Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sincopa neurocardiogenă: mecanisme fiziopatologice de producere, diagnostic si tratament


Autor: Răducan Aurica
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Aurel Grosu
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
Instituţia: Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
CSS: DH 51-14.00.06-27.03.08
Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 decembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 februarie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.20 Mb / în română

Cuvinte Cheie

sincopă, mecanism fiziopatologic, testul tilt, tratament

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 144 pagini tehnoredactate, este compartimentată clasic: introducere, 4 capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografie cu 176 autori, 9 anexe, include 16 tabele si 18 figuri. Rezultatele obŃinute sunt publicate în 13 lucrări stiinŃifice. Domeniul de s]tudiu: cardiologie.

Scopul cercetării: Elucidarea unor mecanisme fiziopatologice în sincopa neurocardiogenă si optimizarea metodelor de diagnosticare si tratament.

Obiectivele cercetării: Studierea posibilităŃii de sporire a valorii diagnostice a testului cu înclinare. Cercetarea implicării oxidului nitric si a catecolaminelor în medierea vasodilatării la pacienŃi cu sincope neurocardiogene sau sincope de geneză neidentificată. Analiza eficienŃei tratamentului medicamentos cu propranolol si fluoxetină la pacienŃi cu sincope neurocardiogene. Cercetarea importanŃei concentraŃiei serice a adrenalinei în timpul sincopei/presincopei în aprecierea eficienŃei tratamentului de durată cu propranolol.

Metodologia cercetării stiinŃifice. Au fost aplicate următoarele metode de cercetare: anchetare, test-tilt, investigaŃii de laborator, statistică, monitorizare.

Noutatea si originalitatea stiinŃifică. Este primul studiu clinic care a apreciat fluctuaŃia serică a concentraŃiei oxidului nitric la pacienŃi cu sincope sugestive neurocardiogene si sincope de geneză neidentificată, recidivante, pe parcursul efectuării testului tilt. S-a studiat posibilitatea sporirii valorii diagnostice a testului tilt prin efectuarea consecutivă a diferitor variante a acestei metode de diagnostic.

SemnificaŃia teoretică si valoarea aplicativă a lucrării. A fost confirmată implicarea catecolaminelor si oxidului nitric în declansarea sincopei mediate neural. S-a stabilit inoportunitatea utilizării testului tilt în evaluarea eficienŃei tratamentului medicamentos de durată la pacienŃi cu sincope neurocardiogene. Prognozarea diagnosticului de sincopă neurocardiogenă în baza unor criterii clinice facilitează evaluarea iniŃială a unui pacient cu sincope.

Implementarea rezultatelor stiinŃifice. Principiile celor demonstrate de studiu au fost implementate în activitatea curativă a Institutului de Cardiologie si valorificate în procesul de instruire la Catedra Cardiologie a USMF ,,Nicolae TestemiŃanu,,.

Cuprins


1. SINCOPA (REVISTA LITERATURII)
 • 1.1. Sincopa - spectrul unui diagnostic frustrant
 • 1.2. Terminologia si clasificarea sincopelor
 • 1.3. Epidemiologia pierderii tranzitorii de constienţă si a sincopelor
 • 1.4. Fiziopatologia sincopelor
 • 1.5. Diagnosticarea sincopelor
 • 1.6. Testul cu înclinare (testul tilt) în examinarea bolnavilor cu sincope
 • 1.7. Sincopele neurocardiogene ( mediate neural)
 • 1.8. Strategii terapeutice în sincopa mediată neural
 • 1.9. Pronosticul în sincopa neurocardiogenă
 • 2.0. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL SI METODE
 • 2.1. Caracteristica materialului clinic
 • 2.2. Evaluarea iniţială 41
 • 2.3. Examinări pentru sincopa mediată neural
 • 2.4. Designul studiului
 • 2.5. Metode de prelucrare statistică

3. REZULTATELE STUDIULUI
 • 3.1. Caracteristica generală a pacienţilor inclusi în studiu
 • 3.2. Valoarea diagnostică a testului cu înclinare ortostatic
  • 3.2.1. Modificările hemodinamice în dependenţă de tipul răspunsului la testul tilt
  • 3.2.2. Caracteristica clinică comparativă a pacienţilor cu rezultat pozitiv si negativ la testul cu înclinare ortostatic. Valoarea predictivă a anamnesticului în diagnosticarea sincopei mediate neural
 • 3.3. Implicarea oxidului nitric si a catecolaminelor (adrenalina, noradrenalina) în mecanismul de declansare a sincopelor neurocardiogene
  • 3.3.1 Caracteristica clinică a pacienţilor la care s-a apreciat concentraţia serică a oxidului nitric si catecolaminelor (adrenalina, noradrenalina)
  • 3.3.2. Structura răspunsului pozitiv la testul cu înclinare static
  • 3.3.3. Concentraţia oxidului nitric în ser la pacienţi cu stări sincopale si presincopale recidivante în raport cu rezultatele testului cu înclinare static
  • 3.3.4. Concentraţia catecolaminelor (adrenalina, noradrenalina) în ser la pacienţi cu stări sincopale si presincopale recidivante în raport cu rezultatele testului cu înclinare static
 • 3.4. Eficienţa tratamentului medicamentos cu propranolol si fluoxetină a pacienţilor cu sincope neurocardiogene pe parcursul supravegherii dinamice
 • 3.5. Importanţa concentraţiei serice a adrenalinei în timpul sincopei/presincopei în aprecierea eficienţei tratamentului de durată cu propranolol
 • 3.6. Importanţa testului cu înclinare ortostatic în evaluarea tratamentului pacienţi cu sincope neurocardiogene
 • 3.7. Consumul de servicii medicale la pacienţi cu sincope mediate neural
 • 3.8. Concluzii la capitolul
4. DISCUŢII
 • yy
 • 4.1. Concluzii la capitolul