. Histoire d’une langue : le française. – Paris, 1967.
 8. Dauzat A. Précis d’histoire de la langue et du vocabulaire français. – Paris, 1949.
 9. Dauzat A. Phonétique et grammaire historique de la langue française. – Paris, 1950.
 10. Dauzat A. Dictionnaire étymologique de la langue française. – Paris, 1956.
 11. Dubois J., Lagane R. Dictionnaire de la langue française classique. – Paros, 1960.
 12. Gougenheim G. Les mots français dans l’histoire et dans la vie. – Paris, 1966.
 13. Guiraud F. structure étymologique du lexique français. – Paris, 1967.
 14. Macrea D. Probleme de lingvistică romanică. – Bucureşti, 1961.
 15. Rusu I. Limba traco-dacilor. – Bucureşti, 1959.
 16. Rîpeanu S.-R. Mots latins hérités face aux emprunts du substrat et adstrat. – Bucureşti, 1990.
 17. Repina T. Essai d’une typologie contrastive des systèmes de la déclinaison des substantifs en latin, en ancien français et en roumain. – Bucureşti, 1990.
 18. Wagner R.-L. Le vocabulaire français. – Paris, 1967.
 19. Wartbourg W. V. Évolution et structure de la langue française.
 20. Сергиевский М. В. История французского языка. – Москва, 1947.
 21. Скрелина Л. М. История французского языка. – Москва, 1972.
 22. Скрелина Л. М. Хрестоматия по истории французского языка. – Москва, 1981.

Lexicologia

Cuvântul: definiţia clasică (Antoine Meillet), definiţii contemporane, critica definiţiilor. Corelaţia cuvânt – semn lingvistic. Cuvântul şi morfemul; cuvântul în vorbire / „gramemul”, cuvântul şi sintemul; motivare şi semiotică. Raporturi dintre cuvânt şi concept.

Cuvântul în timp: surse de îmbogăţire a vocabularului francez. Formarea cuvintelor. Rădăcini şi familii de cuvinte. Tipuri de formare a cuvintelor: formare sintetică şi morfologică (sufixare, prefixare, parasintactică), compunere, abreviere, derivare regresivă, improprie, semantică. Împrumuturile.

Compunerea. Noţiuni generale; definirea fenomenului de compunere; compunere şi clase de cuvinte. Elemente compuse pe baza savantă. Elemente compuse hibride. Afizoizi, definirea şi clasificarea lor.

Bibliografie

 1. Giurescu A. Les mots composés dans les langues romanes. – Paris, 1975.
 2. Gougenheim G. Les mots français dans l’histoire et dans la vie. – Paris, 1977.
 3. Greimas A. Sémantique structurale. – Paris, 1966.
 4. Guilbert L. La créativité lexicale. – Paris, 1975.
 5. Guiraud P. Les mots étrangers. – Paris, 1965.
 6. Guiraud P. Structure étymologique du lexique français. – Paris, 1967.
 7. Ledent R. Comprendre la sémantique. – Ververs, 1974.
 8. Mounin G. Clefs pour la sémantique. – Paris, 1975.
 9. Picoche J. Précis de lexicologie française. – Paris, 1977.
 10. Rey A. La lexicologie. – Paris, 1970.
 11. Simonica I. Limba franceză contemporană. – Bucureşti, 1970.
 12. Ullman S. Précis de sémantique française. – Berne, 1952.
 13. Гак В. Г. Сопоставительная лексикология (на материале французского и русского языков). – Москва, 1977.
 14. Степанов Ю. С. Основы общего языкознания. – Москва, 1975.
 15. Макаров В. В. Проблемы лексико-семантической дифференциации романских языков. – Миск, 1972.
 16. Соссюр Ф. де Курс общей лингвистики. В кн. Труды по языкознанию. – Москва, 1977.
 17. Кирилович Е. Деривация лексическая и деривация синтаксическая. В кн. Очерки по лингвистике. – Москва, 1962.
 18. Мельчук И. А. К понятию словообразования. Изв. АН СССР, серия литературы и языка, № 4, 1967.
 19. Виноградов В. В. Словообразование и его отношение к грамматике и лексикологии (на материале русского и родственных языков). Вопросы теории и истории языка. – Москва, 1952.
 20. Думбрэвяну И. М. Очерк по теории словосложения. – Кишинэу, 1980.
 21. Катагощина Н. А. Как образуются слова во французском языке. – Москва, 1980.
 22. Чинчлей Г. С. Некоторые вопросы теории парасинтеза. – Кишинэу, 1972.
 23. Чинчлей Г. С. Соотношение минимальных значимых единиц языковой структуры (морфема, монема, темема). – Кишинэу, 1975.
 24. Языковая номинация (общие вопросы). – Москва, 1977.

Stilistica

Les figures et les tropes stylistiques entre le contexte traditionnel et celui moderne.

Les niveaux de la langue : visions stylistiques.

La métaphore en stylistique et ses fonctions.

La synonymie stylistique.

Les moyens d’enrichissement de la connotation dans le français contemporain.

La suffixation et la préfixation dans le français moderne : aspects stylistiques.

Interprétation, exégèse et commentaire d’un texte littéraire. Poétique, textualité et pragmatique du texte poétique.

Bibliografie

 1. Arrivé M., Chevalier J.-C. La stylistique – Langue française. – Paris : Larousse, N 3, 1969.
 2. Bahtin M. Problemele poeticii la Dostoevski. – Bucureşti : Univers, 1970.
 3. Bally Ch. Traité de stylistique française. – Paris : Klincksieck, 1951.
 4. Barthes R. Le plaisir du texte. – Paris : Seuil, 1973.
 5. Bordeianu M. La versification roumaine. – Iaşi: Junimea, 1983.
 6. Burgos J. Pentru o poetică a imaginarului. – Bucureşti : Univers, 1988.
 7. Cohen M. Structure du langage poétique. – Paris : Flammarion, 1966.
 8. Cressot M. Le style et ses techniques. – Paris : P.U.F., 1974.
 9. Croce B. Rettorica, grammatica e filosofia del linguaggio : Problemi di estetica. – Bari, 1923.
 10. Delbouille P. Poésie et sonorité. – Paris : Belles lettres, 1961.
 11. Dufrenne M. Poeticul. – Bucureşti, Universul, 1971.
 12. Fontanier P. Figurile limbajului. – Bucureşti: Univers, 1977.
 13. Grammont M. Le vers français, ses moyens d’expression, son harmonie. – Paris : Delagrave, 1913.
 14. Guiraud P. La stylistique. – Paris : P.U.F., 1954.
 15. Guiraud P. Essai de stylistique. – Paris : Klincksieck, 1969.
 16. Guiraud P., Kuentz P. La stylistique : lectures. – Paris : Klincksieck, 1970.
 17. Irimia D. Introducere în stilistică. – Iaşi: Polirom, 1999. – 280 p.
 18. Maingueneau D. Nouvelles tendances en analyse du discours. – Paris : Hachette, 1987.
 19. Marouzeau J. Précis de stylistique française. – Paris : Masson et Oie, 1969.
 20. Meschonnic N. Pour la poétique. – Paris : Gallimard, 1970.
 21. Munteanu St. Stil şi expresivitate poetică. – Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1972.
 22. Riffaterre M. Essai de stylistique structurale. – Paris : Flammarion, 1971.
 23. Slave E. Metaforele limbii române. – Bucureşti, 1986.
 24. Studii de poetică şi stilistică. – Bucureşti : Ed. pentru literatură, 1966.
 25. Analiză şi interpretare. Orientări în critica literară contemporană. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1972.
 26. Todorov Ts. Poétique de la prose. – Paris : Le Seuil, 1971.
 27. Vianu T. Studii lietrare şi alte studii de stilistică. – Bucureşti, 1957.
 28. Левидов А. М. Автор – Образ – Читатель. – Ленинград, 1977.
 29. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста: Структура стиха. – Ленинград: Просвещение, 1972.
 30. Новое в зарубежной лингвистике. – вып. IX : Лингвостилистика. – Москва, 1980; вып. XIV : Лингвистика текста. – Москва, 1980; XVII: Теория речевых потоков. – Москва, 1986. вып. XXIII : Когнитивные аспекты языка. – Москва, 1988.
 31. Барт Р. Семиотика. Поэтика. Избранные работы. – Москва: Высшая школа, 1965.
 32. Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка: Семиотические проблемы лингвистики, философии, искуства. – Москва: Наука, 1985.

