Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Efectul Apifitostimulinului asupra unor indici fiziologici, biochimici și productivi la caprele periparturiente și progenitura lor


Autor: Donica Veronica
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Ştefan Ţurcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 octombrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.18 Mb / în română

Teza

CZU 636.39:612.015.3

Adobe PDF document 5.50 Mb / în română
168 pagini


Cuvinte Cheie

Apifitostimulin-25%, capre, statut clinic, proteine, glucide, fermenți, imunoglobuline, masă corporală, lapte. Domeniul de studiu: 165.01 – Fiziologia omului şi animalelor.

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 198 titluri, 9 anexe, 117 pagini de text de bază, 21 tabele, 78 figuri, 9 formule. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Scopul cercetării: constă în analiza fiziologică a acţiunii biostimulatoare a produsului Apifitostimulin-25% asupra caprinelor periparturiente şi progeniturilor lor.

Obiectivele studiului: stabilirea dozei experimentale optime de produs şi studierea acţiunii remediului Apifitostimulin-25% asupra indicilor statutului clinic al caprelor gestante şi progeniturilor lor; analiza influenței preparatului Apifitostimulin-25% privind evoluarea hematopoiezei la caprele periparturiente şi descendenții lor; stabilirea acţiunii compusului coordinativ Apifitostimulin-25% asupra metabolismului proteic, glucidic şi mineral; studierea impactului preparatului Apifitostimulin-25% asupra conținutului unor fermenți în organismul caprelor gestante şi progeniturilor lor; cercetarea influenței remediului asupra stării rezistenţei naturale, imunităţii celulare şi umorale; determinarea acţiunii produsului asupra indicilor de bioproductivitate a caprelor şi iezilor și stabilirea efectului economic.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată este demonstrat că produsul Apifitostimulin-25%, ca rezultat al administrării caprinelor gestante, a produs efecte stimulatoare, prin influența asupra hematopoiezei, ridicând statusul imun nu numai la capre, dar şi la iezii născuți de acestea, stimulând limfopoieza, normalizând schimbul de minerale, proteine şi glucide, contribuind la creșterea indicilor bioproductivi ai caprelor.

Problema ştiinţifică soluționată: constă în fundamentarea științifică a eficacității remediului Apifitostimulin-25%, ceea ce a condus la optimizarea indicilor fiziologici, hematologici, biochimici, productivi și economici în creșterea caprinelor, fapt ce a permis determinarea eficacității lui biologice.

Semnificația teoretică. Datele teoretice obţinute pot fi aplicate la elaborarea unor noi medicamente în baza apifitoproduselor, precum şi la studierea posibilităţilor de folosire a produsului respectiv în tratarea altor patologii.

Valoarea aplicativă. Au fost elaborate şi implementate, în gospodării individuale țărănești de creştere a caprinelor, recomandări de aplicare a remediului Apifitostimulin-25%, în scopul stimulării hematopoiezei și imunităţii caprinelor, precum ridicarea rezistenței și sporirea masei vii a corpului la descendenți.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor au fost implementate în procesul didactic în cadrul Facultății de Medicină Veterinară și Facultății de Zootehnie şi Biotehnologii ale UASM și la fermele de creștere a caprinelor din satele Codreanca și Gradiște din raioanele Strășeni și Cimișlia.

Cuprins


1. SINTEZA INFORMAŢIEI PRIVIND ACŢIUNEA PREPARATELOR DIN PRODUSE APICOLE ASUPRA INDICILOR FIZIOLOGICI, BIOCHIMICI ȘI PRODUCTIVI LA ANIMALE ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE
 • 1.1. Influența factorilor interni și externi asupra organismului caprelor gestante și descendenților lor
 • 1.2. Componența și proprietățile produselor apicole. Perspectiva de utilizare a acestora în medicina veterinară
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODĂ DE CERCETARE
 • 2.1. Obiectul de studiu
 • 2.2. Metodele de cercetare
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. INFLUENȚA REMEDIULUI ,,APIFITOSTIMULIN-25%” ASUPRA FUNCŢIILOR FIZIOLOGICE ALE ORGANISMULUI CAPRELOR GESTANTE ȘI DESCENDENȚILOR LOR
 • 3.1. Caracteristica remediului ,,Apifitostimulin-25%” şi determinarea dozei optime
 • 3.2. Acţiunea preparatului asupra indicilor hematopoietici ai caprelor gestante și descendenților lor
 • 3.2.1. Dinamica indicilor hematopoietici la capre
 • 3.2.2. Dinamica indicilor hematopoietici la iezi
 • 3.3. Influența preparatului ,,Apifitostimulin-25%” asupra indicilor biochimici ai sângelui la capre și iezii nou-născuți
 • 3.3.1. Dinamica indicilor biochimici la capre
 • 3.3.2. Dinamica indicilor biochimici la iezi
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. INFLUENȚA REMEDIULUI ,,APIFITOSTIMULIN-25%” ASUPRA INDICILOR IMUNOLOGICI ȘI BIOPRODUCTIVI LA CAPRELE GESTANTE ȘI DESCENDENȚII LOR
 • 4.1. Efectul remediului ,,Apifitostimulin-25%” asupra indicilor imunologici din serul sanguin la caprele gestante și descendenții lor
 • 4.1.1. Dinamica indicilor imunologici la capre
 • 4.1.2. Dinamica indicilor imunologici la iezi
 • 4.2. Impactul remediului asupra unor indici biochimici din laptele colostral și integral de capre
 • 4.3. Efectul remediului ,,Apifitostimulin-25%” asupra masei vii corporale a iezilor
 • Efectul economic
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE