Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contabilitatea şi inflaţia


Autor: Ciubotaru Victoria
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Vasile Bucur
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 aprilie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 iunie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Teza

CZU 657.1+336.748.12(478)(043)

Adobe PDF document 1.13 Mb / în română
186 pagini


Cuvinte Cheie

Inflaţie, hiperinflaţie, indicii preţurilor de consum, rata inflaţiei, factor de conversie, cost istoric, cost curent, principiul prudenţei, elemente patrimoniale nemonetare, elemente patrimoniale monetare, elemente patrimoniale semnificativ inflate, elemente patrimoniale nesemnificativ inflate, evaluare şi recunoaştere în condiţii de (hiper)inflaţie, metode de contabilitate a inflaţiei, rezerve din actualizare la inflaţie, rezerve de menţinere a capitalului, câştig (pierdere) din poziţia monetară netă.

Adnotare

În teză este abordată inflaţia prin prisma caracteristicilor sale generale şi consecinţelor asupra contabilităţii, examinată dinamica inflaţiei în Republica Moldova în perioada 1991 până în prezent, ceea ce a permis divizarea acestei perioade în etape respective cu caracteristicile şi particularităţile inerente.

Este argumentată problema credibilităţii informaţiilor contabile furnizate de contabilitatea în cost istoric, deoarece costul istoric rămâne a fi cea mai obiectivă bază de evaluare în condiţiile unei economii stabile şi cea mai subiectivă în condiţiile unei economii inflaţioniste.

Profund este dezvăluită analiza consecinţelor inflaţiei asupra evaluării în contabilitate şi raportării în rapoartele financiare a activelor, pasivelor, veniturilor, cheltuielilor şi rezultatului financiar al întreprinderii, aplicând ratele actuale ale inflaţiei din RM în perioada 2001-2007.

Prin calcule necesare se demonstrează ineficienţa utilizării de către întreprinderi a paleativelor de natură contabilă şi fiscală (metodelor accelerate de calcul a amortizării mijloacelor fixe, metodelor de evaluare ulterioară a stocurilor de mărfuri şi materiale, metodelor alternativ-admisibile de evaluare în rapoartele financiare) pentru înlăturarea influenţelor negative ale inflaţiei.

Şi-a găsit examinarea critica aplicării principiului prudenţei în raportarea elementelor patrimoniale în condiţii economice (hiper)inflaţioniste.

Sunt fundamentate redefinirea şi clasificarea elementelor patrimoniale în funcţie de reacţia acestora la modificarea preţurilor şi sunt propuse modele de actualizare la (hiper)inflaţie a creanţelor, datoriilor, veniturilor şi cheltuielilor.

O deosebită atenţie s-a atras analizei impactului inflaţiei asupra veniturilor, cheltuielilor şi rezultatului financiar al întreprinderii, se argumentează economic necesitatea recunoaşterii de către legislaţia fiscală a rezultatului financiar actualizat la inflaţie, raportat în conformitate cu I.A.S. 29 “Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste”.

Este dezvoltată metodologia de actualizare la inflaţie a elementelor patrimoniale în cadrul studiului comparativ al metodei de contabilitate a inflaţiei bazate pe conversie, metodei bazate pe evaluare şi metodei mixte. Sunt evidenţiate problemele legate de aplicarea în practică a acestor metode, modul de reflectare în contabilitate a rezultatelor retratării la (hiper)inflaţie a rapoartelor financiare ale întreprinderilor din Republica Moldova

Cuprins


CAPITOLUL I. Caracteristica inflaţiei şi credibilitatea informaţiilor contabile aferente acesteia
  • 1.1 Caracteristica generală a fenomenului inflaţionist
  • 1.2 Repercusiuni inflaţioniste în economia Republicii Moldova
  • 1.3 Necesitatea asigurării credibilităţii informaţiilor contabile în condiţii economice inflaţioniste

CAPITOLUL II. Impactul inflaţiei asupra evaluării şi raportării elementelor patrimoniale în contabilitate
  • 2.1 Influenţa inflaţiei asupra valorii activelor entităţii
  • 2.2 Consecinţele inflaţiei asupra elementelor patrimoniale de pasiv
  • 2.3 Impactul inflaţiei asupra evaluării în contabilitate a veniturilor, cheltuielilor şi rezultatului financiar al entităţii

CAPITOLUL III. ASpecte problematice privind metodologia contabilităţii inflaţiei
  • 3.1 Particularităţile metodei bazate pe conversie la inflaţie şi contabilitatea efectelor acesteia
  • 3.2 Contabilitatea inflaţiei conform metodei bazate pe evaluare
  • 3.3 Metoda combinată (mixtă) de retratare la inflaţie a elementelor patrimoniale raportate
  • 3.4 Analiza comparativă a metodelor de contabilizare a inflaţiei