Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Specificul antrenării Republicii Moldova în procesul creării "noii economii"


Autor: Hămuraru Maria
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Valeriu Zbîrciog
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 octombrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Teza

CZU 330.101(043)330.341.42:004.5(043)

Adobe PDF document 1.70 Mb / în română
165 pagini


Cuvinte Cheie

Sistem cibernetic, model economic, tranziţia la economia de piaţă, megatendinţe, noua economie, societate informaţională, resurse informaţionale, cunoaştere, tehnologii informaţionale şi de comunicare, Internet, societate a cunoaşterii, indicatori de comensurare a noii economii, bunuri intangibile, produse intelectuale, paradigma „homo-intelligens”, model sinergetic, model de est al societăţii informaţionale , model de vest al societăţii informaţionale

Adnotare

Specificul antrenării Republicii Moldova în procesul creării “noii economii" Actualitatea temei de cercetare este condiţionată de faptul că evoluţia socio-economică a lumii moderne se caracterizează prin complexitate, dinamicitate şi suprapunerea valorilor a 2 milenii. Apar noi şi noi fenomene care trebuie cercetate: megatendinţele, tranziţia la economia de piaţă a ţărilor ex-socialiste şi edificarea noii economii. În prezent, tehnologiile informaţionale şi de comunicare reprezintă factorul strategic de bază al ţărilor dezvoltate, facilitînd obţinerea profiturilor şi multiplicarea avantajelor economice.

Republica Moldova şi-a propus ca obiectiv strategic încadrarea eficientă în procesul de creare a noii economii, şi în acest context sporeşte necesitatea şi importanţa analizei conceptului, a elementelor şi specificului edificării noii economii în ţara noastră.

Scopul cercetării constă în studiul teoretico-metodologic şi aplicativ al noii economii şi, în baza acestuia, evaluarea nivelului, a particularităţilor şi a perspectivelor creării noii economii în Republica Moldova.

Cercetarea îmbrăţişează integral atât componenta teoretică, cât şi componenta aplicativă, inclusiv modalităţile de accelerare a transformărilor sistemice. În lucrare sunt analizate principalele teorii ale societăţii postindustriale, sunt relevate trăsăturile de bază ale noii economii. Se examinează cadrul în care transformările sistemice generează apariţia economiei de reţea. Investigaţiile realizate scot în evidenţă mecanismul de funcţionare a noii economii la nivel micro- şi macroeconomic, precum şi modelele concrete de manifestare ale societăţii informaţionale. În rezultatul cercetărilor a fost elaborat conceptul de monitorizare a creării noii economii şi modelul sinergetic al noii economii adecvat perioadei de tranziţie a Republicii Moldova.

Tezele teoretice, aspectele metodologice şi practice pot fi utilizate la perfecţionarea procesului de elaborare a strategiei de edificare a noii economii în Republica Moldova, iar recomandările propuse servesc drept suport în activitatea legislativă şi executivă, precum şi în organizarea procesului didactic.

Cuprins


CAPITOLUL I. Abordări teoretico-metodologice ale noii economii
  • 1.1. Delimitări conceptuale privind societatea informaţională şi noua economie
  • 1.2. Pluridimensionalitatea noii economii
  • 1.3. Economia de reţea – formă de manifestare a activităţii economice în condiţiile noii economii

CAPITOLUL II. Legităţile edificării noii economii
  • 2.1. Sustenabilitatea transformărilor la nivel micro şi macroeconomic
  • 2.2. Principii şi indicatori de comensurare a noii economii
  • 2.3. Analiza comparativă a modelelor noii economii

CAPITOLUL III. Edificarea noii economii în Republica Moldova: aprecieri, probleme şi perspective
  • 3.1. Reformarea economiei naţionale în perioada de independenţă: evaluări şi probleme
  • 3.2. Monitorizarea procesului de edificare a noii economii
  • 3.3. Obstacole şi oportunităţi ale noii economii în Republica Moldova