Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / iunie /

Modificările reţelei hidrografice ale bazinului Răut în secolul XX


Autor: Igor Codreanu
Gradul:doctor în geografie
Specialitatea: 11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Petru Cocîrţă
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Ecologie şi Geografie
Consultant ştiinţific: Ion Zăvoianu
doctor
Instituţia: Institutul Naţional de Ecologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 iunie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 septembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.56 Mb / în română

Cuvinte Cheie

hartă topografică, geosistem, bazinul hidrografic al râului Răut, scară logaritmică, parametri morfometrici, diferenţe de nivel, pantă, relief, dreaptă, raţie, şir numeric, odel morfometric, eroziune, flux de materie şi energie, sistemul de clasificare Strahler, legile Horton, factori de mediu

Adnotare

În această lucrare ştiinţifică sunt prezentate materialele cercetărilor efectuate între anii 1998 şi 2004, asupra reţelei de râuri din bazinul râului Răut, cu scopul de a urmări evoluţia parametrilor morfometrici ce caracterizează întregul sistem la începutul şi sfârşitul secolului XX, studii efectuate şi în baza afluenţilor principali, Cubolta, Căinar, Ciuluc, Cula, Soloneţ, Cogîlnic şi Răut la confluenţa cu Cubolta. Apariţia noilor segmente de râuri, modificarea lungimilor şi suprafeţelor bazinale au fost determinate de interacţiunea specifică a factorilor de mediu din acest spaţiu. Pentru realizarea reuşită a obiectivelor propuse, s-a apelat la hărţile topografice în scara 1:100000, ce caracterizează elementele de conţinut către anul 1913 şi respectiv 1986, cu cartografierea în continuare a reţelei de râuri şi bazine în sistemul de ierarhizare Strahler.

Aplicându-se metodele cartometrice, a fost creată baza de date alcătuită din 8 anexe, fiecare a câte două tabele, cu specificarea unui şir de valori, ce caracterizează numărul segmentelor de râuri şi bazine, a lungimilor însumate şi medii, a suprafeţelor însumate şi medii pentru ambele repere de timp. Prin urmare au fost întocmite 5 hărţi ale drenajului, care reflectă modificările structurale în timp, iar reprezentarea grafică a valorilor statistice în coordonate semilogaritmice şi analiza lor în raport cu ordinul de mărime, a scos în evidenţă confirmarea în toate cazurile a legilor Horton. Rezultatele lucrărilor de laborator au fost completate cu informaţia obţinută în cadrul expediţiei ecologice “Răut -99,, şi material teoretic consultat cu specialişti de la Institutul de Geografie din Bucureşti (România) şi Facultatea de Geografie al Universităţii din Lvov (Ucraina).

În rezultatul cercetărilor este dată o apreciere a modificărilor intervenite în aceste bazine, punându-se în evidenţă o înrăutăţire a condiţiilor de mediu, confirmată şi de modificările morfometrice, cu intensificarea eroziunii, a undelor de viitură, a pierderilor de sol, etc., greutatea impactului acţionând în special asupra a griculturii

În baza cercetărilor şi concluziilor făcute, sunt propuse un complex de măsuri concrete cu scopul de a îmbunătăţi condiţiile de mediu din bazinul râului Răut, în special orientate spre reducerea intensităţii eroziunii în adâncime şi valorificarea raţională a resurselor naturale.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Metodologia de studiu a bazinelor hidrografice

CAPITOLUL 2. Caracterizarea condiţiilor geografice specifice bazinului râului Răut
 • 2.1. Evoluţia paleogeografică a bazinului râului Răut şi formarea reliefului contemporan
 • 2.2. Mişcările noi tectonice şi reflectarea acestora în structura reţelei de râuri
 • 2.3. Structura geologică şi litologia bazinului
 • 2.4. Condiţiile climatice
 • 2.5. Caracterizarea hidrologică a râului
 • 2.6. Caracterizarea solurilor
 • 2.7. Vegetaţia şi gradul de acoperire cu păduri
 • 2.8. Modul de utilizare a terenurilor în spaţiul bazinului

CAPITOLUL 3. Obiecte şi metode de cercetare

CAPITOLUL 4. Morfometria reţelei de râuri şi rolul studiilor morfometrice în evidenţierea modificărilor de mediu
 • 4.1. Metodologia de cercetare a morfometriei râurilor
 • 4.2. Analiza reţelei hidrografice pe hărţile din anul 1913
 • 4.2.1. Numărul segmentelor de râu, a lungimilor însumate şi lungimilor medii caracteristice râurilor principale din bazinul Răutului la începutul secolului XX
 • 4.2.2. Modelele morfometrice ale drenajului de la începutul secolului XX
 • 4.3. Analiza reţelei hidrografice pe hărţile din anul 1986
 • 4.3.1. Numărul segmentelor de râu, a lungimilor însumate şi lungimilor medii caracteristice râurilor principale din bazinul Răutului la sfârşitul secolului XX
 • 4.3.2. Modelele morfometrice ale drenajului de la sfârşitul secolului XX
 • 4.4. Modificarea modelului morfometric a drenajului din secolul trecut (între anii 19131986)
 • 4.5. Diferenţele de nivel şi rolul lor în studierea bazinului râului Răut
 • 4.6. Panta albiilor de râuri de diferite ordine din bazinul Răutului şi rolul ei în procesele de modelare

CAPITOLUL 5. Caracteristicile morfometrice ale bazinelor hidrografice şi rolul acestora în evidenţierea modificărilor de mediu
 • 5.1. Metodologia analizei suprafeţelor bazinelor hidrografice
 • 5.2. Ordinul de mărime al bazinelor hidrografice determinat pe baza hărţii din 1913
 • 5.2.1. Caracterizarea suprafeţelor însumate şi a suprafeţelor medii din bazinul Răutului către anul 1913
 • 5.2.2. Modelele morfometrice ale bazinelor hidrografice de la începutul sec.XX
 • 5.3. Ordinul de mărime al bazinelor hidrografice determinat pe baza hărţii din 1986
 • 5.3.1. Caracterizarea suprafeţelor însumate şi a suprafeţelor medii din bazinul Răutului către anul 1986
 • 5.3.2. Modelele morfometrice ale bazinelor hidrografice de la sfărşitul sec. XX
 • 5.4. Modificarea modelului morfometric al suprafeţei bazinelor în ultimul secol

CAPITOLUL 6.Influenţa factorilor de mediu asupra morfometriei bazinului râului Răut