Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Studiul caracteristicilor radiaţiei solare în condiţiile Republicii Moldova şi elaborarea metodelor de calcul şi optimizare a instalaţiilor helioenergetice


Autor: Guţu-Chetruşca Corina
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.14.08 - Surse noi şi regenerabile de energie
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Mihail Chiorsac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Consultant ştiinţific: Vladimir Ermuratschii
doctor habilitat
Instituţia: Institutul de Energetică al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 decembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 aprilie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.26 Mb / în română

Cuvinte Cheie

radiaţia solară, captatoare solare, absorber matricial, model matematic, instalaţii eolohelioelectice.

Adnotare

Teza este structurată în 6 capitole, un paragraf cu concluzii, bibliografie, anexe şi conţine 160 pagini, 28 tabele, 50 figuri, 166 formule şi 114 referinţe bibliografice. Rezultatele obţinute sunt publicate in 15 lucrări ştiinţifice.

Lucrarea se referă la domeniul valorificării surselor regenerabile de energie, concret, a radiaţiei solare. Obiectivele ei constău în dezvoltarea metodelor de analiză şi calcul a instalaţiilor moderne de valorificare a energiei solare, elaborarea metodelor de determinare a competitivităţii instalaţiilor solare în condiţiile Republicii Moldova.

Au fost determinate valorile în dinamică a caracteristicilor radiaţiei solare necesare pentru calcule de dimensionare şi tehnico-econmice ale instalaţiilor de valorificare a energie solare în condiţiile Republicii Moldova. S-a elaborat modelul matematic al captatoarelor solare cu aer cu absorber matricial format din straturi de plasă, în baza căruia s-au determinat particularităţile constructive optime ale acestora. S-a ajuns la concluzia că absorberele matriciale compuse dintr-un şir de straturi de plasă, din punct de vedere optic, prezintă un mediu în care legea lui Bouguer-Lambert-Beer în formă discretă nu se respectă. Modelele matematice şi metodele de soluţionare a acestora pot fi utilizate la elaborarea construcţiilor noi de captatoare solare cu aer performante, ceea ce reprezintă o completare şi dezvoltare a teoriei captatoarelor de radiaţie solară. A fost elaborat modelul matematic al cuplului captator solar cu aer – split-instalaţia de condiţionare în regim de pompă de căldură, pe baza căruia s-au obţinut recomandări pentru dimensionarea captatoarelor solare pentru aceste cupluri. Rezultatele studiilor referitor la instalaţiile electrogeneratoare hibride helioeoliene pot fi utilizate pentru determinarea cazurilor de aplicabilitate a acestora pentru consumatorii separaţi amplasaţi la distanţă de reţelele electrice.

Rezultatele lucrării au fost folosite la aprecierea potenţialului de valorificare a energiei solare şi la elaborarea altor compartimente ale proiectelor „Strategiei valorificării surselor regenerabile de energie în Republica Moldova pînă în anul 2010 şi în perspectivă” şi a „Programului Naţional de valorificare a surselor regenerabile de energie pentru anii 2006-2010”.

Cuprins


1 SURSELE REGENERABILE DE ENERGIE – UNA DIN DIRECŢIILE PRINCIPALE ÎN DEZVOLTAREA COMPLEXULUI ENERGETIC AL REPUBLICII MOLDOVA
 • 1.1 Problemele energeticii mondiale la etapa actuală
 • 1.2 Valorificarea surselor regenerabile de energie – una din direcţiile de perspectivă ale energetcii
 • 1.3 Balanţa de energie a Republicii Moldova şi problemele ei
 • 1.4 Sursele regenerabile de energie în Republica Moldova: potenţial şi grad de utilizare
 • 1.5 Problemele valorificării surselor regenerabile de energie în Republica Moldova
 • 1.6 Caracteristicile energetice ale radiaţiei solare
 • 1.7 Direcţii de utilizare a energiei solare. Perspective de utilizare pentru Republica Moldova
 • 1.8 Concluzii la capitolul 1

2 ANALIZA CARACTERISTICILOR RADIAŢIEI SOLARE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
 • 2.1 Noţiuni generale
 • 2.2 Energia disponibilă suprafeţei orientate perpendicular razei solare
 • 2.3 Energia incidentă pe o suprafaţă orientată în plan vertical după unghiul orar
 • 2.4 Energia incidentă pe o suprafaţă fixată cu amplasare optimă
 • 2.5 Analiza comparativă a radiaţiei pe suprafeţe cu diferite moduri de amplasare
 • 2.6 Concluzii la capitolul 2

3 CAPTATOARE SOLARE CU AGENT TERMIC GAZOS: STARE ŞI PROBLEME
 • 3.1 Noţiuni generale
 • 3.2 Suprafaţa transparentă a captatoarelor
 • 3.3 Suprafaţa absorbantă
 • 3.4 Captatoare solare cu agent termic gazos
 • 3.5 Bilanţul termic al captatoarelor plane solare cu gaze
 • 3.6 Transferul de căldură în captatoarele plane solare cu gaze
 • 3.7 Calculul gazodinamic al captatoarelor plane solare cu gaze
 • 3.8 Metodica calculelor pentru analiza şi dimensionarea captatoarelor solare cu aer.
 • 3.9 Concluzii la capitolul 3

4 STUDIUL ÎNCĂLZITOARELOR SOLARE DE AER CU ABSORBER MATRICIAL
 • 4.1 Oportunitatea utilizării încălzitoarelor solare de aer cu absorber matricial
 • 4.2 Modelarea încălzitorului solar de aer cu absorber matricial
 • 4.3 Utilizarea metodei potenţialelor nodale la studierea încălzitoarelor solare de aer
 • 4.4 Studiul câmpurilor de temperatură ale absorberului matricial
 • 4.5 Caracteristicile experimentale ale încălzitoarelor solare de aer cu absorber matricial
 • 4.6 Concluzii la capitolul 4

5 UTILIZAREA ENERGIEI SOLARE ÎN SPLIT-INSTALAŢIILE DE CONDIŢIONARE
 • 5.1 Pompele de căldură
 • 5.2 Split-instalaţiile în sistemele contemporane de condiţionare…
 • 5.3 Condiţiile climaterice de iarnă în zona Chişinăului
 • 5.4 Captatoare solare cuplate la split-instalaţie
 • 5.5 Modelul matematic al cuplului
 • 5.6 Dimensionarea captatorului
 • 5.7 Studiul variantelor constructive ale captatorului
 • 5.8 Studiul funcţionării split-instalaţiilor în cuplu cu captatoarele solare
 • 5.9 Studiu de fezabilitate
 • 5.10 Aspectul ecologic
 • 5.11 Concluzii la capitolul 5

6 STUDIUL UTILIZĂRII INSTALAŢIILOR HELIOELECTRICE PENTRU SISTEME AUTONOME DE CONSUM
 • 6.1 Tipuri de surse electrogeneratoare individuale. Instalaţii hibride
 • 6.2 Energia vântului şi perspectivele valorificării ei în Republica Moldova
 • 6.3 Analiza comparativă a variaţiei anuale a vitezei vântului şi radiaţiei solare pe teritoriul Republicii Moldova
 • 6.4 Raportul suprafeţelor bateriilor PV şi a celei baleiate de motorul eolian
 • 6.5 Parametrii instalaţiilor hibride helio-eoliene în condiţiile republicii Moldova
 • 6.6 Studiu de fezabilitate a instalaţiilor hibride helio-eoliene în condiţiile RM
 • 6.7 Concluzii la capitolul 6