Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Analiza și evaluarea pachetului de politici contabile prin metode și proceduri statistice”


Autor: Sorici (Zlati) Monica-Laura
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2023
Conducători ştiinţifici: Svetlana Mihaila
doctor, conferenţiar universitar
GROSU Veronica
doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, Universitatea „Ștefan cel Mare”, România
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 februarie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.11 Mb / în română
Adobe PDF document1.01 Mb / în engleză

Teza

CZU 657.05:311.2(043)

Adobe PDF document 5.75 Mb / în română
228 pagini


Cuvinte Cheie

pachet de politici contabile, politici contabile, principii contabile, modelare econometrică, (SNC) Standarde Naționale de Contabilitate, (IFRS) Standarde Internaționale de Raportare Financiară, eficacitate, erori contabile, prețuri de transfer, markeri de risc, model teoretic de stabilitate financiară

Adnotare

Structura tezei: adnotarea, introducerea, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia (160 de titluri), 14 anexe, 137 pagini text de bază, 22 tabele şi 24 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 30 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: contabilitate.

Scopul tezei constă în identificarea posibilităților de creștere a calității şi eficacității politicilor contabile pentru entități prin realizarea modelelor teoretice și econometrice aplicative și determinarea impactului asupra riscurilor, strategiilor manageriale și performanței entității.

Obiectivele cercetării: argumentarea celor mai fundamentale abordări privind conceptul politicilor contabile; aprofundarea și dezvoltarea teoretică a noțiunii de pachet al politicilor contabile; monitorizarea trasabilității principalelor situații generatoare de erori contabile prin evaluarea complianței aplicative cu ajutorul chestionarului aplicat; conceptualizarea, testarea și validarea unui model econometric de analiză a procedurilor de corectare a erorilor contabile; identificarea nevoii de flexibilitate adaptativă a Dosarului prețurilor de transfer în funcție de politicile contabile; crearea unui sistem de trasabilitate care să asigure respectarea cerințelor globale de securitate financiară, de transparență fiscală și de etică procedurală contabilă; elaborarea unui model statistic pentru evaluarea markerilor de risc; dezvoltarea profilelor diferențiate dintr-o perspectivă financiar-contabilă.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în fundamentarea unor modele econometrice și teoretice de analiză a procedurilor de corectare a erorilor contabile identificate cu ocazia evenimentelor ulterioare bilanțului, fundamentarea unor modele econometrice de stabilitate financiară bazate pe monitorizarea riscului prin îmbunătăţirea aplicării politicilor contabile, ce privesc: flexibilizarea adaptativă a Dosarului prețurilor de transfer la cerințele metodologice prin intermediul politicilor contabile; proiectarea politicilor contabile la un domeniu de maxim interes pentru securizarea tranzacțiilor financiare efectuate cu părți afiliate; monitorizarea riscului de fraudă și eroare asimilat prețurilor de transfer.

Rezultatele științifice obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante, constau în abordarea ştiinţifică, metodologică și aplicativă a metodelor econometrice de eficientizare a pachetului de politici contabile, fapt care contribuie în mod adecvat, la creșterea calității şi eficacității politicilor contabile, în vederea monitorizării riscurilor, realizării strategiilor manageriale și creșterii performanței entității. Elucidarea acestei probleme a demonstrat avantajele recomandărilor formulate în teză și influența benefică a acestora asupra eficacității politicilor contabile transpuse la nivelul situațiilor financiare, și respectiv asupra performanței entităților.

Semnificaţia teoretică și valoarea aplicativă derivă din impactul recomandărilor teoretice și practice aferente evaluării complianței în utilizarea politicilor contabile pe criteriul calității informației contabile și aportului la cadrul actual al practicilor, care vor optimiza eficacitatea pachetului politicilor contabile, perfectibilă pentru indicatorii cu grad de reflexivitate pozitiv.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice elaborate în teză, s-a realizat prin acceptarea spre implementare a rezultatelor în practica contabilă a unor entități din Republica Moldova și România, acestea putând fi utilizate și în procesul didactic al instituțiilor de învățământ cu profil economic.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICE ȘI METODOLOGICE PRIVIND POLITICILE CONTABILE
 • 1.1. Aspecte conceptuale privind politicile contabile
 • 1.2. Impactul principiilor contabile asupra calității informațiilor financiare
 • 1.3. Aplicarea politicilor contabile în perioada de recesiune economică
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ABORDĂRI METODOLOGICO-APLICATIVE DE EVALUARE A EFICACITĂȚII PACHETULUI DE POLITICI CONTABILE
 • 2.1. Actualitatea practică și relevanța pachetului de politici contabile în elaborarea situațiilor financiare
 • 2.2. Evaluarea eficacițății pachetului de politici contabile pe baza datelor analitice ale chestionarului realizat
 • 2.3. Modelarea limitelor de vulnerabilitate ca factor de creștere a eficacității pachetului de politici contabile
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PERFECȚIONAREA CALITĂȚII INFORMAȚIEI CONTABILE ȘI METODELOR DE CONTROL ALE RISCULUI FINANCIAR PRIN UTILIZAREA PACHETULUI DE POLITICI CONTABILE
 • 3.1. Eficientizarea informației contabile și metodelor de control a riscului financiar aferent evenimentelor ulterioare datei raportării prin utilizarea pachetului de politici contabile
 • 3.2. Perfecționarea informației contabile aferentă Dosarului prețurilor de transfer prin intermediul pachetului de politici contabile și a modelului propus de evaluare a markerilor de risc
 • 3.3. Diseminarea rezultatelor modelului economic propus pentru evaluarea markerilor de risc aferente Dosarului prețurilor de transfer
 • 3.3.1. Colectarea datelor
 • 3.3.2. Rezultatele modelului profil general entități neafiliate (MPGEN) și profil particular entități afiliate (MPPEA) din perspectiva financiar-contabilă
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
ANEXE
Declaraţia privind asumarea răspunderii