Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Problemele contabilităţii operaţiilor de comerţ exterior


Autor: Fulga Viorica
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Tudor Tuhari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Instituţia: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
CSS: D 32-08.00.12-27.03.08
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 februarie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 8 iulie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.46 Mb / în română

Cuvinte Cheie

introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 176 titluri, 26 anexe, 125 de pagini text de bază, 12 figuri, 17 tabele

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 176 titluri, 26 anexe, 125 de pagini text de bază, 12 figuri, 17 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 16 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: contabilitate.

Scopul studiului: examinarea problemelor esenţiale inerente contabilităţii operaţiilor de comerţ exterior şi fundamentarea teoretică a direcţiilor de perfecţionare a metodologiei acesteia în contextul dezvoltării relaţiilor economice internaţionale.

Obiectivele cercetării: fundamentarea căilor de perfecţionare a contabilităţii operaţiilor de comerţ exterior în vederea asigurării unui nivel sporit de credibilitate şi comparabilitate a informaţiilor contabile; aprecierea critică a modalităţii de contabilizare a bunurilor materiale, serviciilor în comerţul exterior; examinarea posibilităţii aplicării unei metode alternative de evaluare a bunurilor, datoriilor, creanţelor în operaţiile de import şi export de bunuri, servicii.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: reflectarea operaţiilor aferente importului de bunuri în sistemul contabilităţii de gestiune; precizarea conţinutului elementelor monetare şi nemonetare în scopul contabilizării operaţiilor în valută străină; evaluarea bunurilor importate şi veniturilor aferente bunurilor exportate la cursul mediu al valutei străine; fundamentarea contabilităţii operaţiilor de perfecţionare.

Semnificaţia teoretică: fundamentarea modalităţii de contabilizare a operaţiilor de comerţ exterior cu bunuri, servicii.

Valoarea aplicativă: posibilitatea aplicării variantei alternative de evaluare a bunurilor importate, datoriilor, creanţelor; îmbunătăţirea calităţii circuitului documentar în scopul intensificării controlului asupra efectuării fiecărei operaţii de import şi export de bunuri; elaborarea recomandărilor privind întocmirea politicii de contabilitate şi întocmirea rapoartelor financiare pentru entităţile implicate în comerţul exterior.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele investigaţiilor au fost implementate în domeniul contabilităţii operaţiilor în valută străină în cadrul întreprinderii de prestare a serviciilor de export şi în domeniul perfectării documentare a operaţiilor de import şi export a bunurilor în cadrul întreprinderii din sfera cooperaţiei de consum.

Cuprins


1. BAZELE METODOLOGICE ALE CONTABILITĂŢII OPERAŢIILOR DE COMERŢ EXTERIOR
 • 1.1. Particularităţile comerţului exterior şi influenţa lor asupra contabilităţii
 • 1.2. Abordări contabile asupra comerţului exterior şi gradul de investigare a problemelor
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. PROBLEME ALE CONTABILITĂŢII OPERAŢIILOR DE IMPORT
 • 2.1. Recunoaşterea şi evaluarea bunurilor materiale importate
 • 2.2. Probleme actuale ale contabilităţii operaţiilor de import a bunurilor materiale
 • 2.3. Specificul contabilităţii operaţiilor de import a serviciilor în comerţul exterior.
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PROBLEME ALE CONTABILITĂŢII OPERAŢIILOR DE EXPORT
 • 3.1. Aspecte de perfecţionare a contabilităţii exportului de bunuri
 • 3.2. Specificul contabilităţii operaţiilor de export a serviciilor în comerţul exterior
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. CONTABILITATEA UNOR OPERAŢII COMBINATE DE COMERŢ EXTERIOR
 • 4.1. Unele probleme ale contabilităţii operaţiunilor de perfecţionare în comerţul exterior
 • 4.2. Particularităţile contabilităţii schimbului în comerţul exterior
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4