Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Însuşirile şi regimurile cernoziomurilor obişnuite erodate din Zona de Sud a Moldovei şi măsuri de prevenire a degradării accelerate


Autor: Boaghe Lilia
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.27 - Pedologie
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Ion Constantinov
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului “Nicolae Dimo”
Consultant ştiinţific: Serafim Andrieş
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului “Nicolae Dimo”
Instituţia: Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului “Nicolae Dimo”
CSS: DH 61-03.00.27-25.12.03
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului “Nicolae Dimo”

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 septembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 noiembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.59 Mb / în română

Cuvinte Cheie

eroziune, cernoziom, pantă, însuşirile solului, regim de umiditate

Adnotare

Teza este alcătuită din introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 214 numiri, 14 anexe, 114 pagini de text de bază, 26 figuri, 24 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 16 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: pedologie (eroziunea şi protecţia solului)

Scopul şi obiectivele. Scopul: evaluarea modificărilor însuşirilor şi regimurilor solurilor sub influenţa eroziunii. Obiectivele: studierea însuşirilor fizice, chimice şi fizico-mecanice a cernoziomurilor obişnuite cu diferit grad de eroziune; caracterizarea regimului de umiditate şi nutritiv a solurilor funcţie de intensitatea eroziunii; testarea procedeului antierozional; evaluarea productivităţii solurilor erodate.

Metodologia cercetării ştiinţifice. Evaluarea impactului eroziunii asupra însuşirilor şi regimurilor solurilor a fost efectuată prin determinarea şi analiza comparativă a indicilor acestora la solul neerodat şi cele cu diferit grad de eroziune. Testarea procedeului antierozional s-a realizat pe parcele de controlul scurgerilor. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată au fost determinate valorile indicilor fizici, chimici şi hidrici ai cernoziomurilor obişnuite cu diferit grad de eroziune din Zona de Sud a Republicii Moldova, care s-au pus la baza elaborării măsurilor antierozionale. Caracter inovator au rezultatele evaluării pierderilor de apă, sol şi elemente chimice funcţie de gradul de eroziune şi de procedeul antierozional aplicat.

Semnificaţia teoretică. Cercetările întreprinse evidenţiază cu suficientă obiectivitate şi semnificaţie diversitatea însuşirilor şi regimurilor solurilor cu diferit grad de eroziune. Cuantificarea acestor caracteristici permite implementarea diferenţiată a procedeelor antierozionale şi tehnologiilor de conservare a fertilităţii solurilor.

Valoarea aplicativă a lucrării. Datele obţinute s-au aplicat la determinarea eroziunii potenţiale şi argumentarea sistemului de măsuri antierozionale pe terenurile agricole a SRL „IRI Carmen”, com.Lebedenco, raionul Cahul. Ele pot fi utilizate în alte teritorii cu condiţii naturale similare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor sunt implementate în raionul Cahul pe o suprafaţă de 420 ha şi în raionul Hânceşti pe suprafaţa de 44,4 ha.

Cuprins


1. IMPACTUL EROZIUNII PRIN APĂ ASUPRA ÎNSUŞIRILOR ŞI REGIMURILOR SOLURILOR SITUATE ÎN PANTĂ
 • 1.1. Manifestarea eroziunii prin apă pe plan mondial şi în Republica Moldova
 • 1.2. Analiza efectelor eroziunii asupra însuşirilor fizice şi hidrice a solurilor
 • 1.3. Acţiunea proceselor erozionale asupra însuşirilor chimice şi fizico-chimice a solurilor
 • 1.4. Aplicarea procedeelor de prevenire şi combatere a eroziunii şi productivitatea solurilor
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. OBIECTE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Condiţiile naturale ale zonei de efectuare a cercetărilor
 • 2.2. Caracterizarea obiectelor de studiu

3. ÎNSUŞIRILE ŞI REGIMURILE SOLURILOR ERODATE ŞI MĂSURI DE PROTECŢIE ANTIEROZIONALĂ
 • 3.1. Modificarea însuşirilor fizice, fizico-mecanice şi hidrice ale solurilor sub acţiunea procesului erozional
  • 3.1.1. Alcătuirea granulometrică şi microagregatică
  • 3.1.2. Densitatea, porozitatea şi rezistenţa la penetrare a solurilor cu diferit grad de eroziune
  • 3.1.3. Compoziţia structural-agregatică şi permeabilitatea pentru apă a solurilor
  • 2.1.4. 3.1.4. Indicii hidrofizici
 • 3.2. Particularităţile regimului de umiditate a solurilor cu diferit grad de eroziune
 • 3.3. Însuşirile chimice şi fizico-chimice a cernoziomurilor obişnuite erodate
  • 3.3.1. Analiza comparativă a conţinutului, distribuţiei şi compoziţiei humusului în solurile erodate
  • 3.3.2. Efectul eroziunii asupra conţinutului de carbonaţi şi reacţiei solului
  • 3.3.3. Impactul eroziunii asupra conţinutului de săruri solubile şi cationilor de schimb
  • 3.3.4. Regimul nutritiv al solurilor erodate
 • 3.4. Procedee de minimalizare a eroziunii şi productivitatea solurilor erodate
  • 3.4.1. Influenţa gradului de eroziune a solului asupra scurgerilor lichide şi solide
  • 3.4.2. Influenţa eroziunii asupra pierderilor de humus şi elemente nutritive
  • 3.4.3. Influenţa eroziunii asupra productivităţii plantelor de porumb
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3