Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dereglările hemostazei și tratamentul la pacienții cu ciroze hepatice


Autor: Cobîltean Lucia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Vlada-Tatiana Dumbrava
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Ion Corcimaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 aprilie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română

Teza

CZU 616.36-004+616.005.1-08

Adobe PDF document 2.09 Mb / în română
136 pagini


Cuvinte Cheie

ciroză hepatică, hemostază, dereglări de coagulare, coagulopatii, sindrom hemoragipar, hipertensiune portală, managementul dereglărilor de coagulare.

Adnotare

Teza este expusă pe 132 de pagini și include: introducere, 4 capitole, concluzii, bibliografie din 226 de surse, 6 anexe, 17 figuri și 33 tabele. Rezultatele obținute sunt publucate în 11 lucrări științifice, inclusiv 2 fără coautori.

Domeniul de studiu: Boli interne (Gastroenterologie).

Scopul studiului: evaluarea dereglărilor de hemostază la pacienții cu ciroză hepatică și determinarea metodelor de corecție a hemostazei în funcție de stadiul bolii. Obiectivele studiului: evaluarea manifestărilor clinice ale coagulopatiilor la pacienții cu ciroză hepatică; aprecierea parametrilor hemostazei primare, celei secundare și a valorilor anticoagulanților fiziologici în funcție de etiologia și stadiul bolii; determinarea modificărilor parametrilor de hemostază în funcție de tratamentul aplicat.

Noutatea și originalitatea științifică au constat în elucidarea particularităților clinice ale sindromului hemoragipar, precum și a modificărilor parametrilor sistemului de hemostază la pacienții cu ciroză hepatică, studiu efectuat pentru prima dată în Republica Moldova. Au fost stabilite modificările numerice și funcționale ale trombocitelor în funcție de stadiul bolii. Evaluarea hemostazei secundare și a anticoagulanților fiziologici a permis evidențierea celor mai sensibili parametri ce pot determina activitatea procesului. Măsurile de tratament aplicate sunt determinate de stadiul bolii, de complicațiile apărute și trebuie să fie selectate după caz.

Problema științifică soluționată în teză. Studiul a identificat manifestările clinice ale sindromului hemoragipar și frecvența lor la pacienții cu ciroză hepatică în diferite stadii ale bolii, a determinat corelarea acestora cu sindroamele clinice de bază prezente; au fost depistați factorii de risc ce detrmină complicațiile hemoragice și posibilitățile de corecție a acestora.

Semnificația teoretică. Rezultatele cercetării efectuate au permis relevarea particularităților clinice și paraclinice în sistemul de hemostază la pacienții cu ciroză hepatică și posibilitățile de corecție a acestora în funcție de modificările determinate.

Valoarea aplicativă a lucrării: a fost efectuată determinarea valorilor parametrilor de hemostază la pacienții cu ciroză hepatică, ceea ce va permite aprecierea timpurie a complicațiilor posibile și corijarea lor la timp.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele studiului au fost aprobate ca valoare și apoi implementate în activitatea curativă curentă a secției de Hepatologie a IMSP Spitalul Clinic Republican (certificate de implementare – anexa 3-5).

Cuprins


1. HEMOSTAZA LA PACIENȚII CU CIROZĂ HEPATICĂ
 • 1.1. Rolul hemostazei în organismul uman
 • 1.2. Concepții contemporane despre sistemul de hemostază la pacienții cu patologii hepatice de diferită etiologie
 • 1.3. Sistemul de hemostază în cadrul patologiilor hepatice de diferită etiologie
 • 1.4. Aspecte clinice ale dereglărilor în sistemul de hemostază la pacienții cu ciroză hepatică
 • 1.5. Managementul tratamentului coagulopatiilor la pacienții cu patologii hepatice
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica materialului clinic
 • 2.2. Metode de cercetare aplicate în loturile de studiu
 • 2.3. Metode utilizate la analiza rezultatelor obținute
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DATELE CLINICE ALE SINDROMULUI HEMORAGIPAR ȘI PARAMETRII DE HEMOSTAZĂ LA PACIENȚII CU CIROZĂ HEPATICĂ
 • 3.1. Sindroamele clinice hepatice esențiale
 • 3.2. Caracteristica sindromului hemoragipar la pacienții cu ciroză hepatică
 • 3.3. Caracteristica sindromului hemoragipar la pacienții cu ciroză hepatică în funcție de etiologia bolii
 • 3.4. Evaluarea factorilor trombocitari la pacienții cu ciroză hepatică în funcție de etiologia și stadiul bolii
 • 3.5. Modificările parametrilor hemostazei secundare la pacienții cu ciroză hepatică în funcție de stadiul și etiologia bolii
 • 3.6. Evaluarea modificărilor anticoagulanților fiziologici la pacienții cu ciroză hepatică în funcție de etiologia și stadiul bolii
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3

4. PARAMETRII HEMOSTAZEI ÎN FUNCȚIE DE MARKERII ESENȚIALI DE LABORATOR AI SINDROAMELOR PATOLOGICE HEPATICE LA PACIENȚII CU CIROZĂ HEPATICĂ ȘI MODIFICAREA LOR ÎN FUNCȚIE DE TRATAMENTUL APLICAT
 • 4.1. Sindromul citolitic
 • 4.2. Sindromul colestatic
 • 4.3. Sindromul hepatopriv
 • 4.4. Modificările hemoleucogramei
 • 4.5. Indicii de corelare a parametrilor hemostazei cu parametrii sindroamelor patologice hepatice.
 • 4.6. Dinamica parametrilor de hemostază la pacienții cu ciroză hepatică corijați cu plasmă proaspăt congelată
 • 4.7. Modificările indicilor de hemostază la pacienții cu ciroză hepatică tratați cu pentoxifilină
 • 4.8. Evaluarea parametrilor de hemostază la pacienții cu ciroză hepatică tratați cu hepatoprotectoare
 • 4.9. Concluzii la capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE