Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contabilitatea şi auditul decontărilor comerciale


Autor: Sajin Iurie
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Alexandru Nederiţa
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 noiembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Teza

CZU 657.2.016 (043)

Adobe PDF document 1.11 Mb / în română
158 pagini


Cuvinte Cheie

Decontare comercială, mijloc de plată, efect comercial, recunoaştere, evaluare, creanţe comerciale, datorii comerciale, factoring, cambie, creanţe contingente, termen de prescripţie, ciclu de exploatare, valoare justă, standard, cont contabil, reducere financiară, proceduri de obţinere a dovezilor de audit, sistem de control intern, observare, solicitare, confirmare

Adnotare

În lucrare sunt examinate problemele teoretico-metodologice şi aplicative ale contabilităţii şi auditului creanţelor şi datoriilor comerciale în conformitate cu prevederile reglementărilor naţionale şi internaţionale.

Sunt analizate şi concretizate definiţiile cu privire la decontare, creanţe comerciale, datorii comerciale, efecte comerciale, modalităţi de plată, fiind propuse noi criterii de clasificare a acestora reieşind din practica decontărilor comerciale din ultimii ani. Sunt examinate probleme concrete ale recunoaşterii şi evaluării creanţelor şi datoriilor comerciale în diferite situaţii concrete. De asemenea, sunt expuse aspectele metodologice concrete ale contabilităţii creanţelor şi datoriilor comerciale şi formulate recomandări de perfecţionare a acesteia în conformitate cu cerinţele internaţionale.

În teză este abordată problematica contabilităţii creanţelor şi datoriilor comerciale la efectuarea vânzărilor/procurărilor de bunuri şi servicii pe credit comercial, cu plata anticipată a avansului total sau parţial fixat în unităţi convenţionale, cu acordarea reducerilor financiare, cu utilizarea formelor noi de compensaţie şi alte efecte comerciale. Sunt fundamentate căile de perfecţionare a contabilităţii creanţelor şi datoriilor comerciale în vederea asigurării unui nivel sporit de credibilitate şi comparabilitate a informaţiilor financiare. În lucrare pentru prima dată sunt identificate particularităţile contabilităţii efectelor comerciale în conformitate cu cerinţele internaţionale, fiind formulate recomandări concrete privind aplicarea lor la întreprinderile autohtone.

În teză au fost abordate problemele obţinerii dovezilor de audit privind unele aspecte calitative ale creanţelor şi datoriilor comerciale cum ar fi existenţa, plenitudinea, cezura etc. în concordanţă cu etapele efectuării unui audit al rapoartelor financiare şi abordarea ciclică a operaţiunilor economice. Rezultatele cercetărilor pot fi utilizate de către întreprinderile autohtone la aplicarea modalităţilor diverse de decontări comerciale, precum şi de organizaţiile de audit – la perfecţionarea procedurilor de obţinere a dovezilor de audit în conformitate cu cerinţele standardelor de audit.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Bazele teoretice ale contabilităţii şi auditului decontărilor comerciale
  • 1.1. Abordări naţionale şi internaţionale privind decontările comerciale
  • 1.2. Caracteristica şi clasificarea decontărilor comerciale
  • 1.3. Recunoaşterea şi evaluarea creanţelor şi datoriilor comerciale

CAPITOLUL 2. Abordări metodologice şi aplicative privind contabilitatea decontărilor comerciale
  • 2.1. Unele aspecte privind perfecţionarea contabilităţii creanţelor comerciale
  • 2.2. Contabilitatea datoriilor comerciale şi căile de perfecţionare a acesteia
  • 2.3. Particularităţile contabilităţii efectelor comerciale

CAPITOLUL 3. Perfecţionarea auditului decontărilor comerciale
  • 3.1. Consideraţii generale privind auditul decontărilor comerciale
  • 3.2. Auditul creanţelor comerciale
  • 3.3. Auditul datoriilor comerciale