Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


08.00.06 – Marketing; logistică


Aprobat
Hotărârea Comisiei de Atestare a RM
Din 27 octombrie 2005

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţei în care se conferă gradul ştiinţific
Economie

Formula specialităţii
Marketingul reprezintă domeniu distinct al ştiinţei economice care are drept obiectiv cercetarea comportamentului competitiv al pieţei şi estimarea noilor oportunităţi, asigurând agentului economic posibilitatea fundamentării deciziilor care să-l conducă la obţinerea eficienţei economice. Cercetările în domeniul marketingului se efectuează atât la nivel micro cât şi la nivel macro pentru diverse domenii de activitate.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Investigaţiile ştiinţifice efectuate la specialitatea 08.00.06 Marketing; logistică necesită aplicarea unor metode şi tehnici specifice specialităţilor adiacente: economie politică; doctrine economice, economie şi management (în ramură), finanţe; monedă; credit, statistică economică, metode economico-matematice, economie mondială; relaţii economice internaţionale.

Totodată Marketingul îşi delimitează propriul domeniu de cercetare, îşi conturează o metodologie adecvată, formulând principiile pe baza cărora se pot stabili căi eficiente de soluţionare practică a raporturilor dintre agenţii economici şi mediul economico-social în general, între aceştia şi piaţa în special.

„Economie politică; doctrine economice” studiază esenţa şi evoluţia tuturor fenomenelor şi proceselor economice, mecanismul de funcţionare a diverselor pieţe, în timp ce „Marketing; logistică” aduce în centrul atenţiei buna înţelegere şi cunoaştere a nevoilor consumatorilor spre a satisface integral aceste nevoi şi a realiza o relaţie de schimb reciproc avantajoasă între client şi producător.

„Economie şi management (în ramură)” optează spre studierea legităţilor, metodelor şi procedurilor de organizare şi gestionare a proceselor economice, necesare asigurării creşterii eficienţei organizaţiei şi ramurilor de activitate, pe când „Marketing; logistică” reuneşte concepte, metode şi tehnici orientate spre raţionalizarea activităţii agenţilor economici, pornind de la cunoaşterea pieţei actuale şi viitoare ca orientare a producţiei.

„Finanţe; monedă; credit” se axează pe analiza şi utilizarea pârghiilor financiare în vederea elaborării şi realizării deciziilor privind gestionarea eficientă a resurselor financiare ale instituţiilor publice şi întreprinderilor. „Marketing; logistică” îşi propune elaborarea unui complex de strategii şi tactici de marketing în vederea atragerii şi distribuţiei mijloacelor băneşti într-o manieră profitabilă pentru organizaţie.

„Statistică economică” se preocupă de dezvoltarea metodelor cantitative de cercetare, prezentând latura numerică a indicatorilor economici, dinamica şi mutaţiile de structură în cadrul lor, în timp ce „Marketing; logistică” îmbină cu succes studiul cantitativ cu cel de ordin calitativ al fenomenelor şi proceselor ce se desfăşoară în cadrul pieţei, paralel cu dezvoltarea procedeelor de anticipare a evoluţiilor viitoare ale acesteia.

„Metode economico-matematice” se preocupă de cercetarea, modelarea şi eficientizarea proceselor economice, pregătirea alternativelor de decizii şi selectarea acestora în baza folosirii metodelor economico-matematice şi instrumentarelor moderne. „Marketing; logistică” presupune optimizarea deciziilor de marketing, elaborarea alternativelor strategiilor de piaţă prin folosirea activă a metodelor economico-matematic, existente, precum şi elaborarea unor metode şi modele economico matematice noi în aceste scopuri.

„Economie mondială; relaţii economice internaţionale” studiază sistemele şi politicile economice specifice diverselor zone ale lumii, structurile şi relaţiile de ordin comercial şi financiar, particularităţile funcţionării pieţei mondiale şi rolul organizaţiilor economice internaţionale, pe când „Marketing; logistică” se preocupă de monitorizarea mediului internaţional, identificarea oportunităţilor noi de piaţă, modul de adaptare a produselor, promovării la specificul pieţelor mondiale, găsirea canalelor de distribuţie adecvate în contextul globalizării pieţei.

„Sociologie economică şi demografie” se orientează spre cercetarea fenomenelor şi proceselor sociale în sensul cunoaşterii, înţelegeri şi explicării lor, precum şi pentru formularea unor previziuni referitoare la evoluţia lor; analiza modelelor şi tendinţelor în structură a populaţiei. „Marketing; logistică” stabileşte legăturile de cauzalitate între caracteristicile personale, demo-economice, valorile sociale şi culturale ale individului şi comportamentul de cumpărare şi consum a acestora.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii
  1. Belostecinic Grigore, dr habilitat, profesor universitar catedra „Marketing” ASEM;
  2. Caun Victor, doctor, profesor universitar, catedra „Marketing” ASEM;
  3. Moldovan-Batrînac Viorelia, doctor, conferenţiar universitar, şef-catedră „Marketing” ASEM;

Recenzenţii:

  1. Mitniţcaia Lidia, doctor, conferenţiar universitar catedra „Marketing” ASEM;
  2. Cojocaru Vadim, doctor, profesor universitar catedra „Management”, prorector cu activitate ştiinţifică şi relaţii externe, ASEM