Literatura de specialitate

 1. Adam, J.-M. Les textes, types et prototypes : récit, description, argumentation, explication et dialogue. - Paris : Nathan, 1992.
 2. Adam, J.-M. et A. Petitjean, avec la collab. de F. Revaz. Le Texte descriptif : poétique historique et linguistique textuelle : avec des travaux d'application et leurs corrigés. -Paris : Nathan, 1989.
 3. Adam, J.-M, avec la coll. de J.-P. Goldenstein. Linguistique et discours littéraire : théorie et pratique des textes. – Paris : Larousse, 1975.
 4. Arrivé Michel, Normand Claude. Linguistique et psychanalyse. – Paris : Éditions in presses, 2001. – 418 p.
 5. Battye A., Hintz M. La langue française aujourd’hui. - Londres : Routledge, 1992. -340 p.
 6. Baylon Ch., Fabre P. Initiation à la linguistique. – Paris: Nathan, 1990. – 230p.
 7. Baylon Ch., Mignot X. Initiation à la sémantique du langage. – Paris: Edition Nathan, 2000. - 255p.
 8. Baylon Ch., Fabre P. Initiation à la linguistique. – Paris: Edition Nathan, 1990. - 235p.
 9. Bell Roger T. Teoria şi practica traducerii. – Iaşi : Polirom, 2000. – 312 p. Benveniste. Problèmes de linguistique générale. – Paris: Gallimard, 1996. – 351p.
 10. Berceanu Barbu B. Sistemul gramatical al limbii române. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1971. – 285 p.
 11. Berman A. Pour une critique des traductions: John Donne. – Paris : Gallimard, 1995. – 276 p.
 12. Bujor I. I., Chiriac Fr. Gramatica limbii latine. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1971. – 428 p.
 13. Buyssens Éric. La communication et l’articulation linguistique. – Bruxelles - Paris : P. U. de Bruxelles; P. U. de France, 1970. – 175 p.
 14. Canu A. Rhétorique et communication. – Paris: Les éd. d’organisation, 1992. – 173p.
 15. Cary E. Comment faut-il traduire? – Lille : Presses Universitaires de Lille, 1985. – 94 p.
 16. Chen Wei. Contexte, compréhension, traduction – Montréal : Presses de l'Université de Montréal, 1999.
 17. Chuquet H., Paillard M. Approche linguistique des problèmes de traduction anglais - français. – Paris : Ophrys, 1989. – 450 p.
 18. Colignon J.-P., Berthier P.-V. Pièges du langage (2). Homonymes, paronymes, "faux amis", singularités et cie. – Paris : Gembloux / Duculot, 1979.
 19. Colignon J.-P., Berthier P.-V. Lexique des "faux-amis". – Paris : Hatier, 1985.
 20. Cordonnier J.-L. Traduction et culture. – Paris : Hatier / Didier, 1995. – 236 p.
 21. Coseriu Eugeniu. Lecţii de lingvistică generală. Trad. din spaniolă de Eugenia Bojoga. – Chişinău: Editura Arc, 2000. – 304 p.
 22. Coteanu Ion, Bidu-vrănceanu A. Limba română contemporană. – Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1975. – 304 p.
 23. Delbecque Nicole. Linguistique cognitive. – Bruxelles : Duculot, 2002. – 348 p.
 24. Delisle J. La Traduction raisonnée. – Ottawa : Presses de l'université d'Ottawa, 1993. – 484 p.
 25. Delisle J. L’analyse du discours comme méthode de traduction. – Ottawa : Éditions de l’Université d’Ottawa, 1984. – 84 p.
 26. Désirat Claude, HORDÉ Tristan. La langue française au XX-ième siècle. – Paris : Bordas, 1976. – 254 p.
 27. Devih Michael, Stereluz Kim. Limbaj şi realitate: O introducere în filosofia limbajului. – Iaşi: Polirom, 2000. – 304 p.
 28. Eco Umberto. Interprétation et surinterprétation. – Paris : P.U.F., 2002. – 140 p.
 29. Ferry J.-M. Habermas : l'éthique de la communication. - Paris : P.U.F., 1987. - 587 p.
 30. Gardes-Tamine J. La stylistique. – Paris: Armand Colin, 2001. – 207p.
 31. Grevisse M. Le bon usage. - Paris : Duculot, 1993.- 1762 p.
 32. Guiraud P. La Sémiologie. – Paris : Presses Universitaires de France, 1983. – 127 p.
 33. Habermas Jürgen. Morale et communication: conscience morale et activité communicationnelle; traduit de l'allemand et introduction par Christian Bouchindhomme. - Paris: Cerf, 1986. - 215 p.
 34. Habermas Jürgen. Sociologie et théorie du langage. - Paris : A. Colin, 1995.
