Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Reprezentarea sistemică a categoriei comicului în discurs


Autor: Gheorghiţă Liliana
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Mircea Ioniţă (decedat)
doctor, conferenţiar universitar
Consultant ştiinţific: Anatol Lenţa
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi
CSS: DH 30-10.02.05-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 noiembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 martie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Cuvinte Cheie

text, discurs, competenţe comunicative, context, dublu sens, izotopie, normă, prototip de text, sem, transgresare

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie (198 autori), 146 de pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniile de studiu: lingvistica textului, stilistică, pragmatică, semantică, analiza discursului. Obiectivele tezei: organizarea informaţiei poliaspectuale referitoare la comic, examinarea comicului drept o categorie discursivă, proiectarea sistemului ierarhic (supraunitar şi subunitar) al comicului în baza raportului lingvistic hiperonim – hiponim, determinarea mecanismului textual de producere a comicului, valorificarea condiţiilor comunicative de actualizare a semnificaţiei comicului în discurs, structurarea modalităţilor discursive de manifestare a comicului, determinarea planurilor de programare a comicului în diverse tipuri de text.

Suportul metodologic şi teoretic al tezei: teoria sistemicităţii fenomenelor din realitatea înconjurătoare, tipologia normelor, teoria semică şi cea semo-pragmatică, a izotopiilor semantice, a integrităţii discursive, a tipologiei textelor, a actelor de discurs.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a investigaţiei constă în faptul că cercetarea dată este una dintre puţinele încercări de a studia comicul dintr-o perspectivă multidisciplinară, în baza relaţiilor interacţionale dintre pragmatica discursivă, semantica cognitivă, referenţială şi interpretativă, lingvistica textului şi stilistica textului; oferindu-se un model teoretic multiaspectual de abordare a categoriilor discursive.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă ale tezei sunt determinate de interpretările complexe ale unor subiecte actuale de lingvistică, fapt ce atribuie prestanţă teoretică investigaţiei, servind ca reper pentru noi cercetări a tematicii abordate.

Implementarea rezultatelor: concluziile tezei pot fi valorificate la elaborarea unor cursuri universitare, seminare opţionale, a lucrărilor de licenţă şi de masterat, care iau în dezbatere aspecte legate de lingvistica şi interpretarea textului, de pragmatica enunţiativă, de semantica referenţială.

Cuprins


1. SISTEMUL CONSTITUIRII CONCEPTUALE A COMICULUI
 • 1.1. Abordarea teoretică a comicului în literatura de specialitate
 • 1.2. Axiologia şi praxiologia comicului
 • 1.3. Structura ierarhică a comicului
 • 1.4. Obiectul comicului
 • 1.5. Subiecţii discursului comic. Factorii culturali de individualizare a comicului
 • 1.6. Transgresarea normei – mecanism de constituire a comicului
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. SISTEMUL MIJLOACELOR DE EXPRESIE A COMICULUI ÎN DISCURS
 • 2.1. Comicul – categorie semantico-funcţională discursivă
 • 2.2. Limbajul. Materializarea verbală a comicului în text
 • 2.3. Statutul funcţional al procedeelor discursive
 • 2.3.1. Procedeele lexico-gramaticale de manifestare a comicului
 • 2.3.2. Manifestarea comicului prin figuri de stil
 • 2.4. Standardele textuale – repere de producere a comicului în text
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢI DE FUNCŢIONARE TEXTUALĂ A COMICULUI
 • 3.1. Perspective de interpretare a comicului prin prisma tipologiei textelor
 • 3.2. Producerea comicului în baza programului narativ al textului
 • 3.3. Modalităţi descriptive de formare a comicului
 • 3.4. Formula comicului în textul argumentativ
 • 3.5. Cristalizarea comicului în secvenţele dialogale
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3