Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Reacţiile nespecifice ale organismului în maladiile pulmonare


Autor: Calenda Olga
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.26 - Ftiziopneumologie
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Valeriu Djugostran
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Consultant ştiinţific: Serghei Ghindă
doctor habilitat, profesor cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.73 Mb / în română

Teza

CZU 616-002.5:616-092/616-003.96

Adobe PDF document 4.64 Mb / în română
159 pagini


Cuvinte Cheie

tuberculoza pulmonară infiltrativă, reacţiile nespecifice generale de adaptare (RNGA) şi nivelurile de reactivitate, tratament limfologic, imunomodulare, imunitate celulară şi umorală, preparate adaptogene, BioR, Extract de Eleuterococ

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie cu 279 titluri, 13 anexe, 159 pagini de text, 10 figuri, 48 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 20 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Ştiinţe medicale; medicina generală; 321.07 – Ftiziopneumologie.

Scopul lucrării: Studierea impactului unor patologii bronhopulmonare (tuberculoza, astm bronşic exacerbat) asupra reacţiilor nespecifice generale de adaptare (RNGA) a organismului, posibilitatea corectării lor, aplicând metodele limfologiei curative şi argumentarea ştiinţifică a corecţiei bioactivatorii individualizate în practica ftiziopneumologică

Obiectivele lucrării: 1) Aprecierea structurii RNGA la bolnavii de tuberculoză pulmonară infiltrativă (TPI) şi comparaţia influenţei tratamentelor standard şi modificat prin încluderea complexului limfologic asupra structurii lor; 2) Studierea particularităţilor structurii RNGA la bolnavii de tuberculoză pulmonară chimiorezistentă; 3) Evaluarea structurii RNGA şi indicilor imunologici la bolnavii de tuberculoză pulmonară sub influenţa preparatelor adaptogene; 4) Stabilirea structurii RNGA în exacerbarea severă astmului bronşic (AB) sub corticoterapia parenterală sau endolimfatică regională indirectă (CTERI).

Noutatea ştiinţifică şi semnificaţia teoretică. A fost studiată comparativ structura şi evoluţia reacţiilor nespecifice generale de adaptare la bolnavii de tuberculoză pulmonară sub influenţa tratamentului standard şi complex (tratament antituberculos modificat prin includerea chimioterapiei endolimfatice cu Izoniazida şi stimulării drenului limfatic). Au fost examinate evoluţiile RNGA la bolnavii cu astm bronşic, exacerbarea severă, sub corticoterapia endolimfatică regională. A fost stabilită influenţa preparatului adaptogen autohton BioR asupra dinamicii RNGA şi nivelurilor de reactivitate a organismului la bolnavii cu TPI. A fost studiată structura şi evoluţia RNGA la bolnavii de tuberculoză pulmonară chimiorezistentă (MDR şi Mono/Poli DrogR). În exacerbarea severă astmului bronşic la bolnavii cu RNGA „Stres” sunt descrise schimbările patologice ale stării resurselor energetice ale celulelor imunocompetente (metabolismul energetic al limfocitului, enzimele oxido-reducătoare ale neutrofilelor etc) şi este demonstrată evoluţia lor benefică sub influenţa curativă terapiei endolimfatice regionale indirecte cu steroizi.

Problema științifică importantă soluționată în lucrare constă în determinarea particularităţilor RNGA la bolnavii de tuberculoză pulmonară infiltrativă, astm bronșic în exacerbare severă, evaluarea comparativă a dinamicii acestora sub influenţa diferitor regime terapeutice. Administrarea metodelor limfologice sau a preparatelor adaptogene complementar tratamentului standard DOTS favorizează concludent dinamica pozitivă indicatorilor clinici, paraclinici (inclusiv şi structurii RNGA, nivelurilor de reactivitate) la bolnavii cu TPI şi AB în exacerbare severă. Valoarea aplicativă a lucrării: monitorizarea RNGA confirmă că chimioterapia endolimfatică regională, stimularea drenului limfatic şi terapia bioactivatorie (adaptogeni - BioR, Extractul de Eleuterococ) favorizează creşterea eficacității terapeutice la bolnavii cu TPI. Sub corticoterapia endolimfatică regională în astmul bronşic, exacerbare severă schimbările benefice a structurii RNGA se desfăşoară concomitent cu efectele clinice şi paraclinice veridic superioare faţă de corticoterapia parenterală.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele studiului sunt implementate în Laboratorul Limfologie clinică, Laboratorul Imunologie şi Alergologie, secţiile clinice ale Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”.