 35. Habermas Jürgen. Théorie de l'agir communicationnel; traduction de Jean-Marc Ferry et Jean-Louis Schlegel. - Paris : Fayard, 1987.
 36. Henning Nølke et J.-M.Adam (éds). Approches modulaires : de la langue au discours. - Lausanne ; Paris : Delachaux et Niestlé, 2000.
 37. Hubier Sébastien. Littératures intimes. – Paris : Armand Colin, 2003. – 160 p.
 38. Illouz Jen-Nicolas, Neefs Jacques. Crise de prose. – Paris : P.U.F., 2002. – 152 p.
 39. Iordache Emil. Semiotica traducerii poetice. – Iaşi: Editura Junimea, 2003. – 183 p.
 40. Irimia Dumitru. Introducere în stilistică. – Iaşi: Polirom, 1999. – 280 p.
 41. Kayra Erol. Le langage, la poésie et la traduction poétique ou une approche scientifique de la traduction poétique. – Montréal : Presses de l'Université de Montréal, 1998.
 42. Ladmiral J.-R. Traduire : théorèmes pour la traduction. – Paris : Payot, 1979. – 366 p.
 43. Laplace C. Théorie du langage et théorie de la traduction. – Paris : Didier Érudition, 1994. – 313 p.
 44. Larose Robert. Méthodologie de l'évaluation des traductions. – Montréal : Presses de l'Université de Montréal, 1998.
 45. Lavault Élisabeth. Traduction en simulation ou en professionnel: le choix du formateur. – Montréal : Presses de l'Université de Montréal, 1998.
 46. Lavault E. Fonctions de la traduction en didactique des langues. – Paris : Didier Érudition, 1998.
 47. Lederer M., Israël F. La liberté en traduction. – Paris : Didier Érudition, 1991. – 312 p.
 48. Lentengre Marie-Louise. Introduction à la découverte de la poésie française. Club Bologne, 2001. – 280 p.
 49. Mattelart Armand, Mattelart Michelle. Istoria teoriilor comunicării. – Iaşi: Polirom, 2001. – 176 p.
 50. Meschonnic H. Poétique du traduire. – Paris : Verdier, 1999. – 468 p.
 51. Moeschler J. Argumentation et conversation. – Paris: Hatier, 1995. – 203p.
 52. Molinié G. La stylistique. – Paris: Presses Universitaires de France, 1997. - 127p.
 53. Molinié G. La stylistique. – Paris: Presses Universitaires de France, 2001. - 211p
 54. Mounin G. Les problèmes théoriques de la traduction. – Paris : Gallimard, 1998. – 196 p.
 55. Patillon M. Précis d’analyse littéraire – les structures de la fiction. – Paris: Edition Nathan, 1995. - 143p.
 56. Pavis Patrice. Le théâtre contemporain.-Paris : Nathan, 2002. – 232 p.
 57. Peyroutet C. Style et rhétorique. – Paris: Edition Nathan, 1998. - 160p.
 58. Pierrot J. La linguistique. - Paris: Presses Universitaires de France, 1996. – 128p.
 59. Poslaniec Christian. Réception de la littérature de jeunesse par les jeunes. – INRP, 2002. – 202 p.
 60. Pottier B. Sémantique générale. – Paris: Presses Universitaires de France, 1992. - 237p.
 61. Rastier François. Sémantique interprétative. – Paris : P.U.F., 1996. – 248 p.
 62. René Ch. La communication orale. – Paris: Nathan, 1997. – 160p.
 63. Rydning Antoine Fougner. De la théorie á la pratique de la traduction. – Montréal : Presses de l'Université de Montréal, 1998.
 64. Saussure Ferdinand de. Curs de lingvistică generală. – Iaşi: Polirom, 2000. – 346 p.
 65. Tagliarini Carlo. Originile limbilor neolatine. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977. -592 p.
 66. Tamba-Mecz I. La sémantique. – Paris: Presses Universitaires de France, 1998. - 127p.
 67. Touratier Ch. La sémantique. – Paris: Armand Colin, 2000. - 191p.
 68. Vienne Jean. Vous avez dit compétence traductionnelle? – Montréal : Presses de l'Université de Montréal, 1998.
 69. Zhang Xinmu. Les signes sociaux et leur traduction – Montréal : Presses de l'Université de Montréal, 1999.
 70. Le français dans tous ces états. Sous la direction de Bernard Cerquiglini. – Paris : Flammarion, 2002. no 502.
 71. Formarea cuvintelor în limba română. – Bucureşti: Editura Academiei, 1970, vol. I. – 332 p.
 72. Бенвенист Эмиль. Общая лингвистика. – М.: Прогресс, 1974. – 447 с.
 73. Степанов Ю. С. Методы и принципы современной лингвистики. – М.: Наука, 1975. – 312 с.
 74. Трубецкой Н. С. Избранные труды по филологии. – М.: Прогресс, 1987. – 560 с.

