Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecţionarea metodelor de determinare a valorii estimative a acţiunilor în Republica Moldova


Autor: Chetraru Aliona
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Igor Enicov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 octombrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Teza

CZU 336.763:336.225.621 (100+47

Adobe PDF document 1.15 Mb / în română
176 pagini


Cuvinte Cheie

evaluare, evaluator, proces de evaluare, metode şi modele de evaluare, standarde de evaluare, abordarea patrimonială, abordarea comparativă, abordarea veniturilor, analiză economico – financiară , acţiuni, dividende, nivel cerut al rentabilităţii, profitabilitate, Modelul Build – Up, Capital Asset Pricing Model, Arbitrage Pricing Theory, portofoliu investiţional, piaţă de capital, ipoteze de eficienţă a pieţei de capital, valoare de piaţă, valoare intrinsecă, valoare patrimonială, valoare estimativă, fluxuri financiare, rata de actualizare, prima de control, prima de risc.

Adnotare

„Perfecţionarea metodelor de determinare a valorii estimative a acţiunilor în Republica Moldova” Necesitatea unei cercetări ample teoretice şi empirice asupra problemei a fost determinată de existenţa unor devieri atît conceptuale, cît şi procedurale în activitatea de estimare a valorilor mobiliare pe piaţa autohtonă comparativ cu practicile şi standardele internaţionale.

Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor lucrării, autorul şi-a propus analiza complexă transversală a abordărilor privind evaluarea acţiunilor prin generalizarea bazelor teoretice şi metodologice ale evaluării acţiunilor, evidenţierea standardelor de evaluare regionale şi internaţionale, analiza practicii autohtone de evaluare a acţiunilor practicată de către companiile de estimare. De asemenea, lucrarea prezintă un studiu amplu al cadrului legislativ şi a actelor normative în domeniul evaluării acţiunilor, fiind menţionate neajunsurile şi imperfecţiunile acestora. Totodată, autorul propune o serie de recomandări pentru perfecţionarea şi racordarea lor la standardele internaţionale.

Cercetarea prezintă un studiu aprofundat al abordărilor de evaluare, a modelelor şi metodelor de determinare a valorii estimative a acţiunilor practicate în plan internaţional în cadrul fiecărei abordări şi racordarea acestora la situaţia pieţei autohtone de prestare a serviciilor de estimare. Ca urmare, autorul a conturat unele soluţii în vederea concretizării cazurilor de aplicare a metodelor de evaluare şi importanţei lor pentru diferite situaţii, fiind propuse unele sugestii privind îmbunătăţirea procedurilor de evaluare practicate la moment de către evaluatori. Abordarea problemelor evaluării acţiunilor pe piaţa autohtonă a permis sesizarea problemelor cu care se confruntă evaluatorii autohtoni în vederea aplicării metodelor de evaluare, calculare a fluxurilor financiare aferente acţiunilor, determinare a ratei de actualizare, primelor de control şi a reducerilor pentru lipsa controlului şi/ sau a lichidităţii. Autorul a accentuat necesitatea perfecţionării procedurilor de evaluare în vederea diminuării posibilităţii evaluatorului de a influenţa rezultatul evaluării.

În contextul acestor idei, în teză sînt formulate o serie de recomandări privind perfecţionarea cadrului normativ autohton de reglementare a metodologiei procesului de evaluare a acţiunilor şi activitatea evaluatorilor în general.

Concluziile formulate în baza efectuării cercetării pe teren, precum şi drept rezultat al realizării tuturor obiectivelor propuse la începutul lucrării, au permis elaborarea şi promovarea recomandărilor ce pot fi utilizate de organul de stat de reglementare, supraveghere şi control a pieţei financiare – Comisia Naţională a Pieţei Financiare, în scopul perfecţionării procedurilor de evaluare a valorilor mobiliare şi de către evaluatori în cadrul serviciilor de estimare.

Rezultatele cercetării pot fi utilizate de către companiile de estimare, Comisia Naţională a Pieţei Financiarei, de cercetătorii în domeniul evaluării, precum şi de instituţiile de învăţământ în cadrul mai multor discipline ştiinţifice care examinează metodele şi modelele de evaluare.

Cuprins


CAPITOLUL I. Aspecte teoretice ale evaluării şi modelelor de evaluare a acţiunilor
  1. Conceptul şi teoriile valorii în contextul evaluării
  2. Metode şi modele de evaluare a acţiunilor în practica internaţională
  3. Abordari teoretico - practice privind evaluarea acţiunilor

CAPITOLUL II. Tehnici de evaluare a acţiunilor pe piaţa valorilor mobiliare din Republica Moldova
  1. Particularităţile şi deficienţele cadrului legislativ-normativ al activităţii de evaluare a acţiunilor în RM
  2. Modelul Build-Up – alternativă eficientă de calculare a ratelor de actualizare pe piaţa de capital din Republica Moldova
  3. Activitatea de evaluare a acţiunilor în Republica Moldova

CAPITOLUL III. Căi de perfecţionare a procedurilor de evaluare a acţiunilor în Republica Moldova
  1. Analiza gradului de eficienţă al pieţei valorilor mobiliare din Republica Moldova
  2. Căi de perfecţionare a tehnicilor de determinare a primelor de control şi a reducerilor pentru lipsa de control şi a lichidităţii în cadrul evaluării acţiunilor în RM