Cuprins


1.ANALIZA STRUCTURII REACŢIILOR NESPECIFICE GENERALE DE ADAPTARE ALE ORGANISMULUI ÎN MALADII PULMONARE, EFECTELE ASUPRA LOR A TRATAMENTULUI LIMFOLOCIC ŞI CORECŢIEI BIOACTIVATORII
 • 1.1.Sistemul limfatic și limfologia
 • 1.2. Sindromul adaptativ ca bază a reacțiilor nespecifice generale de adaptare (RNGA) a organismului şi în tuberculoză
 • 1.3.Teoria reacțiilor nespecifice generale de adaptare a oranismului (RNGA)
 • 1.4.Teoria RNGA în ftiziopneumologie şi în diverse domenii medicale
 • 1.5. Adaptogenii şi funcţia imună
 • 1.6. Mecanismul de acţiune al adaptogenilor
 • 1.7.Concluzii la capitolul 1

2.MATERIALUL ŞI METODELE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica materialului clinic
 • 2.2. Metodele de cercetare
 • 2.3. Examenele de laborator
 • 2.4. Analiza statistică
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3.APRECIEREA STRUCTURII REACŢIILOR NESPECIFICE GENERALE DE ADAPTARE LA BOLNAVII DE TUBERCULOZĂ PULMONARĂ INFILTRATIVĂ (SENSIBILĂ, MONO-, POLIREZISTENTĂ, MULTIDROGREZISTENTĂ) ŞI COMPARAŢIA INFLUENŢEI DIFERITOR TRATAMENTE ASUPRA STRUCTURII LOR
 • 3.1. Caracteristica pacienţilor incluşi în studiu pentru analiza comparativă a evoluţiei RNGA sub tratamentele standard și modificat prin includerea metodelor limfologice
 • 3.2.Caractreristica comparativă a evoluţiei datelor clinice şi paraclinice în loturile de studiu
 • 3.3. Analiza comparativă a evoluţiei RNGA sub tratamente standard (LR1) şi modificate prin includerea tratamentului limfologic (LB1)
 • 3.4. Evaluarea particularităților structurii RNGA la bolnavii cu mono- sau polirezistență primară (LB-Mono/PoliR) la preparatele antituberculoase
 • 3.5. Evaluarea particularităților structurii reacţiilor nespecifice generale de adaptare antecurativ la bolnavii cu multidrogrezistenţă la preparatele antituberculoase în comparaţie cu tuberculoza sensibilă şi Mono/Polirezistentă
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. STRUCTURA REACŢIILOR NESPECIFICE GENERALE DE ADAPTARE ŞI INDICII IMUNOLOGICI SUB ACŢIUNEA ADAPTOGENILOR ÎN TUBERCULOZA PULMONARĂ ŞI CORTICOTERAPIEI ENDOLIMFATICE ÎN ASTM BRONŞIC EXACERBAT
 • 4.1.Modificarea reacţiilor nespecifice generale de adaptare şi a indicilor imunologici la bolnavii de tuberculoză pulmonară infiltrativă sub acţiunea preparatului adaptogen de origine vegetală BioR
 • 4.2. Evaluarea comparativă a structurii reacțiilor nespecifice generale de adaptare și modificarea acestora la bolnavii de tuberculoză pulmonară infiltrativă sub acțiunea preparatului imunomodulator BioR și Extractului de Eleuterocoс
 • 4.3. Structura reacţiilor nespecifice generale de adaptare la bolnavii de astm bronşic în exacerbare severă şi metabolismul celular la bolnavii cu RNGA ‚‚Stres’’
 • 4.4 Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDARI PRACTICE