Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Marketingul rural şi atractivitatea investiţională a localităţii


Autor: Chiriac Lilia
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.06 - Marketing; logistică
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Victor Căun
doctor, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 noiembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.57 Mb / în română

Cuvinte Cheie

marketing rural, atractivitate investiţională, benchmarking rural, mix de marketing rural, Investor Relations, Internet Marketing, plan de marketing investiţional

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 184 de titluri, 9 anexe, 118 pagini de text de bază, inclusiv 25 tabele, 14 figuri şi 4 formule. Tezele de bază ale lucrării au fost publicate în 10 lucrări ştiinţifice cu un volum de 3,6 coli de autor.

Domeniu de studiu: economie, marketing.

Scopul şi obiectivele cercetării. Scopul tezei constă în fundamentarea ştiinţifică a bazei conceptuale ale marketingului rural şi aprecierea atractivităţii investiţionale a localităţilor rurale. Scopul propus impune soluţionarea următoarelor obiective: Studierea aspectelor conceptuale asupra spaţiului rural şi atractivităţii investiţionale prin prisma marketingului; Identificarea avantajelor aplicării Internet Marketingului şi a procesului de benchmarking ca posibilitate de promovare şi de atragere a investiţiilor în localităţile rurale din Republica Moldova; Elaborarea metodologiei de apreciere a atractivităţii investiţionale a localităţilor rurale; Înaintarea unui demers metodologic în vederea elaborării unui plan de marketing investiţional ca parte componentă a strategiei investiţionale a localităţii rurale.

Noutatea ştiinţifică a lucrării. Concretizarea conceptului de marketing rural, elaborarea metodologiei de apreciere a atractivităţii investiţionale a localităţilor, transpunerea activităţii de benchmarking la dimensiunea rurală; relevarea particularităţilor elementelor mixului de marketing rural.

Problema ştiinţifică actuală de importantă majoră, soluţionată în cadrul lucrării. A fost elaborat mecanismul de apreciere a atractivităţii investiţionale a localităţilor rurale.

Valoarea aplicativă a cercetărilor. Materialele tezei pot fi utilizate în activitatea Administraţiei Publice Locale, precum şi la elaborarea programelor analitice pentru activitatea didactică din instituţiile de învăţământ superior cu profil economic.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost prezentate şi discutate în cadrul conferinţelor ştiinţifice şi simpozioane, precum şi publicate în reviste ştiinţifice de profil. Unele recomandări, elaborate în teză, au fost acceptate spre implementare în activitatea primăriilor localităţilor rurale.

Cuprins


1. ABORDĂRI CONCEPTUALE ASUPRA ATRACTIVITĂŢII INVESTIŢIONALE A LOCALITĂŢILOR RURALE PRIN PRISMA MARKETINGULUI
 • 1.1. Spaţiul rural în viziunea de marketing
 • 1.2. Atractivitatea investiţională şi elementele sale constitutive
 • 1.3. Managementul marketingului în scopul creşterii atractivităţii investiţionale a localităţilor rurale
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CONSIDERAŢII TEORETICO – METODOLOGICE PRIVIND GESTIONAREA ACTIVITĂŢII INVESTIŢIONALE ÎN LOCALITĂŢILE RURALE
 • 2.1. Creşterea atractivităţii investiţionale - obiectiv fundamental în elaborarea strategiei investiţionale a localităţii rurale
 • 2.2. Internet Marketingul şi Benchmarking-ul ca posibilitate de promovare şi de atragere a investiţiilor în localităţile rurale din Republica Moldova
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. OPORTUNITĂŢI DE CREŞTERE A ATRACTIVITĂŢII INVESTIŢIONALE A LOCALITĂŢILOR RURALE ÎN BAZA CONCEPTULUI DE MARKETING RURAL
 • 3.1. Marketingul rural ca instrument al dezvoltării localităţilor rurale
 • 3.2. Analiza atractivităţii investiţionale a comunităţilor rurale din Republica Moldova
 • 3.3. Aspecte metodologice privind aprecierea atractivităţii investiţionale a localităţilor rurale din Republica Moldova
 • 3.4. Planul de marketing investiţional ca parte componentă a strategiei investiţionale a localităţii rurale

3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI