Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / august /

Impactul proceselor şi tendinţelor pe piaţa internaţională a investiţiilor asupra situaţiei socio-economice din Republica Moldova


Autor: Melnicenco Olesea
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Tatiana Iovv
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 august 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Cuvinte Cheie

piaţa internaţională a investiţiilor, globalizare, integrare, regionalizare, financializare, investiţii străine directe (ISD), fluxuri de capital, situaţia socio-economică, produs intern brut (PIB), recipient de ISD, indicatorul progresului adevărat (GPI)

Adnotare

Teza a fost elaborată în anii 2006-2009, la catedra Investiţii si Pieţe de Capital, ASEM, Chisinău şi este alcătuită din introducere, trei capitole, concluzii generale si recomandări, 18 anexe şi 280 surse bibliografice. În total lucrarea cuprinde 110 pagini de text de bază cu 37 figuri şi 9 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări stiinţifice şi au fost implementate în activitatea Oficiului Băncii Mondiale în Moldova, Agenţiei PAIiIZ (Polonia) şi CDEAP.

Domeniul de studiu constituie aspectele teoretico-practice ale funcţionării pieţei internaţionale a investiţiilor, procesele şi tendinţele majore ce au loc actualmente pe piaţa aceasta.

Scopul tezei constă în determinarea şi evaluarea impactului acestor procese asupra situaţiei socio-economice din Republica Moldova.

Obiectivele tezei sunt: analiza rolului ISD în creşterea economică a ţărilor, caracterizarea situaţiei socio-economice în Republica Moldova prin prisma influenţei capitalului străin, estimarea impactului capitalului străin asupra dezvoltării economico-sociale a ţării.

Noutatea şi originalitatea stiinţifică constă în înglobarea fenomenelor şi conturarea specificului pieţei internaţionale a investiţiilor si caracterului relaţiilor care pot influenţa sau influenţează starea socio-economică a Republicii Moldova, aplicarea indicatorului sintetic (GPI) pentru evaluarea situaţiei socio-economice din Republica Moldova, elaborarea modelelor impactului capitalului străin asupra creşterii economice şi dezvoltării socio-economice a Republicii Moldova.

O importanţă deosebită în lucrarea dată este acordată sistematizării cercetărilor privind impactul globalizării, integrării si liberalizării pieţei investiţionale asupra economiilor, importanţei ISD în dezvoltarea si cresterea economică, care au o semnificaţie teoretică deosebită în contextul atingerii scopului preconizat.

Abordarea problemelor pieţei investiţionale globale contemporane are o valoare aplicativă în scopul adoptării politicilor coerente în domeniul investiţional. Aplicarea metodologiei acceptate si testate la nivel internaţional a permis demonstrarea impactului capitalului străin asupra cresterii economice în Republica Moldova.

Cuprins


1. Analiza generală a tendinţelor, elementelor si instrumentelor pieţei internaţionale a investiţiilor
  • 1.1. Esenţa economică a pieţei internaţionale a investiţiilor în contextul proceselor si tendinţelor economice globale
  • 1.2. Formele de manifestare a capitalul investiţional internaţional în condiţiile dinamizării activităţii Corporaţiilor Transnaţionale si a Fondurilor Suverane de Investiţii.
  • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. Importanța evoluţiilor pe piaţa internaţională a investiţiilor pentru situaţia economică si socială din Republica Moldova.
  • 2.1. Politicile investiționale în condițiile integrării economice regionale şi globale
  • 2.2. Impactul proceselor globale investiţionale asupra dezvoltării socio-economice – aspecte teoretico - practice în Republica Moldova
  • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. Capitalul investiţional internaţional si situaţia socio-economică din Republica Moldova: tendinţe si corelări
  • 3.1. Evaluarea situaţiei socio-economice în Republic Moldova si elaborarea indicatorului sintetic al bunăstării socio-economice
  • 3.2. Modelarea si estimarea impactului investiţiilor străine directe asupra situației socioeconomice din Republica Moldova
  • 3.3. Perspectivele evoluţiei situaţiei socio-economice din Republica Moldova ca rezultat al proceselor investiţionale internaţionale contemporane
  • 3.4. Conlcuzii la capitolul 3