Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Instituțiile Financiare Internaționale și rolul lor în dezvoltarea sistemului economic al Republicii Moldova


Autor: Stupachev Sergey
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Ludmila Cobzari
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 aprilie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.47 Mb / în română
Adobe PDF document1.21 Mb / în engleză
Adobe PDF document1.24 Mb / în rusă

Teza

CZU 339.732.2/.4:338.1(478)(043)

Adobe PDF document 3.20 Mb / în română
198 pagini


Cuvinte Cheie

Международные Финансовые Институты, международные финансы, международная финансовая помощь, развивающиеся рынки, экономическая система, экономическая устойчивость, экономический ценоз, ранговое параметрическое распределение, гиперболическое Н–распределение, нечеткие числа

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 187 surse bibliografice, 37 tabele, 20 figuri și 22 anexe. Cercetarea este reflectată în 11 publicații științifice.

Domeniul de studiu: 522.01 Finanțe

Scopul cercetării: cercetarea rolului Instituțiilor Financiare Internaționale în dezvoltarea sistemelor economice ale țărilor cu o economie de piață în curs de dezvoltare.

Obiectivele cercetării: determinarea metodelor de creștere a eficienței utilizării resurselor financiare, primite de la Instituțiile Financiare Internaționale pentru a asigura stabilitatea economică.

Noutatea și originalitatea științifică constă in adaptarea unui sistem de indicatori economico-financiari, care permit evaluarea structurii sectoarelor economiei, precum și a economiei în ansamblu care reflectă eficiența utilizării resurselor financiare ale FMI; în elaborarea metodelor de calcul a indicatorilor de eficiență economică a asistenței financiare internaționale; în propunerea de metode de evaluare a sustenabilității sistemelor economice, și în formularea indicatorului stabilității acestora; în propunerea modalității de optimizare a structurii sectorului economic al țării; în modificarea modelului sistemului de indicatori economici care demonstrează eficiența utilizării ajutorului financiar internațional în vederea dezvoltării economiei Republicii Moldova; în formularea recomandărilor privind creșterea eficienței utilizării resurselor financiare ale FMI și a stabilității sistemului economic al Republicii Moldova în baza sectorului bancar.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei științifice importante, se referă la formularea unor metode de eficientizare a utilizării resurselor financiare alocate de FMI, ținând cont de specificul economiei Republicii Moldova în vederea asigurării stabilității și dezvoltării economice a țării.

Semnificația teoretică a cercetării: constă în elaborarea unor metode de eficientizare a procesului de utilizare a resurselor financiare ale FMI alocate Republicii Moldova și identificarea posibilităților de creștere a sustenabilității sistemului economic al acesteia.

Valoarea aplicativă a cercetării: rezultatele cercetării pot fi aplicate de economiile emergente în vederea creșterii eficienței utilizării resurselor financiare primite de la FMI în procesul de reformare a economiilor acestora, realizării unor politici financiare eficiente în vederea soluționării de probleme financiare și economice existente.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele cercetării au fost prezentate autorităților de resort în domeniu, fiind susținute și apreciate de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Comisia Națională a Pieței Financiare.

Cuprins


1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НЕОБХОДИМОСТИ УЧАСТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАН
 • 1.1 Теоретические и концептуальные ориентиры развития Международных Финансовых Институтов в современной теории и международное движение капитала
 • 1.2 Основы деятельности Международных Финансовых Институтов в целях развития экономических систем стран партнеров
 • 1.3 Финансовая поддержка оказанная Международными Финансовыми Институтами Республике Молдова
 • 1.4 Основные выводы по главе 1

2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАН
 • 2.1. Специфика финансовой поддержки Международными Финансовыми Институтами странам с различным уровнем экономического развития
 • 2.2. Система показателей экономической устойчивости и экономического развития современных государств
 • 2.3. Методологические аспекты участия Международных Финансовых Институтов в обеспечении экономической устойчивости и развития Республики Молдова
 • 2.4. Основные выводы по главе 2

3. ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
 • 3.1. Формирование данных для расчета экономических показателей эффективности использования международной финансовой помощи Республике Молдова
 • 3.2. Оценка влияния Международных Финансовых Институтов на экономическую устойчивость и экономическое развитие Республики Молдова
 • 3.3. Пути повышения эффективности и рекомендации использования финансовых ресурсов Международных Финансовых Институтов для повышения устойчивости экономической системы Республики Молдова
 • 3.4. Основные выводы по главе 3

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