Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sinteza stereoselectivă şi proprietăţile derivaţilor noi ai (+)-3-carenei


Autor: Beţ Liudmila
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.03 - Chimie organică
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Fliur Macaev
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Chimie
Instituţia: Institutul de Chimie
CSS: DH 05-02.00.03-27.03.08
Institutul de Chimie

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 octombrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.74 Mb / în română

Cuvinte Cheie

chimie organică, sinteză organică, (+)-3-carenă, 2-carene 4-substituite, oxidare electrochimică, ozonizare, lichide ionice chirale, cataliză metalocomplexă, procese

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia cu 173 de titluri, anexa,117 pagini de text de bază, 47 figuri şi 18 tabele.

Numărul de publicaţii la temă: rezultatele obţinute au fost publicate în 27 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de cercetare: sinteza organică.

Scopul lucrării ştiinţifice: lucrarea este dedicată elaborării căilor de sinteză organică stereoselectivă a derivaţilor noi ai (+)-3-carenei 1, studiului structurii şi a proprietăţilor acestor compuşi.

Obiectivele studiului: cercetarea selectivităţii reacţiilor de scindare electrochimică şi ozonolitică a 3,7,7-trimetilbiciclo[4.1.0]hept-2-enelor; studiul legităţilor de decurgere a reacţiilor Kondakov şi Prince în sinteza organică a 2-carenelor substituite la C-4 multifuncţionale cu utilizarea lichidelor ionice funcţionalizate; elaborarea schemelor eficiente de sinteză a tioureelor optic active, lichidelor optic active, fosfiţilor ce conţin atomi de fosfor chirali şi utilizarea lor în reacţiile de ciclopropanare, sulfonare, alchilare, aminare, cianare, şi deschidere a epoxizilor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Au fost elaborate căi stereoselective de sinteză a derivaţilor noi a (+)-3-carenei 1 şi studiate proprietăţiloe lor. Pentru prima dată s-au stabilit legităţile de decurgere a reacţiilor Kondakov şi Prince în mediul de lichide ionice la sinteza 2- carenelor 4-funcţionalizate. Pentru sinteza organica a fragmentelor chirale ale compuşilor naturali biologic activi s-a propus utilizarea reacţiilor de oxidare electrochimică şi ozonolitică a 4,7,7-trimetilbiciclo[4.1.0]hept-4-en-3-il)enonei. S-a stabilit că sinteza fosfitului şi amidofosfitului cu un atom de fosfor chiral decurge cu o diastereoselectivitate de 97-100%.

Utilizarea liganzilor noi în reacţia de aminare alilică asimetrică catalizată de Pd permite unui grad înalt al diastereoselectivităţii (de 91%). Au fost realizate scheme noi raţionale de obţinerea a lichidelor ionice şi tioureelor optic active. Prin sinteze catalitice s-au obţinut blocuri chirale din seria esterilor alilici, ciclopropanilor şi aminelor cu utilizarea unor iniţiatori de natură terpenică nedescrişi anterior.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei: rezultatele acestei lucrări reprezintă o contribuţie importantă în domeniul chimiei organice. (+)-3-Carena şi derivaţii ei au fost supuşi tranformărilor oxidative şi reacţiilor de ciclopropanare, substituţie, cicloadiţie, reducere şi altele. Metodele stereoselective elaborate au constituit baza căilor specifice de sinteză a fragmentelor de structură a unor compuşi organici de importanţă practică: feromonul vermelui de vest al rădăcinilor porumbului Diabrotica virgifera, şi a unor inhibitori ai creşterii celulelor cancerigene Anthoplalone şi Astrogorgin.