Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / august /

Diversitatea, structura şi starea funcţională a ihtiocenozei lacului de acumulare Vatra (Ghidighici) în condiţiile ecologice actuale


Autor: Bulat Dumitru
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.18 - Hidrobiologie, ihtiologie
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Marin Usatîi
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Zoologie
Consultant ştiinţific: Laurenţia Ungureanu
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Zoologie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 august 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 noiembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.60 Mb / în română

Cuvinte Cheie

ihtiocenoză, diversitate, indicatori biologici, structura gravi-dimensională, de vârstă, de sex, ritm de creştere, mortalitate, monitorizare, factor antropic

Adnotare

Scopul lucrării constă în relevarea diversităţii, structurii şi a stării funcţionale a ihtiofaunei lacului de acumulare Vatra (Ghidighici) în condiţiile ecologice actuale. Obiective: relevarea stării actuale a diversităţii ihtiofaunei lacului de acumulare Vatra (Ghidighici), analiza succesiunilor multianuale ale diversităţii şi parametrilor cantitativi ai ihtiofaunei lacului, estimarea stării structural - funcţionale a ihtiocenozei lacului de acumulare şi evidenţierea cauzei-efect a specificului lor, evidenţierea factorilor de bază care influenţează dezvoltarea populaţiilor de peşti în lac, elaborarea recomandărilor privind valorificarea durabilă şi eficientă a fondului piscicol al lacului.

Metodologia cercetării ştiinţifice. Identificarea speciilor de peşti a fost efectuată cu ajutorul determinatoarelor în vigoare. Estimarea indicilor ecologici a fost efectuată conform algoritmilor descrişi de Simionescu V. 1984; Stan Gh., 1995; Mohan Gh., 1993; ş.a. Studiul creşterii în lungime şi greutate a fost efectuat conform metodelor descrise de Năvodaru I. ş.a. (2008), Şibaev S. ( 2007), Umnov A. (1976), Cricsunov E. (1991).

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării. În premieră a fost efectuată analiza complexă a ihtiofaunei lacului Vatra, stabilite succesiunile multianuale ale ihtiocenozei lacului şi factorii care le determină. A fost evaluată starea ecosistemului lacului în funcţie de starea structural-funcţională a ihtiocenozei şi depistat fenomenul polimorfismului ecologic la unele specii dominante de peşti şi factorii care îl determină. Au fost utilizate modele matematice de calcul a structurii gravidimensionale a populaţiilor de peşti, a coeficientului mortalităţii naturale, totale şi prin pescuit, calculaţi indicii ecologici analitici şi sintetici. Au fost identificate specii noi, care n-au fost semnalate anterior pentru acest ecosistem.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obţinute la tema tezei completează cunoştinţele vizând ihtiofauna ecosistemelor acvatice din Republica Moldova.

Rezultatele vizând diversitatea, structura şi starea funcţională a ihtiocenozei au servit la elaborarea şi implementarea recomandărilor de sporire a productivităţii piscicole din lac.

Rezultatele obţinute sunt implementate de Societatea Vânătorilor şi Pescarilor şi utilizate în procesul didactic al USM.

Cuprins


1. Starea de cercetare a lacului de acumulare Vatra (Ghidighici) (reviul literaturii)
 • 1.1. Biodiversitatea – baza stabilităţii ecosistemului
 • 1.2. Particularităţile structural-funcţionale a ihtiofaunei în condiţiile impactului antropic.
 • 1.3. Caracteristica lacului de acumulare Vatra (Ghidighici)
 • 1.4. Ihtiofauna lacul de acumulare Vatra (Ghidighici)

2. Materiale şi metode
 • 2.1. Speciile şi numărul de peşti supuşi examenului ecologic şi ihtiologic
 • 2.2. Metode şi mijloace de cercetare

3. Diversitatea, structura şi starea funcţională a ihtiocenozei lacului de acumulare vatra (ghidighici) în condiţiile intensificării presingului antropic
 • 3.1. Evoluţia diversităţii specifice a peştilor din lac
 • 3.2. Eterogenitatea biotopului – factor determinant al bogăţiei specifice din lac
 • 3.3. Analiza indicilor ecologici
 • 3.4. Structura specifică a ihtiocenozei în funcţie de complexul ihtiofaunistic, tipul nutriţiei şi modul de reproducere
 • 3.5. Structura de vârstă, de sex şi analiza gravi-dimensională a populaţiilor speciilor de peşti din lac

4. Protecţia diversităţii ihtiofaunistice şi exploatarea raţională a resurselor piscicole
 • 4.1. Argumentarea ştiinţifică a modificării regulilor privind pescuitul industrial, sportiv, şi de amatori
 • 4.2. Recomandări privind sporirea şi menţinerea productivităţii piscicole a lacului
 • Concluzii şi recomandări