  Dicţionare

 75. Baillz René. Dictionnaire des synonymes de la langue française. – Paris : Larousse, 2000. – 626 p.
 76. Bénac Henri. Dictionnaire de l’ancien français jusqu’au milieu du XIV-ième siècle. – Paris : Hachette, 1971. – 1026 p.
 77. Caplit J. et J.-P. Dictionnaire des verbes français. – Paris : Larousse, 1970. – 590 p.
 78. Cardea François. N’ayons pas peur des Mots : Dictionnaire du français argotique et populaire. – Paris : Larousse, 1988. – 317 p.
 79. Dubois J., Giacomo M. et autres. Dictionnaire de linguistique. – Paris : Larousse, 1980. – 516 p.
 80. Grandsaignes R. D’Hauterive. Dictionnaire de racines des langues européennes. – Paris : Larousse, 1994. – 365 p.
 81. Greimas A. J. Dictionnaire Étymologique de la langue française. – Paris : Larousse, 1979. – 824 p.
 82. Rheims Maurice. Les mots sauvages : dictionnaire des mots inconnus des dictionnaires : écrivains des XIX-ième et XX-ième siècles. – Paris : Larousse, 1989. – 360 p.
 83. Dictionnaire des noms et prénoms de France. – Paris : Larousse, 1984. – 626 p.