Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


03.00.18 – Hidrobiologie, ihtiologie


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradele ştiinţifice:
Biologie

Formula specialităţii
Hidrobiologia este o ramură a ştiinţei care se ocupă cu studiul structurii, repartizării şi legităţilor interacţiunii organismelor acvatice (hidrobionţi) între ele şi cu factorii abiotici ( hidrologice, hidrochimice). Obiectul hidrobiologiei îl constituie diversitatea specifică, structura cantitativă, starea mediului de trai şi rolul grupărilor ecologice de hidrobionţi (plancton, necton, bentos ş.a.) in funcţionarea ecosistemele acvatice marine şi continentale.

Ihtiologia este o ramură a biologiei care se ocupă cu studiul sistematicii, evoluţiei, răspândirii, genezei şi morfologiei peştilor, particularităţilor lor biologice şi ecologice, caracterului influenţei factorilor abiotici şi biotici asupra ciclului vital, nutriţiei, reproducerii şi dezvoltării, ritmului de creştere şi migraţiilor în scopul prognozării dinamicii populaţiilor în diferite ecosisteme acvatice şi elaborării metodelor de reproducere şi procedeelor de conservare şi valorificare durabilă a resurselor piscicole.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente:
Cercetările ştiinţifice la specialitatea 03.00.18 – hidrobiologie, ihtiologie sunt imposibile fără antrenarea metodelor, obiectivelor şi a realizărilor altor discipline adiacente: hidrochimia, hidrologia, biocenologia, biochimia, botanica, microbiologia, zoologia, fiziologia animalelor, genetica, ecologia, biologia dezvoltării etc. Spre deosebire de specialitatea hidrobiologie-ihtiologie, aceste disciplini studiază obiectele şi proprietăţile specifice ale lumii organice şi componentelor neorganice fără a ţine cont de legătura lor reciprocă şi influenţa condiţiilor mediului ambiant asupra dezvoltării lor.

Hidrobiologia şi ihtiologia, ca şi hidrochimia, sunt ştiinţe de importanţă majoră, care studiază apa şi organismele care o populează. Dacă hidrochimia apreciază componenţa chimică a apelor naturale şi modificările ei în timp şi spaţiu, atunci hidrobiologia şi ihtiologia studiază diversitatea specifică, structura cantitativă a organismelor acvatice, interacţiunea factorilor abiotici şi biotici, crearea condiţiilor optimale de existenţă a organismelor şi stabilitatea ecosistemelor faţă de factorii provocatori de perturbaţii.

Planificarea experienţelor, analiza rezultatelor şi elaborarea modelelor matematice se referă la specialitatea “utilizarea tehnicii de calcul, modelarea matematică şi metodele matematice în cercetări ştiinţifice”

Problemele utilizării raţionale a resurselor naturale şi protecţiei mediului ambiant diferă de specialitatea “hidrobiologie-ihtiologie” prin faptul că nu studiază procesele care provoacă dereglarea funcţionării ecosistemelor, populaţiilor, indivizilor.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii “Hidrobiologie,ihtiologie” cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorul:
  1. Zubcov Elena, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor cercetător, şef al laboratorului Hidrobiologie şi Ecotoxicologie, profesor la catedra Biologie Umană şi Animală USM
  2. Ungureanu Laurenţia, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, cercetător ştiinţific coordonator al Institutului de Zoologie al A.Ş.M., conferenţiar la catedra Biologie Umană şi Animală
  3. Vladimirov Mihail, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar-cercetător, colaborator ştiinţific coordonator al Institutului de Zoologie al A.Ş.M.
  4. Usatîi Marin, doctor în ştiinţe biologice, şef al laboratorului Ecofiziologie şi Conservare a Ihtiogenofondului al Institutului de Zoologie al A. Ş. M.
  5. Petru Leucă, doctor în ştiinţe biologice, colaborator ştiinţific coordonator al Institutului de Zoologie al A. Ş. M.

Recenzentul:

  1. Toderaş Ion, doctor habilitat în ştiinţe biologice, membru - corespondent al A.Ş.M., profesor universitar, director al Institutului de Zoologie al A.Ş.M., şef catedra Biologie Umană şi Animală.