Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / august /

Capitalul uman în contextul transformărilor sociale (în baza materialelor din Republica Moldova)


Autor: Lilia Plugaru
Gradul:doctor în sociologie
Specialitatea: 22.00.04 - Structură socială, instituţii şi procese sociale
Anul:2009
Conducători ştiinţifici: Tudor (decedat) Danii
doctor habilitat
Andrei Timuş
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 august 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.47 Mb / în română

Teza

CZU 316.42 (478)(043.2)

Adobe PDF document 1.38 Mb / în română
150 pagini


Cuvinte Cheie

capital uman, investiţii în capitalul uman, eficienţa investiţiei în capitalul uman, sistem de învăţământ, nivel de instruire, pregătire profesională, formare iniţială, formare continuă, acces la educaţie, sănătate, acces la serviciile medicale, forţă de muncă, ocupare, şomaj, diferenţierea veniturilor, inegalitate socială, discriminare socială, egalitate de şanse etc

Adnotare

Teza de doctor reprezintă o investigaţie sociologică complexă interdisciplinară privind rolul capitalului uman în dezvoltarea economică şi socială a ţării. Abordarea teoretică are drept suport rezultatele ştiinţifice în domeniu din republică şi de peste hotare. Drept bază empirică au servit rezultatele studiilor sociologice locale şi naţionale realizate cu implicarea nemijlocită a autorului.

În Introducere se argumentează actualitatea temei, se estimează gradul de investigare a problemei, se determină obiectul şi subiectul cercetării, se precizează scopul şi obiectivele lucrării, se fundamentează inovaţia ştiinţifică şi importanţa teoretică şi valorificarea aplicativă a cercetării, se indică volumul şi structura tezei.

În capitolul I „Fundamente teoretico-metodologice ale cercetării capitalului uman” sunt delimitate aspectele conceptuale ale capitalului uman, este reflectată teoria capitalului uman şi prezumţiile acesteia, este analizat specificul metodologiei de cercetare a capitalului uman şi este elaborat modelul de studiere a capitalului uman în Republica Moldova.

În capitolul II „Particularităţile formării, dezvoltării şi valorificării capitalului uman în Republica Moldova” sunt examinate particularităţile sistemului de învăţământ şi formare profesională, accesul la educaţie, starea sănătăţii populaţiei şi accesul la asistenţa medicală în anii de tranziţie. Sunt reliefate principalele probleme ale valorificării capitalului uman în contextul transformărilor sociale.

În capitolul III „Investiţia în capitalul uman – condiţie fundamentală a dezvoltării durabile” accentele investigative sunt puse pe eficienţa investiţiei în capitalul uman şi rolul capitalului uman la creşterea economică şi dezvoltarea durabilă a unei societăţi. Este analizată corelaţia dintre nivel de instruire, vârstă, sănătate şi venituri.

În baza analizei teoretico-empirice sunt trase concluzii şi elaborate recomandări privind optimizarea capitalului uman în contextul dezvoltării durabile.

Cuprins


CAPITOLUL I. Fundamente teoretico-metodologice ale cercetării capitalului uman
 • 1.1 Concepte teoretice privind dezvoltarea capitalului uman
 • 1.2 Principii metodologice ale studierii sociologice a capitalului uman

CAPITOLUL II. Particularităţile formării, dezvoltării şi valorificării capitalului uman în Republica Moldova
 • 2.1 Educaţia şi pregătirea profesională – factori-cheie ai formării capitalului uman
  • 2.1.1 Situaţia actuală a învăţământului preşcolar, primar şi secundar general
  • 2.1.2 Formarea profesională
  • 2.1.3 Accesul şi calitatea educaţiei
 • 2.2 Starea sănătăţii populaţie şi accesul la serviciile medicale.
 • 2.3 Problemele valorificării capitalului uman în contextul transformărilor sociale

CAPITOLUL III. Investiţia în capitalul uman – condiţie fundamentală a dezvoltării durabile
 • 3.1 Eficienţa investiţiilor în capitalul uman
 • 3.2 Investiţia în capitalul uman şi diferenţierea veniturilor populaţiei
 • 3.3 Rolul determinant al capitalului uman în creşterea economică şi dezvoltarea durabilă a societăţii
 • Sinteza rezultatelor, concluzii şi recomandări