Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cercetarea problemelor politicii economice regionale în Republica Moldova


Autor: Ursachi Eugeniu
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Mihai Patraş
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 octombrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Teza

CZU 338.23(478)(043.2)

Adobe PDF document 1.54 Mb / în română
179 pagini


Cuvinte Cheie

analiză SWOT, analiză-diagnostic, creştere economică, economie în tranziţie, dezechilibre economice şi sociale, dezvoltare regională, direcţii principale de acţiune, disparităţi regionale, fonduri structurale, instrumente ale politicilor de dezvoltare regională, model policentric, obiective principale, oportunităţi şi ameninţări, Strategia Naţională de Dezvoltare, politică economică regională, puncte slabe, puncte forte, regiuni de dezvoltare, regiuni subdezvoltate

Adnotare

Actualitatea temei rezultă din faptul că cercetările ştiinţifice naţionale şi internaţionale din domeniul politicii economice regionale, sferă relativ nouă de cercetare, abordează o gamă largă de probleme, mai ales că însăşi dezvoltarea regională în perioada contemporană marchează schimbări permanente şi semnificative, meritându-şi pe drept atenţia acordată.

Funcţia statului în economia regională, completarea mecanismelor pieţei cu susţinerea de către factorii de decizie, în scopul diminuării disproporţiilor şi evitării apariţiei celor noi, este şi aceasta una din problemele majore.

Aceste motive şi cauzează elaborarea de cercetători a unor propuneri concrete şi eficiente privind implicarea statului, cu susţinerea societăţii civile, în dezvoltarea regională.

Aspectele investigate de autor se referă la analiza dinamicii dezvoltării regionale în perioada de tranziţie la economia de piaţă şi impactul politicii economice regionale asupra acesteia, precum şi priorităţile strategice de susţinere din partea statului, care vor influenţa evoluţia regiunilor în perspectivă. Aceasta vorbeşte despre un nou concept de dezvoltare prin polii de creştere economică şi socială şi o administraţie publică centrală şi locală înalt calificată, instituţii performante.

O atenţie deosebită este acordată practicii Uniunii Europene în elaborarea şi implementarea politicii regionale, întrucât Republica Moldova întreprinde acţiuni de armonizare cu standardele Uniunii Europene.

Sub aspect ştiinţific, abordările referitoare la politica economică regională în Republica Moldova sunt la un stadiu iniţial, practic lipseşte statistica regională ca furnizor de date şi informaţii, ceea ce limitează considerabil posibilităţile de cercetare; politicile sectoriale şi regionale nu sunt coordonate şi duce la întârzierea creării cadrului instituţional prevăzut de Legea dezvoltării regionale.

Rezultând din considerentele mai sus menţionate, considerăm că schema conceptuală a politicii economice regionale a Republicii Moldova ar trebui să fie evidenţiată şi susţinută de stat prin dezvoltarea oraşelor-poli de creştere, catalizatori ai prosperării regiunilor adiacente, ajutorarea teritoriilor subdezvoltate.

Această lucrare ar putea fi binevenită pentru cercetători, precum şi administraţia publică centrală şi locală la elaborarea politicii economice regionale, strategiilor de dezvoltare regională.

Cuprins


CAPITOLUL I. Repere metodologice şi aplicative ale cercetărilor problemelor politicii economice regionale
 • 1.1. Aspecte şi obiective teoretico-metodologice de cercetare a politicii economice regionale
 • 1.2. Teoria economică – fundament ştiinţific al politicii economice regionale. Teorii economice de bază prvind dezvoltarea regională. Modelarea dezvoltării regionale
 • 1.3. Regionalizarea ca instrumentar al politicii economice regionale. Definirea şi tipologia regiunilor
 • 1.4. Instrumentarul Uniunii Europene în promovarea politicii economice regionale

CAPITOLUL II. Sinteza dezvoltării regionale în Republica Moldova
 • 2.1. Evoluţia economiei regionale în perioada de tranziţie la economia de piaţă (1990 - 2007)
 • 2.2. Cadrul actual legislativ şi instituţional al politicii economice regionale în Republica Moldova
 • 2.3. Dezvoltarea şi utilizarea planificării strategice ca instrument al dezvoltării regionale
 • 2.4. Facilitarea dezvoltării regionale prin Zonele economice libere
 • 2.5. Ocuparea forţei de muncă, şomajul şi migraţia – obiective principale ale politicii economice regionale
 • 2.6. Politica economică regională de integrare în relaţiile economice internaţionale. Cooperarea transfrontalieră dintre Republica Moldova, România şi Ucraina

CAPITOLUL III. Direcţiile de perfectare a procesului de dirijare, coordonare şi reglementare a dezvoltării social-economice spaţiale prin politica economică regională
 • 3.1. Axe prioritare şi domenii majore de intervenţie a statului în dezvoltarea regională
 • 3.2. Consolidarea capacităţilor administraţiei publice în formularea şi implementarea, monitorizarea, evaluarea politicii economice regionale
 • 3.3. Perfectarea bazei metodologice de analiză şi ierarhizare a regiunilor/localităţilor în dezvoltarea economică şi socială ca sursă de fundamentare a politicii economice regionale
 • Sinteza lucrării. Concluzii şi recomandări